Y. Lisans/Doktora Öncesi İLAHİYAT Okuma Listesi

5
7727

Hoşgeldiniz, değerli dostlarım!

Temel İslami Bilimler ve İslam Tarihi-Sanatları Tarihi Bölümü’nde (Arap Dili ve Belağatı Anabilim Dalı, Hadis Anabilim Dalı, Tefsir Anabilim Dalı, İslam Hukuku Anabilim Dalı, Kelam Anabilim Dalı, Tasavvuf Anabilim Dalı, İslam Mezhepler Tarihi Anabilim Dalı) Y.Lisans/Doktora yapacak/yapanlar için Okuma Listesi öncesi okunması tavsiye edilen kitapların listesini sizlerle paylaşıyorum.

TEFSİR

Tefsire Akademik Yaklaşımlar I, II, Edit., İsmail Albayrak, Mehmet Akif Koç, Ankara, 2013.
Muhammed Abdülazîm Zerkânî, Menâhilu’l-İrfân fî Ulûmi’l-Kur’ân.
İsmail Albayrak, Klasik Modernizmde Kur’an’a Yaklaşımlar, Ensar Neşriyat, İstanbul 2004.
Toshihiko İzutsu, Kur’an’da Dinî ve Ahlakî Kavramlar, Pınar Yayınları.
Celaluddin Suyuti, el-İtkan fî Ulûmi’l-Kur’ân.
Muhittin Akgül, Kur’an İkliminde Seyahat.
Suat YILDIRIM, Ana hatlarıyla Kur’an-ı Kerim ve Kur’an İlimlerine Giriş, Ensar Yayınları.
Yunus Ekin, Hüseyin Akyüzoğlu, Kur’an Tercüme Teknikleri, İstanbul, 2012.
İsmail Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, I, II, Fecr yay.
İdris Şengül, Kur’an Kıssaları Üzerine
Halis Albayrak, Kur’ân’ın Bütünlüğü Üzerine, Şule Yayınları.
Muhammed Aydın, Genel Tefsir Kuralları, Nûn Yayıncılık, İstanbul.
Mehmet Akif Koç, İsnad Verileri Çerçevesinde Erken Dönem Tefsir Faaliyetleri – İbn Ebî Hâtim (ö. 327/939) Tefsiri Örneğinde Bir Literatür İncelemesi- Kitabiyat, Ankara 2003.
Mustafa Karagöz, Dilbilimsel Tefsir ve Kur’an’ı Anlamaya Katkısı, Ankara 2010.
Yunus Ekin, Ebussuud Tefsirinde Siyakın Yeri, Yeni Akademi Yay. 2012.
Ziya Demir, XIII-XVI. Yüzyıl Arası Osmanlı Mufessirleri, Ensar Neşriyat, İstanbul, 2006.
Mahmut Ay, Kur’an’ın Tasavvufi Yorumu, İnsan Yayınları, İstanbul 2011.
Tahsin Görgün, Anlam ve Yorum, Gelenek Yayıncılık, İstanbul, 2003.

Ana Bilim Dalı Dışı
1. Mustafa Sıbaî, es-Sünnetü ve Mekânetuha fî’t-Teşrîi’l-İslamî, terc., İslam Hukukunda Sünnetin Yeri, çev., Halil Kendir, Işık Akademi Yay., İstanbul, 2009.
2. İsmail Lütfi Çakan, Hadis Edebiyatı.
3. Zekiyüddin Şaban, Fıkıh Usûlü, çev., İbrahim Kafi Dönmez.
4. Gazzalî, el-Mustasfa, terc., Yunus Apaydın.
5. Tahavî, Şerhu’l-Akaid.

TASAVVUF

1. A. Avni Konuk, Fusûsu’l-hikem Terceme ve Şerhi, I-IV, haz. M. Tahralı-S. Eraydın, İstanbul: MÜİF Yay., 1994.
2. A.J. Arberry, Tasavvuf: Müslüman Mistiklere Toplu Bakış, Ağaç Kitabevi Yayınları.
3. Abdurrahman Câmî, Nefehâtü’l-üns, trc. Lâmiî Çelebi, İstanbul: Marifet Yay., 1980.
4. Alexander Knysh, Tasavvuf Tarihi, çev. İhsan Durdu, İstanbul: Ufuk Yayınları, 2011
5. Annemarie Schimmel, İslâm’ın Mistik Boyutları, çev. Ergun Kocabıyık, İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2012.
6. Ebû Hafs Şihabüddin es-Sühreverdî, Avârifu’l-maârif –Tasavvufun Esasları – (çev. H. Kamil Yılmaz, İ. Gündüz, M. Uzun), İstanbul: Erkam Yay., 1989
7. Ebû Nasr Serrâc, el-Lüma’ –İslam Tasavvufu- (çev. Hasan Kamil Yılmaz), İstanbul: Erkam Yayınları, 2013
8. Ebu’l-Ala Afifi, Tasavvuf – İslam’da Manevî Hayat, İz Yayıncılık
9. Ekrem Demirli, İslâm Metafiziğinde Tanrı ve İnsan, İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2009.
10. el-Kuşeyrî, Tasavvuf İlmine Dair Kuşeyrî Risâlesi (çev. Süleyman Uludağ), İstanbul: Dergah Yay.
11. Erol Güngör, İslam Tasavvufunun Meseleleri, Ötüken Neşriyat
12. Ethem Cebecioğlu, Tasavvuf Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, İstanbul: Ağaç Yayınları, 2009.
13. Ferîdüddîn Attar, Tezkiretü’l-evliyâ, trc. Süleyman Uludağ, 2. bs., İstanbul: Erdem Yayınları, 1991.
14. H. Kamil Yılmaz, Tasavvuf Meseleleri, Erkam Yayınları.
15. Hasan-ı Basrî, Zühd, (haz. İshak Doğan), Konya: Hüner, 2012
16. Herevî Menâzilü’s-sâirîn –Tasavvufta Yüz Basamak- (haz. Abdürrezzâk Tek), Bursa: Emin Yayınları, 2008.
17. Hucvirî, Keşfu’l-mahcûb –Hakikat Bilgisi- (çev. Süleyman Uludağ), İstanbul: Dergah Yay.
18. İbn Haldun, Şifâus-Sâil – Tasavvufun Mahiyeti, trc. Süleyman Uludağ, 2. bs., İstanbul: Dergah Yayınları, 1984.
19. İmam-ı Gazali, İhya-ı ulumi’d din, terc. Ali Arslan, İstanbul: Arslan Yayınları.
20. İsmail Hakkı Bursevî, Usûl-i Aşere Şerhi, trc. Mustafa Kara, İstanbul: Dergah Yay., 1996.
21. Kelâbâzî, Doğuş Devrinde Tasavvuf Ta’arruf, haz. Süleyman Uludağ, Dergah Yay.
22. Louıs Massignon, Doğuş Devrinde İslam Tasavvuf, Ataç Yayınları
23. Mahir İz, Tasavvuf, KİTABEVİ
24. Mahmud Erol Kılıç, Şeyh-i Ekber İbn Arabi düşüncesine giriş, İstanbul: Sufi Kitap, 2009.
25. Mehmet Ali Ayni, Tasavvuf Tarihi, KİTABEVİ
26. Mevlâna, Mesnevî, trc. Veled Çelebi İzbudak, I-IV, Ankara: MEB Yay., 1973-4.
27. Mustafa Aşkar, Tasavvuf Tarihi Literatürü, Ankara: Kültür Bakanlığı, 2001.
28. Mustafa Kara, Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi, Dergah Yayınları
29. Necmeddin Kübra, Tasavvufî Hayat, trc. M. Kara, İstanbul: Dergah Yay., 1996.
30. Reynold A. Nicholson, İslam Sufileri, Ataç Yayınları.
31. Selçuk Eraydın, Tasavvuf ve Tarikatlar, M.Ü. İLAHİYAT FAK. VAKFI
32. Seyyid Hüseyin Nasr, Bilgi ve Kutsal, İstanbul: İz Yayıncılık, 1999.
33. Seyyid Hüseyin Nasr, Tasavvuf Üzerine Makaleler, çev. Sadık Kılıç, İstanbul: İnsan Yayınları, 2002
34. Süleyman Uludağ, İslam Düşüncesinin Yapısı, Dergah Yayınları
35. Titus Burchardt, İslâm Tasavvuf Doktrinine Giriş, çev. Fahrettin Aslan, İstanbul: Kitabevi, 1995.
36. William C. Chittick, Tasavvuf: Kısa Bir Giriş, çev. Turan Koç, İz Yayıncılık: 2011.
MAKALELER
1. Ceyhan, Semih, “İbn Haldûn’un Sûfîlere ve Tasavvufa Bakışı: Umranda Tasavvuf İlmi”, İslâm Araştırmaları Dergisi, 2006, sayı: 15 [İbn Haldun Özel Sayısı I], s. 51-82.
2. Demirli, Ekrem, “Varlık Olmak Bakımından Varlık” İfadesinin Sûfilerce Yeniden Yorumlanması ve Bu Yorumun Metafizik Sonuçları, İslâm Araştırmaları Dergisi, 2007, sayı: 18, s. 27-48.
3. Demirli, Ekrem, “Zâhiri İlimlerin Otoritesi Karşısında Tasavvuf’un Meşruiyet Arayışı”, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2007, sayı: 15, s. 219-245.
4. Kara, Mustafa, “Balkanlar’da Türk Tasavvuf Edebiyatına Genel Bakış”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2001, cilt: X, sayı: 2, s. 1-26.
5. Kara, Mustafa, “Buhara-Bombay-Bursa Hattında Dervişlerin Seyr ü Seferi”, Dîvân: İlmî Araştırmalar, 2006/1, cilt: XI, sayı: 20, s. 45-73.
6. Kılıç, Mahmut Erol, “Bir Metodun Metodolojisi: Dini İlimler Metodu Olarak Tasavvufa Mukayeseli Bir Bakış”, Usûl: İslâm Araştırmaları, 2004, cilt: I, sayı: 1, s. 91-109.
7. Kılıç, Mahmut Erol, “Modern Üniversite Eğitiminde “Tasavvuf””, İslâmî İlimlerde Metodoloji: Usûl Mes’elesi 2, 2005, s. 1077-1086.
8. Küçük, Sezai, “Ortak Kader: Osmanlının Son Yılları ve Mevlevîlik”, Uluslararası Mevlânâ Sempozyumu Bildirileri, 2010, cilt: II, s. 715-732.
9. Küçük, Sezai, “Tarih içinde Mevlevîlik ve Celvetîlik”, Üsküdar Sempozyumu III: Azîz Mahmud Hüdâyî Uluslararası Sempozyum Bildirileri, 20-22 Mayıs 2005, 2006, cilt: II, s. 179-194.
10. Muslu, Ramazan, “Türk Tasavvuf Kültüründe Tarikat Kıyafetleri ve Sembolik Anlamları”, EKEV Akademi Dergisi – Sosyal Bilimler -, 2008, cilt: XII, sayı: 36, s. 43-66.
11. Öngören, Reşat, “Bir Bilgi Kaynağı Olarak Tasavvufta Keşfin Değeri”, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2002, sayı: 5, s. 85-96.
12. Tahralı, Mustafa, “Muhyiddin İbn Arabi ve Türkiye’ye Tesirleri”, Endülüs’ten İspanya’ya, 1996, s. 69-78.
13. Tatar, Burhanettin, “Nostalji ve Ütopya Arasında Gelenek Sorunu”, Bilimname: Düşünce Platformu, 2004/3, cilt: II, sayı: 6, s. 5-22.
14. Tosun, Necdet, “Çağatayca Yazılmış Menâkıpnameler”, İslâmî Türk Edebiyatı Sempozyumu, 2012, s. 437-454.
15. Tosun, Necdet, “Tasavvuf Kültüründe Tekke Yemekleri”, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, 2004, cilt: V, sayı: 12, s. 123-135.
16. Uludağ, Süleyman, “Başlangıçtan Günümüze Tasavvufta Usûl Meselesi”, İslâmî İlimlerde Metodoloji: Usûl Mes’elesi 2, 2005, s. 1041-1076
17. Uludağ, Süleyman, “Osmanlı Dönemi Tasavvuf Tarihinin Temel Kaynakları”, Bursa’da Dünden Bugüne Tasavvuf Kültürü , 2003, cilt: II, s. 18-47.
18. Uludağ, Süleyman, “Tasavvuf Kültürüne Genel Bakış”, Bursa’da Dünden Bugüne Tasavvuf Kültürü, 2002, s. 30-47
19. Yüce, Abdulhakim, “Bir İlim Olarak Tasavvuf”, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, 2000, cilt: II, sayı: 4, s. 17-40.

YARDIMCI ESERLER
1. Süleyman Uludağ, İslâm Düşüncesinin Yapısı: Selef, Kelâm, Tasavvuf, Felsefe, İstanbul: Dergah Yayınları, 1999.
2. İbn Haldun, Mukaddime, I-III, Ankara: MEB Yay., 1988.
3. Sâmiha Ayverdi, Türk Tarihinde Osmanlı Asırları, I-III, İstanbul: Damlar Yay., 1978.
4. Yahya Kemal, Kendi Gök Kubbemiz, İstanbul: Kubbealtı Neşriyat, 1987.
5. A. Hamdi Tanpınar, Beş Şehir, İstanbul: Dergah Yay., 1987.
6. N. Sami Banarlı, Türkçe’nin Sırları, Kubbealtı Neşriyat, 1993.
7. Ebü’l-Alâ Afifi, İslam Düşüncesi Üzerine Makaleler, çev. Ekrem Demirli, İstanbul: İz Yayıncılık, 2000
8. Şehristani, Milel ve Nihal, çev. Mustafa Öz, İstanbul: Litera, 2008.
9. Abdullah Aydınlı, Doğuş Devrinde Tasavvuf ve Hadis, İstanbul: Seha Neşriyat, 1986.
10. el-Câbirî, Arap-İslâm Kültürünün Akıl Yapısı, çev. H. Hacak, B. Köroğlu, E. Demirli), İstanbul: Kitabevi, 2004.
11. Kenan Gürsoy, Bir Felsefe Geleneğimiz Var Mı ?. İstanbul: Etkileşim Yayınları, 2006.
12. Recep Alpyağıl, Kimin Tarihi Hangi Hermenötik? –Kur’an’ı Anlama Yolunda Felsefi Denemeler, İstanbul: Ağaç Yayınları, 2003.
13. Ömer Türker, Osman Demir, İslam Düşüncesinin Dönüşüm Çağında Fahreddin Er-Razi, İstanbul: İSAM Yayınları, 2013.
14. İbn Sina, Kitâbü’ş-şifâ – Metafizik I, çev. Ekrem Demirli, Ömer Türker, İstanbul: Litera Yayıncılık, 2004.
15. Tahsin Görgün, Anlam ve Yorum: Dini Metinlerin Anlaşılması Ve Yorumlanması, İstanbul: Gelenek, 2003.
16. İhsan Fazlıoğlu, Işk İmiş Her Ne Var Alem’de İlim Bir Kîl ü Kâl İmiş Ancak : Fuzuli Ne Demek İstedi?, İstanbul : Klasik, 2011.
17. M. Akif İnan, Din Ve Uygarlık, İstanbul: Akabe Yayınları, 1985.
18. Burhanettin Tatar, Hermenötik, İstanbul : İnsan Yayınları, 2004.

KELAM

1. A. Saim Kılavuz, Anahatlarıyla İslâm Akaidi ve Kelama Giriş
2. Abdulkāhir el-Bağdâdî, Usûlü’d-dîn
3. Bekir Topaloğlu, Allah İnancı
4. Bekir Topaloğlu, İlyas Çelebi, Y. Şevki Yavuz, İslâm’da İnanç Esasları
5. Bekir Topaloğlu, Kelâm Araştırmaları Üzerine Düşünceler
6. Bekir Topaloğlu, Kelâm İlmine Giriş
7. Cağfer Karadaş, Anahatlarıyla Kelâm Tarihi
8. Cüneyt Kaya, Varlık ve İmkân
9. Cüveynî, el-İrşâd
10. Ebu’l-Hasan el-Eş‘arî, el-İbâne an usûli’d-diyâne
11. Ebu’l-Hasan el-Eş‘arî, Kitâbü’l-Lum‘a fî ehli’z-zeyğ ve’l-bid‘a
12. Ebu’l-Muin en-Nesefî, Bahru’l-Kelâm
13. Ebu’l-Muin en-Nesefî, Kitâbu’t-temhîdlikavâidi’t-tevhîd
14. Emrullah Yüksel, Mâtürîdîler ile Eş‘arîler Arasındaki Görüş Ayrılıkları
15. Ferit Uslu, Felsefî Açıdan İmanı Temellendirme
16. H. Austryn Wolfson, Kelâm Felsefeleri
17. Hasan Mahmud eş-Şafii, Kelâma Giriş (trc. Süleyman Akkuş)
18. Hülya Alper, Bir Kelâm Problemi Olarak İmanın Psikolojik Yapısı
19. Hülya Alper, İmam Mâtürîdî’de Akıl-Vahiy İlişkisi
20. İlhami Güler, Allah’ın Ahlâkiliği Sorunu
21. İlyas Çelebi, İslâm İnanç Sisteminde Akılcılık ve Kadı Abdülcebbâr
22. İmam Gazzâlî, el-İktisâdfi’l-İtikad
23. İmam Gazzâlî, Munkız mine’d-dalâl
24. İmam Gazzâlî, Tehâfütü’l-felâsife
25. İsa Yüceer, Kelam felsefe uzlaşması
26. İsmail Hakkı İzmirli, Yeni İlmi Kelâm
27. M. Sait Özervarlı, İbnTeymiyye’nin Düşünce Metodolojisi ve Kelâmcılara Eleştirisi
28. M. Sait Özervarlı, Kelâmda Yenilik Arayışları
29. Mazharuddin Sıddıki, İslâm Dünyasında Modernist Düşünce
30. Macit Fahri,İslam Felsefesi Kelamı ve Tasavvufuna Giriş.
31. Mehmet Keskin, İmam Eş‘arî ve Eş‘arîlik
32. Mevlüt Özler, İslâm Düşüncesinde Tevhid
33. Muhammed İkbal, İslâm’da Dini Düşüncenin Yeniden İnşası
34. Mustafa Akçay, Fetret Dönemi ve İnsanın Dini Sorumluluğu
35. Mustafa Öz, İmam Ebû Hanîfe’nin Beş Eseri
36. Nureddin es-Sabuni, Maturidiyye Akaidi (trc.Bekir Topaloğlu)
37. Orhan Ş. Koloğlu, U. Murat Kılavuz, Kadir Gömbeyaz (editörler), Kelam’da Bilgi Problemi
38. Osman Aydınlı, İslâm Düşüncesinde Aklîleşme Süreci-Mu‘tezile’nin Oluşumu ve Ebü’l-Hüzeyl Allaf
39. Ömer Mâhir Alper, Varlık ve İnsan
40. Özcan Taşcı, Alman Oryantalizm Geleneği Kelam ve İslam Felsefesi Örneği
41. Ramazan Biçer, Küreselleşen Çağda İslâm
42. Recep Kılıç, Ahlâkın Dini Temeli
43. Sadettin Taftazânî, Şerhu’l-Akaid (trc. Süleyman Uludağ)
44. Sönmez Kutlu, İmam Mâtürîdî ve Mâtürîdîlik
45. Şaban Ali Düzgün, Allah, Tabiat ve Tarih: Teolojide Yöntem Sorunu ve Teolojinin Meta-Paradigmatik Temelleri
46. Şaban Ali Düzgün, Sosyal Teoloji&İnsanın Yeryüzü Serüveni
47. Şaban Ali Düzgün, Kelam El Kitabı
48. Talat Koçyiğit, Hadisçilerle Kelâmcılar Arasındaki Tartışmalar
49. Toshihiko İzutsu, İslâm Düşüncesinde İman Kavramı
50. Toshihiko İzutsu, Kur’an’da Allah ve İnsan
51. W. Montgomery Watt, İslâm Düşüncesinin Teşekkül Devri

YAN ALANLAR
İSLÂM FELSEFESİ
1. Ali Sami en-Neşşâr, İslâm’da Felsefî Düşüncenin Doğuşu
2. Cüneyt Kaya, İslâm Felsefesi&Tarih; ve Problemler
3. Gürbüz Deniz, Kelâm-Felsefe Tartışmaları
4. İlhan Kutluer, Yitirilmiş Hikmeti Ararken
5. M. Muhammed Şerif, İslâm Düşüncesi Tarihi
6. Macit Fahri, İslâm Felsefesi Tarihi
7. Mahmut Kaya, İslâm Filozoflarından Felsefe Metinleri
8. S. Hüseyin Nasr-Oliver Leaman, İslâm Felsefesi Tarihi

TASAVVUF
1. Ebu’l-Alâ el-Afîfi, Tasavvuf: İslâm’da Mânevî Hayat (trc. Ekrem Demirli)
2. Ekrem Demirli, İslâm Metafiziğinde Tanrı ve İnsan
3. Mustafa Aşkar, Tasavvuf Tarihi Literatürü
4. William Chittick, Tasavvuf
DİN FELSEFESİ
1. Akıl ve İnanç Din Felsefesine Giriş, Küre Yayınları
2. Mehmet S. Aydın, Din Felsefesi
3. Mehmet Bayrakdar,Din Felsefesine Giriş
4. Turan Koç, Din Dili

FIKIH USÛLÜ
1. Fahrettin Atar, Fıkıh Usûlü
2. İbrahim Kâfi Dönmez, Fıkıh Usûlü İncelemeleri
3. Muhammed Ebu Zehra, İslâm Hukuku Metodolojisi Fıkıh Usulü
4. Zekiyüddin Şaban, İslâm Hukuk Metodolojisi

MANTIK
1. Ali Durusoy, Örnek Çeviri Metinlerle Mantık İlmine Giriş
2. İbrahim Çapak, Anahatlarıyla Mantık
3. İbrahim Çapak, Gazzâlî’nin Mantık Anlayışı
4. Nazım Hasırcı, İbn Teymiyye’nin Mantık Eleştirisi
5. Tony Street, İslâm Mantık Tarihi

İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ

1. Ahmed el-Katib, Şia’da Siyasal Düşüncenin Gelişimi: Şuradan Velayet-İ Fakihe,Mehmet Yolcu (çev.), Ankara, 2005.
2. Ahmet Yaşar Ocak (ed.), Geçmişten Günümüze Alevi-Bektaşi Kültürü, Ankara 2009.
3. Ahmet Yaşar Ocak, Babailer İsyanı: Aleviliğin Tarihsel Altyapısı, İstanbul, 1996.
4. Cemil Hakyemez, Şîa’da Gaybet İnancı ve Gâib On İkinci İmam, İstanbul, 2009.
5. Ebû Mansur Abdülkahir b. Tahir b. Muhammed Temimi Abdülkahir Bağdadi, el-Fark beyne’l-fırak ve beyânü’l-fırkati’n-naciye minhum, Muhammed Zahid el-Kevseri (thk.), 1948.
6. Ebû Muti’ Mekhul b. Fazl Nesefi, er-Red ala ehli’l-bida’, Marie Bernand (yay. haz.), Kahire, 1980.
7. Ebü’l-Feth Taceddin Muhammed b. Abdülkerim Şehristani, el-Milel ve’n-nihal, Muhammed Seyyid Kilani (thk.), Beyrut, 1975.
8. Ebü’l-Hasan İbn Ebû Bişr Ali b. İsmail b. İshak Eş’ari, Makalatü’l-İslâmiyyin ve ihtilafü’l-musallin, Muhammed Muhyiddin Abdülhamid (thk.), Kahire, 1969.
9. Ethem Ruhi Fığlalı, Bâbilik ve Bahaîlik, Ankara, 1994.
10. Ethem Ruhi Fığlalı, İbâdiye’nin Doğuşu ve Görüşleri, Ankara, 1983.
11. Ethem Ruhi Fığlalı, Kadiyanilik, Ankara, 1994.
12. Ethem Ruhi Fığlalı, Türkiye’de Alevilik-Bektaşilik, İzmir, 2006.
13. Halil İbrahim Bulut (ed.), Anadolu’da Aleviliğin Dünü Bugünü, Sakarya Üniversitesi Yayınları, 2010.
14. Halil İbrahim Bulut, Dünden Bugüne Siyasi-İtikâdi İslam Mezhepleri Tarihi, Ankara, 2011.
15. Harun Yıldız, Kendi Kaynakları Işığında Hariciliğin Doğuşu ve Gelişimi, Ankara, 2010.
16. Hasan Onat, Emeviler Devri Şii Hareketleri ve Günümüz Şiiliği, Ankara, 1993.
17. Hasan Onat, Sönmez Kutlu (ed.), İslam Mezhepleri Tarihi, Ankara, 2012.
18. İlyas Üzüm, Günümüz Aleviliği, İstanbul, 1997.
19. İrfân Abdülhamîd, İslâm’da İ’tikâdî Mezhepler ve Akâid Esasları, çev. M.SaimYeprem, İstanbul, 1981.
20. Kummî ve Nevbahtî, Kitâbu’l-Makâlâti’l-Fırak ve Fıraku’ş-Şîa, Hasan Onat-Sabri Hizmetli-Sönmez Kutlu-Ramazan Şimşek (çev.), Ankara, 2004.
21. M. Saffet Sarıkaya, Anadolu’ya Şîîliğin Girişi (Anadolu Alevîliğinin Tarihi Arka Planı), Isparta, 1998.
22. M. Zeki İşcan, Selefilik: İslâmi Köktenciliğin Tarihi Temelleri, İstanbul, 2012.
23. Mazlum Uyar, İmamiyye Şiası’nda Düşünce Ekolleri: Ahbarilik, İstanbul, 2000.
24. Mehmet Ali Büyükkara, “Bir Bilim Dalı Olarak İslâm Mezhepleri Tarihi ile İlgili Metodolojik Problemler”, İslami İlimlerde Metodoloji (Usul) Mes’elesi, İsmail Kurt, Seyit Ali Tüz (yay. haz.), İstanbul, 2005, s. 441-491.
25. Mehmet Ali Büyükkara, İhvan’dan Cüheyman’a Suudi Arabistan ve Vehhabilik, İstanbul, 2004.
26. Mehmet Ali Büyükkara, İmamet Mücadelesi ve Haşimoğulları, İstanbul, 1999.
27. Mehmet Atalan, Şiiliğin Farklılaşma Sürecinde Ca’fer es-Sadık’ın Yeri, Ankara, 2005.
28. Mehmet Çelenk, 16-17. Yüzyıllarda İran’da Şiiliğin Seyri, Bursa, 2013.
29. Mehmet Ümit, Zeydiyye-Mu’tezile Etkileşimi, İstanbul, 2010.
30. Metin Bozan, İmamiyye’nin İmamet Nazariyesi’nin Teşekkül Süreci, İstanbul, 2009.
31. Mevlüt Özler, İslam Düşüncesinde 73 Fırka Kavramı, İstanbul, 1996.
32. Muammer Esen, Ehl-i Sünnet Kavramının Oluşum ve Gelişim Süreci, Ankara, 2009.
33. Mustafa Ekinci, Anadolu Aleviliğinin Tarihsel Arka Planı, İstanbul, 2002.
34. Mustafa Öz, Başlangıçtan Günümüze İslam Mezhepleri Tarihi, İstanbul, 2012.
35. Mustafa Öz, İmamiyye Şiasında Onikinci İmam ve Mehdi İnancı, İstanbul 1995.
36. Osman Aydınlı, İslam Düşüncesinde Aklileşme Süreci-Mutezile’nin Oluşumu ve Ebu’l-Hüzeyl-,Ankara, 2001.
37. Osman Aydınlı, Mu’tezili İmâmet Düşüncesinde Farklılaşma Süreci, Ankara, 2003.
38. Osman Aydınlı, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e İslam Mezhepleri Tarihi Yazıcılığı, Çorum, 2008.
39. Sönmez Kutlu (yay. haz.), İmam Maturidi ve Maturidilik: Tarihi Arka Plan, Hayatı, Eserleri, Fikirleri ve Maturidilik Mezhebi, Ankara, 2003.
40. Sönmez Kutlu, “İslâm Mezhepleri Tarihinde Usûl Sorunu”, İslami İlimlerde Metodoloji (Usul) Mes’elesi, İsmail Kurt, Seyit Ali Tüz (yay. haz.), İstanbul, 2005, s. 391-440.
41. Sönmez Kutlu, Çağdaş İslam Akımları ve Sorunları, İstanbul, 2008.
42. Sönmez Kutlu, İslam Düşüncesinde İlk Gelenekçiler-Hadis Taraftarlarının İman Anlayışı Bağlamında Bir Zihniyet Analizi, Ankara, 2000.
43. Sönmez Kutlu, Mezhepler Tarihine Giriş, İstanbul, 2008.
44. Sönmez Kutlu, Türklerin İslâmlaşma Sürecinde Mürcie ve Tesirleri, Ankara, 2000.
45. W. Montgomery Watt, İslam Düşüncesinin Teşekkül Devri, Ethem Ruhi Fığlalı (çev.), İstanbul, 1998.

İslâm Mezhepleri Tarihi Özel Sayıları
1) “Caferilik”, Milel Nihal, cilt 8, sayı 3, 2011.
2) “Ehl-i Beyt”, Marife, yıl 4, sayı 3, 2004.
3) “Ehl-i Sünnet”, Dini Araştırmalar Dergisi, cilt 8, sayı,24, 2006.
4) “Ehl-i Sünnet”, İslâmiyât, cilt 8, sayı 3, 2005.
5) “Ehl-i Sünnet”, Marife, yıl 5, sayı 3, 2005.
6) “Mutezile”, Marife, yıl 3, sayı 3, 2003
7) “Selefilik”, Marife, yıl 9 sayı 3, 2009.
8) “Şîa” Marife, yıl 8 ,sayı 3, 2008.
9) “Zeydiyye”, İslâmi İlimler Dergisi, cilt 6 sayı 6, 2011

Yan Alan Okumaları

1. İslam Tarih Metodolojisi : -Bir Sosyal Tarih Uygulaması-, R. Stephen Humphreys, , Murtaza Bedir, Fuat Aydın (çev.), İstanbul, 2004.
2. Kelam felsefeleri : Müslüman-Hristiyan-Yahudi kelamı, H. Austryn Wolfson, çev. Kasım Turhan, Kitabevi 2001.
3. İslamiyetin İlk Devrinde Dini-Siyasi Muhalefet Partileri, Julius Wellhausen, Fikret Işıltan (çev.), Ankara, 1989.
4. Arap tarihinin mimarları, Philip Khuri Hitti, 1399/1978; trc. Ali Zengin, İstanbul, Risale Yayınları, 1995.. Orjinal kitap adı: Makers of Arab history.
5. Arap devleti ve sukutu, Julius Wellhausen trc. Fikret Işıltan, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 1963. (Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi yayınları ; XLII)
6. İslamın en eski tarihine giriş, Julius Wellhausen, çev. Fikret Işıltan. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 1960. (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi yayınları ; 844) Orjinal kitap adı: Prolegomena zur aeltesten geschichte des Islams
7. Gülgun Uyar, Ehl-i Beyt: İslam Tarihinde Ali-Fatıma Evladı, İstanbul, 2004.
8. Tarihte usul, Zeki Velidi Togan, İstanbul Enderun Kitabevi, 1985. (Enderun Kitabevi yayınları, 9)
9. Tarih araştırmalarında usul, Mübahat S. Kütükoğlu, İstanbul Kubbealtı Neşriyat, 1995.

İSLAM HUKUKU

A. Usul-i Fıkıh
• Zekiyyüddin Şaban, İslam Hukuk İlminin Esasları, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.
• İbrahim Kafi Dönmez, Fıkıh Usulü İncelemeleri, İSAM Yayınları, İstanbul 2014.
• Ferid el-Ensari, Usul Terminolojisi, Işıkakademi Yayınları.
• Allal el-Fâsî, İslam Hukuk Felsefesi, Mana Yayınları, İstanbul, 2014.
• Mehmet Erdoğan, İslam Hukukunda Ahkâmın Değişmesi, İFAV Yayınları.
• Ahmet Yaman, Makasıd ve İctihad, Rağbet Yayınları, İstanbul 2010.
• Mehmet Erdoğan, Akıl-vahiy dengesi açısından sünnet, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.
• M. Tahir b. Âşur, İslam Hukuk Felsefesi ve Gaye Problemi, Rağbet Yayınları.
• Ali Barkadoğlu, “Kitap”, DİA, XXVI, 122-126.
• Ali Bardakoğlu, “İstihsan”, DİA, XXIII, 339-347.
• Ali Bardakoğlu, “İstishab”, DİA, XXIII, 376-381.
• Ali Barkadoğlu, “Delalet”, DİA, IX, 119-122.
• Murteza Bedir, “Sünnet”, DİA, XXXVIII, 150-153.
• H. Yunus Apaydın, “İctihad”, DİA, XXI, 432-445.
• H. Yunus Apaydın, “Kıyas,” DİA, XXV, 529-539.
• H. Yunus Apaydın, “Sahabî Kavli”, DİA, XXXV, 500-504.
• Şükrü Özen, “İstislah”, DİA, XXIII, 383-388.

B. Furû Fıkıh
• Hayreddin Karaman, Ana Hatlarıyla İslam Hukuku I-II-III, Ensar Neşriyat, İstanbul 2010.
• İSAM ilmihali.
• Ali el-Hafif, İslam Hukukuna Göre Hukukî İşlemler ve Hükümleri, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 2011.
• Hamdi Döndüren, Delilleriyle Aile İlmihali, Erkam Yayınları.
• Hamdi Döndüren, Delilleriyle İktisad ve Ticaret İlmihali, Erkam Yayınları.
• Hayreddin Karaman, “Akid”, II, 251-256.
• Mehmet Akif Aydın, “Borç”, VI, 285-291.
• Ali Barkadoğlu, “Bey”, VI, 13-19.
• Ali Barkadoğlu, “İcare”, XXI,
• Bilal Aybakan, “Sarf”,
• İbn Rüşd, Bidâyetü’l-müctehid.
• Merginânî, el-Hidâye.

C. İslam Hukuk Tarihi ve Literatürü

• Hayreddin Karaman, İslam Hukuk Tarihi, İz Yayıncılık, İstanbul yy.
• Karaman, Barkadoğlu, Özel, “Fıkıh”, DİA, XIII, 1-27.
• Muhammed Ebu Zehra, Ebu Hanife, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 2005.
• Muhammed Ebu Zehra, İmam Şâfiî, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara.
• Ali Barkadoğlu – Ahmet Özel, “Hanefî Mezhebi”, DİA, XVI, 1-27.
• Eyyüp Said Kaya, “Mâlikî Mezhebi”, DİA, XXVII, 519-535.
• Bilal Aybakan, “Şâfiî Mezhebi”, DİA, XXXVIII, 233-247.
• Ferhat Koca, “Hanbelî Mezhebi”, DİA, XV, 525-547.
• Hayreddin Karaman, “Ca’feriyye”, DİA, VII, 4-10.
• M. Esat Kılıçer, “Ehl-i Re’y”, DİA, X, 520-524.
• Salim Öğüt, “Ehl-i Hadis”, DİA, X, 508-512.
• Mustafa Uzunpostalcı vd., “Ebu Hanife”, X, 131-145.
• Ahmet Özel, “Malik b. Enes”, XXVII, 506-513.
• Bilal Aybakan, “Şâfiî”, XXXVIII, 223-233.
• Hayreddin Karaman-Yusuf Şevki Yavuz, “Ahmed b. Hanbel”, II, 80-87.

D. Küllî Kaideler
• Mustafa Yıldırım, Mecellenin Külli Kaideleri.
• Ekrem Buğra Ekinci, Ahmet Cevdet Paşa ve Mecelle, KTB Yayınları, İstanbul 2008.

E. Günümüz Fıkıh Problemleri
• Günümüz Fıkıh Problemleri, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
• Nihat Dalgın, Gündemdeki Tartışmalı Konular, Ensar Yayınları, İstanbul 2011.
• Faruk Beşer, Güncel Meseleler Dinî Çözümler, Nun Yayıncılık.
• Yusuf el-Karadavi, Öncelikler Fıkhı, İz Yayıncılık, İstanbul 2007.

II. ALAN DIŞI ESERLER
• Muhammed Hamidullah, İslam Peygamberi, Beyan Yayınları, İstanbul 2011.
• Muhammed Gazali, Fıkhu’s-sire, Risale Yayınları, İstanbul 2000.
• Muhammed Said Ramazan el-Bûtî, Fıkhu’s-sîre, Bilge Adamlar, İstanbul 2012.
• Fazlurrahman, Tarih Boyunca İslamî Metodoloji Sorunu, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2013.
• Fazlurrahman, İslam, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2008.
• Muhammed Abid Câbirî, Arap-İslam Aklının Oluşumu, Kitabevi Yayınları.
• Muhammed Abid Câbirî, Arap-İslam Kültürünün Akıl Yapısı, Kitabevi Yayınları.
• Mustafa Öztürk, Kur’an’ı Kendi Tarihinde Okumak, Ankara Okulu Yayınları.
• Muhammed Ebu Zehra, Mezhepler Tarihi.
• Necip Bilge, Hukuk Başlangıcı, Turhan Kitabevi, 2007.
• Yusuf el-Karadavî, Sünneti Anlamada Yöntem, Nida Yayıncılık, İstanbul 2008.

HADİS

Hadis ve Sünnet Genel
1. Yusuf el-Karadavi, Sünneti Anlamada Yöntem, Nida Yayıncılık, İstanbul, 2008.
2. Abdülğani Abdülhalık, Sünnetin Hücciyeti (Sünnetin Delil Oluşu), (çev. Dilaver Selvi), Şule Yayınları, İstanbul, 2003.
3. Abdullah Aydınlı, Hadis Istılahları Sözlüğü, İFAV, İstanbul, 2009.
4. Ali Yardım, Peygamberimizin Şemaili, Damla Yayınları, İstanbul, 2013.
5. Salahattin Polat, Hadis Araştırma ve Tenkit Kılavuzu, İFAV, İstanbul, 2008.
6. Bünyamin Erul, Sahabenin Sünnet Anlayışı, TDV, Ankara.
7. Saffet Sancaklı, Sünneti Doğru Anlamak, Sır Yayıncılık, İstanbul, 2001.
8. Selçuk Coşkun, Hadise Bütüncül Bakış, İFAV, İstanbul, 2011.
9. Erdinç Ahatlı, Peygamberlik ve Hz. Muhammed’in Peygamberliği, DİB, Ankara, 2011.
10. Hayati Yılmaz, Toplumsal Dönüşümde Sünnet, Rağbet Yayınları, İstanbul, 2004.

Hadis Tarihi ve Literatürü
1. Fuat Sezgin, Buhari’nin Kaynakları, Otto, Ankara, 2000.
2. Sıddîkî, Hadis Edebiyatı Tarihi, Yeni Zamanlar Yayınları, İstanbul, 2004.
3. Muhammed Hamîdullah, Muhtasar Hadis Tarihi ve Hemmâm ibn Munebbih’in Sahîfesi, Beyan Yayınları, İstanbul, 2004.
4. Ahmet Yücel, Hadis Tarihi, İFAV, İstanbul, 2012.
5. İsmail Lütfi Çakan, Hadis Edebiyatı, İFAV, İstanbul, 2003.
6. Yavuz Ünal, Hadisin Doğuş ve Gelişim Tarihine Yeniden Bakış, Ensar Neşriyat, İstanbul, 2013.
7. Ömer Özpınar, Hadis Edebiyatının Oluşumu, Ankara Okulu, Ankara, 2013.
8. Hüseyin Hansu, Mu’tezile ve Hadis, Kitabiyat, Ankara, 2004.
9. İbrahim Hatiboğlu, Çağdaşlaşma ve Hadis Tartışmaları & Hint Alt Kıtası, Mısır ve Türkiye’de Hadis Tartışmaları, İz Yayıncılık, İstanbul, 2010.
10. Mustafa Karataş, Hadislerin Sayısı ve Artması, İşaret Yayınları, İstanbul, 2007.
11. Hayri Kırbaşoğlu, İslam Düşüncesinde Sünnet / Eleştirel Bir Yaklaşım, Ankara Okulu, Ankara, 2001.

Hadis Usûlü
1. Ahmet Naim, Hadis Usûlü, Ravza Yayınları, İstanbul, 2009.
2. İbnu’s-Salâh, Ulumu’l-hadis, (thk. Nureddin Itr), Dâru’l-Fikr, Dımaşk, 1986.
3. Subhi es-Salih, Hadis İlimleri ve Hadis Istılahları, İFAV, İstanbul, 2010.
4. Tehanevi, Kavâid fî ulûmi’l-hadîs (thk. Abdulfettah Ebu Ğudde), Dâru’l-Kalem, Beyrût.
5. Mehmet Görmez, Sünnet ve Hadisin Anlaşılması ve Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu, OTTO, 2014.
6. Mehmet Emin Özafşar, Hadis ve Kültür Yazıları, Ankara Okulu, Ankara, 2005.
7. Tayyip Okiç, Bazı Hadis Meseleleri Üzerinde Tetkikler, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1969.
8. Emin Aşık Kutlu, Hadiste Rical Tenkidi Cerh ve Tadil İlmi, İFAV, İstanbul, 1997.
9. Şafii, er-Risale, TDV, Ankara, 2003.

Hadis Tartışmaları
1. Salahattin Polat, Metin Tenkidi, İFAV, İstanbul, 2010.
2. İsmail Lütfi Çakan, Hadislerde Görülen İhtilaflar ve Çözüm Yolları, İFAV, İstanbul, 2012.
3. Muhammed Avvâme, İmamların Fıkhi İhtilaflarında Hadislerin Rolü, Kayıhan yayınları, İstanbul, 2011.
4. Mehmet Sait Hatiboğlu, Hadis Tetkikleri, OTTO, Ankara, 2009.
5. Ayhan Tekineş, Hadisleri Anlama Problemi, Işık Yayınları, İstanbul, 2002.
6. İshak Emin Aktepe, İslam Hukukçularının Sünnet Anlayışı, İnsan Yayınları, İstanbul, 2008.
7. Enbiya Yıldırım, Hadis Problemleri, Rağbet Yayınları, İstanbul, 2011.
8. Abdullah Aydınlı, Hadis Yazıları, İFAV, İstanbul, 2014.
9. Mehmet Özşenel, Sünnet ve Hadisi Değerlendirme ve Anlamada Ehl-i Rey – Ehl-i Hadis Yaklaşımları ve İmam Şeybani (Doktora Tezi), İstanbul, 1999.
10. Mehmet Özşenel, Ebû Yûsuf’un Hadis Anlayışı, Klasik Yayınları, İstanbul, 2011.
11. İsmail Hakkı Ünal, Ebû Hanife’nin Hadis Anlayışı, DİB, Ankara, 2012.
12. İbn Kuteybe, Te’vilü muhtelifi’l-hadîs (çev. Hayri Kırbaşoğlu), Kayıhan Yayınları, İstanbul, 1998.

Batıda Hadis Çalışmaları
1. Juynboll, Hadis Tarihinin Yeniden İnşası, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2002.
2. Motzki, Batıda Hadis Çalışmalarının Tarihi Seyri, (çev. Bülent Uçar), Hadisevi, İstanbul, 2006.
3. Fatma Kızıl, Müşterek Ravi Teorisi ve Tenkidi, İSAM, İstanbul, 2014.

Hadis Metinleri
1. Nevevi, Riyazu’s-sâlihîn, (Herhangi bir baskı)
2. Tirmizi, Sünen, (Herhangi bir baskı)

Yan Okumalar
1. İsmail Yiğit, Peygamberler Tarihi, Kayıhan Yayınları, İstanbul, 2014.
2. Muhammed Hamidullah, İslam Peygamberi, Beyan Yayınları, İstanbul, 2013.
3. Muhammed Zahid el-Kevserî, Makalatu’l-Kevseri I / Kevseri Külliyatı I (çev. Ebubekir Sifil), Rıhle Kitap, İstanbul, 2014.
4. Dehlevî, Hüccetullâhi’l-bâliğa (çev. Mehmet Erdoğan), İz Yayıncılık, İstanbul, 2012.
5. Fazlurrahman, Tarih Boyunca İslami Metodoloji Sorunu (çev. Salih Akdemir), Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 2013.
6. Fazlurrahman, İslam, Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 2008.
7. Zekiyyüddin Şa’bân, İslam Hukuk İlminin Esasları (çev. İ. Kafi Dönmez), TDV, Ankara, 2004.
8. Hayati Yılmaz, Hz. Muhammed’in Aile ve Akraba Atlası, Nun Yayıncılık, İstanbul, 2012.
9. Muhammed Esed, Yolların Ayrılış Noktasında İslam (çev. Hayrettin Karaman), İz Yayıncılık, İstanbul, 2010.
10. Nedvi, Hz. Peygamber Hakkında Konferanslar, (çev. Osman Keskioğlu), Ankara.
11. Caetani, İslam Tarihi -Mukaddime-, (çev. Hüseyin Cahit Yalçın), I, İstanbul 1924.
12. İsmail R. Faruki, İslam Kültür Atlası, İnkılab Yayınları, İstanbul, 2014.

Makaleler
1. Fuad Sezgin, “İsnadın Arap Dili ve İslâmî İlimlerdeki Önemi”, çev. Hüseyin Kahraman, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1993, cilt: V, sayı: 5, s. 301-310.
2. Fuad Sezgin, “Hadis Musannefatının Mebdei ve Ma’mer b. Râşid’in Câmi’i”, Türkiyat Mecmuası, XII, İstanbul, 1955, s. 115-134.
3. Fuad Sezgin, “İslam Tarihinin Kaynağı Olmak Bakımından Hadis’in Ehemmiyeti”, İslâm Tetkikleri Enstitüsü Dergisi, 1956-1957, cilt: II, sayı: 1, s. 19-36.
4. Nu’mânî, “Kitâbü’l-Âsâr Mukaddimesi”, çeviren: Mehmet Özşenel, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1996, sayı: 1, s. 233-252.
5. M. Hayri Kırbaşoğlu, “Fazlur Rahman’ın Sünnet/Hadis Anlayışına Bir Katkı”, İslam ve Modernizm Fazlur Rahman Tecrübesi, 1997, s. 278-290.
6. M. Tayyib Okiç, “Hadîste Tercüman”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1966, cilt: XIV, s. 27-52.
7. Johann W. Fueck, “Hadisçiliğin İslam Geleneğinin Oluşumundaki Rolü” (çev. Seda Ensarioğlu), HTD, 2003/2, s. 145-165.
8. Annemaria Schimmel, “Müslüman Hayatının ve Düşüncesinin Bir Merkezi Olarak Hz. Muhammed (s.a.v.)”, çeviren: Zülfikar Durmuş, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, 2002, cilt: III, sayı: 9, s. 395-415.
9. Erdinç Ahatlı, “Cumhuriyet Dönemi Hadis Şerhçiliği Bibliyografyası”, (Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi (TALİD)

ARAP DİLİ VE BELAĞATI

BELAGAT
1. Ali el-Carim, el-Belâğatu’l-vâzıha.
2. Nusrettin Bolelli, Belâğat.
3. Ahmed el-Hâşimî, Cevâhiru l-belâğa fi’l-meânî ve’l-beyân ve’l-bedî`.

DİLBİLGİSİ
4. Ahmed b. İbrahim b. Mustafa el-Hâşimî, el-Kavâ’idu’l-esâsiyye lil-luğati’lArabiyye.
5. İbn Hişam, Ķatru’n-nedâ ve bellu’s-sadâ.
6. Ahmed el-Hamlavî, Şeza’l-‘arf fi fenni’l-sarf.
7. İbn Fâris, Sâhıbî fi fıkhi’l-luga.
8. İbnü’l-Enbârî, Esrâru’l-arabiyye.
9. Kenan Demirayak- Selami Bakırcı, Arap Dili Grameri Tarihi: (Başlangıçtan Günümüze).
10. Soner Gündüzöz, Arapçada Kelime Türetimi: Kavramlar Kuramlar.

ARAP EDEBİYATI TARİHİ-LİTERATÜR
11. Kenan Demirayak- M. Sadi Çöğenli, Arap Edebiyatında -Kaynaklar.
12. Ignace Goldziher, Klasik Arap Literatürü.
13. Hannâ el-Fâhûrî, Târîhu’l-edebi’l-arabî.
14. Ahmet Suphi Furat, Arap Edebiyatı Tarihi I- II.
15. Nihad Çetin, Eski Arap Şiiri.
16. Muallim Naci, Arap edebiyatında deyimler ve atasözleri Sanihatü’l-Arab.

YAN OKUMALAR
17. Harun Öğmüş, Kur’an Yorumunda Şiirin Yeri.
18. Zekiyyüddin Şa’bân, İslam Hukuk İlminin Esasları.
19. Mustafa Öztürk, Kur’an Dili ve Retoriği.
20. Mehmet Şirin Çıkar, Nahivciler ile Mantıkçılar Arasındaki Tartışmalar.
21. Necip Üçok, Genel Dilbilim.
22. Doğan Aksan, Her Yönüyle Dil.
23. Yusuf el-Karadavi, Sünneti Anlamada Yöntem
24. İsmail R. Faruki, İslam Kültür Atlası

Makaleler
1- Fuad Sezgin, Orjinallik ve İntihal Arasında Eski Arap Şiiri, çeviren: Hasan Taşdelen, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1993, cilt: V, sayı: 5, s. 311-316.
2- Fuat Sezgin, İsnadın Arap Dili ve İslâmî İlimlerdeki Önemi, çeviren: Hüseyin Kahraman, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1993, cilt: V, sayı: 5, s. 301-310.
3- Mustafa el-Alvanî, Arap Dilinde Teradüf (Eşanlamlılık), çeviren: Galip Yavuz, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1996, sayı: 1, s. 231-236.
4- Muammer Sarıkaya, Araplarda Fonetik İlminin Doğuşu, Bilimname: Düşünce Platformu, 2004/1, cilt: II, sayı: 4, s. 117-131.
5- M. Cevat Ergin, Basra ve Kûfe Ekollerinin Kullandıkları Farklı Nahiv Terimleri, Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2003, cilt: V, sayı: 1, s. 39-66.
6- Tâhâ Huseyn, el-Câhız’dan Abdulkâhir Dönemine Kadar Arap Belağatı, çeviren: M. Akif Özdoğan, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2006, cilt: IV, sayı: 8, s. 131-157.
7- Şahabettin Ergüven, Arap Dilinde Lahn’ın Ortaya Çıkışı ve İlk Görüntüleri, Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2007/1, cilt: VI, sayı: 11, s. 155-183.
8- Ahmet Aslan, Arap Dilinde Sözlük Çalışmaları, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1997, sayı: 3, s. 348-357.
9- Roger Allen, Edebiyat Tarihi ve Arap Romanı, çeviren: Faruk Çiftçi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2005, cilt: III, sayı: 6, s. 129-149.

DİA Maddeleri:
1- Arap Maddesi: III\ 276-309.
2- Basriyyûn Maddesi: V\ 117-118.
3- Belâgat Maddesi: V\ 380-383.
4- Kûfiyyûn Maddesi: XXVI\ 345-346.
5- Nahiv Maddesi: XXXII\ 300-306.
6- Sarf Maddesi: XXXVI\ 136-137.
Halîl b. Ahmed, İbn Cinnî, İbn Mâlik, İbn Manzûr, Sîbeveyh, Sekkâkî ve benzeri ileri gelen dil alimlerinin ve şairlerin hayatları ve kitapları ile ilgili maddeler.

İSLAM TARİHİ VE SANATLARI TARİHİ

1. İslami İlimlerde Metodoloji Meselesi (2005), İstanbul: Ensar Yayınları.
2. Togan, Zeki Velidi (1981): Tarihte Usul, İstanbul: Enderun Yayınları.
3. Şeşen, Ramazan (1998), Müslümanlarda Tarih-Coğrafya Yazıcılığı, İstanbul: İsar Yayınları.
4. Humphreys, Stephen (2004), İslam Tarih Metodolojisi, İstanbul: Litera Yayıncılık.
5. Horowitz, Josef (2002), İslam Tarihçiliğinin Doğuşu, Ankara: Ankara Okulu.
6. Öz, Şaban (2008), İlk Siyer Kaynakları ve Müellifleri, İstanbul: İsar Yayınları.
7. Hamidullah, M. (2004): İslam Peygamberi, İstanbul: Beyan Yayınları.
8. Fayda, Mustafa (1989), Hz. Ömer Zamanında Gayr-ı Müslimler, İstanbul.
9. Fayda, Mustafa (2014), Hulefâ-yı Râşidîn Devri, İstanbul: Kubbealtı Yayınları.
10. Hitti, Philip K. (1981), Siyâsî ve Kültürel İslam Tarihi (trc. Salih Tuğ), I-IV, İstanbul.
11. Hodgson, M.G.S., İslâm’ın Serüveni (1995), I-III, İstanbul: İz Yayınları.
12. Öztürk, Levent (2012), İslam Toplumunda Hristiyanlar, İstanbul: Ensar Yayınları.
13. Öztürk, Levent (2013), İslam Tıp Tarihi Üzerine İncelemeler, İstanbul: Ensar Yayınları.
14. İslâm Kurumları Tarihi (2013), Ankara: Grafiker Yayınları.
15. Grabar, Oleg (1998), İslam Sanatının Oluşumu, İstanbul: Hürriyet Vakfı Yayınları.
16. Mülayim, Selçuk (2010), İslam Sanatı, İstanbul: İsam Yayınları.
17. Can, Yılmaz– Gün, Recep (2000), İslam Sanatına Giriş, İstanbul: Dem Yayınları.
18. Kütükoğlu, Mübahat S. (1998), Osmanlı Belgelerinin Dili, İstanbul: Kubbealtı.
19. Serin, Muhittin (2010), Hat Sanatı Ve Meşhur Hattatlar, İstanbul: Kubbealtı.
20. Bilal Kemikli (2010), Türk İslâm Edebiyatı Giriş, Bursa: Emin Yayınları.
21. Nihad Sami Banarlı (2001), Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul.
22. Fuad Köprülü (1999), Edebiyat Araştırmaları, Ankara.
23. A. Sırrı Levend (1998), Türk Edebiyatı Tarihi, Ankara.
24. A. Atilla Şentürk-Ahmet Kartal (2009), Eski Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul.
25. Abdurrahman Güzel (2002), Dini Tasavvufi Türk Edebiyatı, Ankara: Akçağ Yayınları.

1983 yılında Tokat'ta doğdu. Lisans ve yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi'nde, doktora eğitimini Ankara Yıldırım Bayezit Üniversitesi'nde tamamladı. 2015 yılında Kırıkkale Üniversitesi'nde başladığı akademik hayatına Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü, Siyer-i Nebi ve İslam Tarihi Anabilim Dalı Başkanı olarak devam etmektedir.

5 YORUMLAR

  1. Okuma listesinde yer alan yazar ve yayınevleriyle uzak/yakın herhangi bir menfaat veya bağlantım bulunmamaktadır. Sadece okuma ve araştırma yapmak isteyenlere toplu bir liste olması bakımında bu liste paylaşılmaktadır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz