İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh

2014 Yılında Okuduğum Kitap-Makale Listesi

E-posta Yazdır PDF
Kullanıcı Değerlendirmesi: / 37
ZayıfMükemmel 

-2014 Yılında Okuduğum Kitapların Listesi-

Toplam: 58 Kitap

 1. Kuran-ı Kerim ve Meali-Tefsiri (1 kez)
 2. Abdülmümin b. Ali Döneminde Muvahhidler Devleti - Adnan Adıgüzel
 3. Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı - İbrahim Sarıçam
 4. Alemlere Rahmet Hz. Muhammed - DİB
 5. Fütuhu'l-Büldân (Ülkelerin Fetihleri) - Belazurî
 6. Peygamber Şehri Medine-i Münevvere - İrfan Küçükköy
 7. Medine Toplumu - Ekrem Ziya Umeri
 8. Emeviler Dönemi Bilim, Kültür ve Sanat Hayatı - Heyet
 9. Siyer Atlası - Şevki Ebu Halil
 10. Hz. Muhammed - Maxime Rodinson
 11. Peygamber Günlerinde Kadın - Mehmet Birekul
 12. Resulullah'ın Günlüğü - Mehmet Apaydın
 13. Siyeri Farklı Okumak - Mehmet Azimli
 14. Peygamberimiz ve Günlük Hayatı - H. Kâmil Yılmaz
 15. Peygamber Efendimiz’in Günlük Hayatı, O’nun Gibi Yaşamak - Mustafa Gündoğdu
 16. Peygamberler Peygamberi Hz. Muhammed ve İslamiyet, (II. Cilt) - Asım Köksal
 17. İslam Tarihi: Başlangıçtan İlk Dört Halife Devri Sonuna Kadar) - Sabri Hizmetli
 18. Peygamber ve Devlet Adamı Hz. Muhammed - W. Mongomery Watt
 19. Oryantalistlerin Hz. Peygamber ile İlgili İddialarına Cevaplar - Ali Osman Ateş
 20. İngiliz ve Alman Oryantalistlerin Hz. Muhammed Tasavvuru - İbrahim Sarıçam/Seyfettin Erşahin/Mehmet Özdemir
 21. Hz. Peygamberin Seriyyeleri - Serdar Özdemir
 22. İslam Tarihi - Mahmut Esat (1. cilt)
 23. Peygamberimiz, İslam Dini ve Aşere-i Mübeşşere - Zekai Konrapa
 24. Hazreti Muhammed - R.V.C. Bodley
 25. Kur’an’a Göre Hz. Muhammed’in Hayatı, (Çev. Mehmet Yolcu) - İzzet Derveze (3. cilt)
 26. Hazreti Muhammed Mustafa - Mehmet Hüseyin Heykel
 27. Peygamberimizin Hayatı - İrfan Yücel
 28. Peygamberimiz’in Hayatından Dersler ve İbretler, (Çev. M. Fatih Saraç) - Mustafa Sıbâî
 29. Ayet ve Hadislerle İslâmî Hayat - İzzeddin Belîk (Cilt-1)
 30. Ayet ve Hadislerle İslâmî Hayat - İzzeddin Belîk (Cilt-2)
 31. Ayet ve Hadislerle İslâmî Hayat - İzzeddin Belîk (Cilt-3)
 32. Ayet ve Hadislerle İslâmî Hayat - İzzeddin Belîk (Cilt-4)
 33. Hicri I. Asırda İslam Toplumu - Mücteba Uğur
 34. İslam Şehirlerinin Fiziki Yapısı - Yılmaz Can
 35. İlk Dönem İslam Toplumunun Şekillenişi - Mustafa Aydın
 36. Bazı Hadis Meseleleri Üzerinde Tetkikler - M. Tayyib OKİÇ
 37. Cahiliyeden Emevilerin sonuna kadar Haremeyn - Mustafa Sabri Küçükaşçı
 38. el-Bidaye ve'n-Nihaye - İbn Kesir (3. cilt)
 39. Hz. Muhammed Devrinde Mescid Ve Fonksiyonları - Mustafa Ağırman
 40. Hz. Peygamber'in Çevreciliği, Spor Etkinlikleri ve Kur'an'da Çevrecilik - Celal Yeniçeri
 41. Hz. Peygamber Döneminde Sağlık Hizmetlerinde Kadınların Yeri - Levent Öztürk
 42. Hz. Muhammed Devrinde Kadın - Rıza Savaş
 43. Peygamber Döneminde Gençlik - Seyfullah Kara
 44. İlk Dönem İslam Eğitim Tarihi (Hz. Peygamber Döneminde Eğitim Öğretim) - Şakir Gözütok
 45. Asr-ı Saadet'te Yönetim-Piyasa İlişkisi - Cengiz Kallek
 46. Hz. Peygamber Döneminde Çalışma Hayatı ve Meslekler - Elnure Azizova
 47. Kitâbu'l-Meğâzî (1.cilt)- Vâkıdî (Marsden Jones Nüshası)
 48. Sâhihu'l-Buhârî
 49. Hz. Peygamber ve Hulefa-i Raşidin Döneminde Askeri Teşkilat - M. Zeki Terzi
 50. Kur'an Yorumunda Sîret-Nüzul İlişkisi - Muhammed Coşkun
 51. Hz. Peygamber Devrinde Münafıklar - Adnan Demircan
 52. Hz. Peygamber'in Mescid-i Nebevi'deki Günlük Hayatı - Fatımatüzzehra Kamacı
 53. Târihu Halîfeti b. Hayyât (Halîfe b. Hayyât Tarihi) - Halife b. Hayyât
 54. Asr-ı Saadette Ticaret ve Tüccar Sahabiler - Muhammed Emin Yıldırım
 55. Siyasî Dini Kültürel Sosyal İslam Tarihi (1. Cilt) - Hasan İbrahim Hasan
 56. Hz. Muhammed'in Hayatı (2.cilt) - Celaleddin Vatandaş
 57. Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi (1.cilt) - Hakkı Dursun Yıldız
 58. Asr-ı Saadet Asrında Türkler: İlk Tür Sahabe, Tabi ve Tebeu't-Tabiileri - Zekeriya Kitapçı

-2014 Yılında Okuduğum Makalelerin Listesi-

Toplam: 28 Makale

 1. “Murabıtlar-Muvahhidler”, Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi - Jean Brignon
 2. Hz. Peygamber Döneminde Kadın - Zekeriya Akman
 3. Hz. Peygamber Döneminde Sağlık Hizmetlerinde Kadınların Yeri - Levent Öztürk
 4. İngiliz ve Alman Oryantalistlerin Hz. Muhammed Tasavvuru - Heyet
 5. Müzakere ve Tartışma Arasında Medine Sözleşmesi - Necdet Subaşı
 6. Hz. Peygamber’in Yerleşim ve Şehirleşmeye Yönelik Çabaları: Medine Örneği - Mustafa Karataş
 7. The “Constitution of Medina” Some Notes – Uri RUBİN
 8. İslâmiyette İlk Nüfus Sayımı - M. Tayyib Okiç
 9. Hz. Peygamber (s.a.v)’in Medine Dönemi Faaliyetleri - İsmail Yiğit
 10. Muhacirlerin Medine'ye İntibakının Psiko-Sosyo-Ekonomik Problemleri ve Çözümleri - İzzet Er
 11. Hz. Peygamber Döneminde Cenazeler ve Kabirler: Bakî‘a Uçan Vücûd-ı Câvidânîler - Levent Öztürk
 12. Hz. Muhammed'in Arap Toplumunda Meydana Getirdiği Sosyal Değişim: Medine Örneği - Nuri Tuğlu
 13. Hz. Peygamber’in Hicret Sonrası Medine’de Örnek Toplum Oluşturma Adımları Üzerine - Adem Apak
 14. Hz. Peygamber Döneminde Medine’nin Su Kaynakları - Yaşar Çelikkol
 15. VII. Yüzyılda Medine'de Sosyal ve Dini Yapılar - Yaşar Çelikkol
 16. Hz. Peygamber’in (s.a.s) İnsanlara Yaklaşım Tarzı ve Bu Bağlamda Medine’ye Gelen Hey’etlerle Diyaloğu - Yener Öztürk
 17. Asr-ı Saadet’te Okuma-yazma Faaliyetleri - M. Hanefi Palabıyık
 18. Bir Tacir Olarak Hz. Peygamber - Ahmet Turan Yüksel
 19. Hz. Peygamber ve Sahabe Devrinde Kitabet Sanatı - Muhammed Hamidullah
 20. Tarihsel Mekân Fenomenolojisi: Bir Giriş Denemesi - Burhanettin Tatar
 21. Hz. Peygamber Döneminde Mecusiler - Mahfuz Söylemez
 22. İslamın İlk Devirlerinde Para ve Zekat Nisâbının Hesaplanması - Mehmet Erkal
 23. İlk Dönem İslam Dünyasında Musiki Çalışmalarına Bakış - Ahmet Hakkı Turâbî
 24. Hz. Peygamber Devrinde Göktürkler ve Türk Kültürü - Kemal Göde
 25. İslâm Tarihinin İlk Üç Asrında Hapishanelere ve Mahkumların Durumlarına İnsan Hakları Bağlamında Genel Bir Bakış - Metin Yılmaz
 26. Hz. Peygamber’in Bir Günü Üzerine - M. Mahfuz Söylemez
 27. Asr-ı Saadet’te Okuma-Yazma Faaliyetleri - M. Hanefi PALABIYIK
 28. Hicret Öncesi Medine’de (Yesrib’de) Sosyal ve Dini Hayat - Mustafa Safa

Okuduğum kitapların yıllara göre dağılım listesi

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile