Dr. İlyas UÇAR

Tarih ve  İslam Tarihi, Kültür, Medeniyet, Coğrafya Dergileri

Tarih ve  İslam Tarihi, Kültür, Medeniyet, Coğrafyası hakkında makale sunan kitaplar hakkında daha önceden bir araştırma notu eklemiştim. Ancak zaman zaman makalelere ulaşmak noktasında zorluklar yaşandığını gördüm. Bu yüzden makalelere online ulaşabileceğiniz dergileri de sizlere kolaylık olması amacıyla liste halinde sunmak istedim.

 1. İstem Dergisi: http://www.istem.org/tr/default.asp
 2. Usûl Dergisi: http://www.usuldergisi.com
 3. İslam Araştırmaları Dergisi – İSAM: http://dergipark.gov.tr/isad
 4. Milel ve Nihal Dergisi: http://www.milelvenihal.org/milel-ve-nihal-dergisi.html
 5. Marmara İlahiyat Fakültesi Dergisi: http://dergipark.gov.tr/maruifd
 6. Darulfunun İlahiyat Dergisi: http://dergipark.gov.tr/darulfunun
 7. İlahiyat Tetkikleri Fakültesi Dergisi: http://dergipark.gov.tr/ilted
 8. Ankara İlahiyat Fakültesi: http://dergipark.gov.tr/auifd
 9. Uludağ İlahiyat Fakültesi Dergisi: http://dergipark.gov.tr/uluifd
 10. Wittenberg University:http://www5.wittenberg.edu/academics/hist/archive.html
 11. The Medieval History Journal: http://mhj.sagepub.com/content/by/year
 12. Tarih Okulu Dergisi: http://www.johschool.com/OncekiSayilar.aspx
 13. Tarih İncelemeleri Dergisi: http://www.egeweb2.ege.edu.tr/tid/onceki_sayilar.htm
 14. The Medieval History Journal: http://mhj.sagepub.com/content/by/year
 15. Digital Commons Network:http://network.bepress.com/arts-and-humanities/history/
 16. Washington University: http://openscholarship.wustl.edu/do/discipline_browser/articles?discipline_key=489
 17. World Journal of Islamic History and Civilization (WJIHC):http://www.ilyasucar.com/kitap/diger-kaynaklar/103-web-siteleri/410-world-journal-of-islamic-history-and-civilization-wjihc.html
 18. Cambrige: http://journals.cambridge.org/action/login
 19. Oxford: http://www.oxfordjournals.org
 20. Jstor: www.jstor.org
 21. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi: http://itobiad.com
 22. İslam Medeniyeti Dergisi: İlk olarak Ağustos 1967’de yayımlanmıştır. 5 yayın dönemi dâhilinde, Eylül 1982’ye kadar yayımlanmış, 44 sayı basılmıştır. İslam Medeniyeti mecmuası, en başta öğrencilerin gayretiyle, daha sonra ilahiyat fakültelerine dönüştürülecek olan Türkiye İslam Enstitüleri Talebe Federasyonu adına çıkarılan bir dergidir.: http://idp.org.tr/dergiler/islam-medeniyeti
 1. Malezya İslam Üniversitesi Makale veritabanı: http://irep.iium.edu.my/
 2. Bilimname Dergisi: http://www.bilimname.com.tr
 3. Dokuz Eylül İlahiyat Fakültes Dergisi: http://dergipark.gov.tr/deuifd
 4. Türk-İslam Araştırmaları Dergisi: http://www.tidsad.com/OncekiSayilar.aspx
 5. Selçuklu Araştırmaları Dergisi: http://usad.selcuk.edu.tr/usad/issue/archive
 6. Hadis ve Siyer Araştırmaları Dergisi: http://www.hadisvesiyer.info/sayilar
 7. History Studies: http://www.historystudies.net
 8. Tarih Okulu: http://www.johschool.com/Anasayfa.Aspx
 9. Journal of Near Eastern Studies:https://www.journals.uchicago.edu/toc/jnes/current

Hazırlayan: Dr. İlyas UÇAR

Güncelleme: 04.03.2019

Siyer Çalışmak, Okumak İsteyenlere Kaynak Tavsiyesi

İslam Tarihi/Siyer sahasında çalışmak veya Hz. Muhammed (s.a.v)’in hayatını okumak/araştırma isteyen ama belli bir yol takip etmekte zorlanan takipçilerimizden gelen sorulara cevap ve taleplere karşılık olması amacıyla hazırlamış olduğum bu listeyi sizlere takdim etmek istiyorum.

NOT: Burada sunduğum eserlerin bir kısmı doğrudan, bir kısmı da barındırdığı bölüm/kısım itibariyle temel siyer kaynağı niteliğindedir:

 1. Sîretü İbn İshâk: Detay için tıklayınız.
 2. Sîretü İbn Hişâm: Detay için tıklayınız.
 3. Meğâzî: Vâkıdîye ait eserin detayı için tıklayınız.
 4. Tabakâtü’l-Kübrâ: Detay için tıklayınız.
 5. Cevâmiu’s-Sîre: Detay için tıklayınız.
 6. Ed-Dürer: Detay için bakınız.
 7. Ensâbü’l-Eşrâf: İlk kısmı siyere aittir. Detay için bakınız.
 8. Tarihu’r-Rusul ve’l-Mulûk: Bir kısmı siyere aittir. Detay için bakınız.
 9. Târihû Halife b Hayyat: Detay için bakınız.
 10. el-Kâmil fi’t-Târîh: Bir kısmı siyere aittir. Detay için bakınız.
 11. Uyûnu’l-Eser: İbn Seyyidi’n-Nas ait eserdir. Kendinden önceki meğazi kitaplarından çokça nakilde bulunmuştur.
 12. el-Bidâye ve’n-Nihâye: Detay için bakınız.
 13. el-Mevâhibü’l-Ledünniyye: Detay için bakınız.
 14. Zâdu’l-Meâd: İbn Kayyım el-Cevziyye ait meşhur eserdir. Türkçesi mevcuttur.
 15. el-Fusûl fî Sîretü’r-Râsul: İbn Kesir’e ait bir eserdir.
 16. es-Siretün-Nebeviyye ve Ahbâru’l-Hulefa: Siyer kısmı mevcuttur. Detay için bakınız.
 17. es-Sîre el-Halebiyye: Burhanuddin el-Halebiye ait olup için lüzumsüz söz ve israili hikayeler mevcuttur.
 18. es-Sîretü’n-Nebeviyye: Zehebi’ye aittir.
 19. Meğazî Rasulillah: Urve b. Zubeyr’e aittir.

Bu ana/temel kaynakların yanında ülkemizde son zamanlarda pek çok akademik Türkçe Siyer Kitabı ve Ansiklopedisi yayınlanmıştır. Bu çalışmalara imza atan isimler arasında pek çoğu hala üniversiteler aktif olarak çalışan ve çoğunlukla çalışma alanı siyer/ilk dönem islam tarihi olan Adem Apak,Adnan Demircan, Ahmet Önkal, Ahmet Turan Yüksel, Cafer Acar, Casim Avcı, Eyüp Baş, Fatih Erkoçoğlu, Fatımatüz Zehra Kamacı, Hüseyin Algül, Hüseyin Güneş, İbrahim Sarıçam, İhsan Süreyya Sırma, İrfan Aycan, İsmail Hakkı ATÇEKENİsrafil Balcı, Kâsım Şulul, Levent Öztürk, Mahmut Kelpetin, M. Hanefi PALABIYIK, M. Mahfuz Söylemez, Mehmet Azimli, Mehmet Ali Kapar, Mehmet Şeker, Mithat Eser, Mustafa Fayda, Mustafa Zeki Terzi, Nuh Arslantaş, Rıza Savaş, Sabri Hizmetli, Şaban Öz,  gibi hocalarımızın kitaplarına/makalelerine müracaat edilebilir.

Yukarıda ismi geçen hocalarımız dışında araştırmacıların yaygın olarak başvurulabilecek çalışmalar arasında Muhammed Hamidullah’ın “İslam Peygamberi“, Mustafa Asım Köksal’ın “İslam Tarihi Ansiklopedisi“, Philip K. Hitti’nin “Siyâsî ve Kültürel İslam Tarihi” editörlüğünü Vecdi Akyüz’ün yapmış olduğu “Asr-ı Saadette İslam“, editörlüğünü Hakkı Dursun Yıldız’ın yapmış olduğu “Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi” gibi ansiklopediler ile Türkçe ve Türkçe’ye çevrilmiş Siyer Atlasları sayılabilir.

Bunların yanında hemen hemen herkese hitap eden, çok fazla akademik olmayan ama içeriğiyle okuyucuya siyer ile ilgili güzel bilgiler sunan,  bazı Türkçe/Türkçeleşmiş eserlere de müracaat edilebilir:

 1. Hz. Muhammed’in Hayatı – Martin Lings
 2. İslâm’ın Serüveni – M.G.S Hodgson
 3. Peygamberimizin Hayatı – İrfan Yücel
 4. Hâtemü’l Enbiya Hz. Muhammed ve Hayatı – Ali Himmet Berki
 5. Büyük İslam Tarihi – Abdurrahman Zapsu
 6. Rasûlullah’ın Günlüğü – Mehmet Apaydın
 7. Son Peygamber Hz. Muhammed – Muhammed Ebu Zehra
 8. Son Peygamber Hz. Muhammed – Mevlânâ Şiblî Numân
 9. Tevhid Mücadelesi ve Hz. Muhammed’in Hayatı (Mekke) – Mevdûdi
 10. Hz. Muhammed’in Hayatında Dersler ve İbretler – Mustafa Sıbai
 11. Peygamberimiz ve Günlük Hayatı – H. Kâmil Yılmaz
 12. Emsâlsiz Örnek Şahsiyet: Muhammed Mustafa – Osman Nuri Topbaş
 13. Fıkhu’s-Sîre – Ramazan el-Bûtî
 14. Doğumdan Hicrete, Hicretten Vefata Siret – Ali Şeriati
 15. Çöle İnen Nur, Necip Fazıl Kısakürek
 16. Rahmet Peygamberi – Ebu’l Hasan Ali Nedvi
 17. Kur’an’a Göre Hz. Muhammed’in Hayatı – İzzet Derveze
 18. İnsanlık Tarihinin En Büyük Lideri Allah’ın Rasûlü Hz. Muhammed – Sevim Asımgil
 19. Peygamberimiz (s.a.v.), İsmail Özcan
 20. Zâdü’l-Meâd – İbn Kayyım el-Cevziyye
 21. Mekanlar ve Olaylarla Hz. Muhammed’in Hayatı (Mekke-Medine) – Talha Uğurluel
 22. Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Hz. Muhammed O’nun Peygamberidir – Annemarie Schimmel
 23. Cennetin Gülü Hz. Muhammed (s.a.v.) – Sinan Yağmur
 24. Allah’ın Elçisi Hz. Muhammed (s.a.v.)’in Hayatı (İki Cilt Bir Arada) – Salih Suruç
 25. Hz. Muhammed – Ünlü Rus Yazarın İslam Peygamberi İle İlgili Kayıp Risalesi- – Lev N. Tolstoy
 26. Hz. Muhammed (s)’in Hayatı – Celaleddin Vatandaş
 27. Siyer-i Nebi (2 Cilt Takım) – Ali Muhammed Sallabi
 28. Hz. Muhammed (s.a.v.)Yaşadığı ve Yön Verdiği Hayat – Celal Yeniçeri
 29. Allah’ın kulu ve Resulü Hz. Muhammed – Afzalurrahman
 30. Kâinatın Efendisi Peygamberimiz’in Hayatı (2 cilt) – Salih Suruç
 31. Son Peygamber Hz. Muhammed – Muhammed Ebû Zehra

Not: Liste zamanla güncellenmektedir.

Hazırlayan: İlyas Uçar
21.02.2016