İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh

2013 Yılında Okuduğum Kitap-Makale Listesi

E-posta Yazdır PDF
Kullanıcı Değerlendirmesi: / 47
ZayıfMükemmel 

-2013 Yılında Okuduğum Kitapların Listesi-

Toplam: 42 Kitap

 1. Kur'an-ı Kerim ve Meali (3 kez)
 2. Cevâmiu's-Sîre (Siyerin Özü) - İbn Hazm (Çev.: Salih Arı) - Çıra Yayınları-2004
 3. es-Siretü'n-Nebeviyye I. Cild (Hz. Muhammedin Hayatı) - İbn Hişam (Çev.: İzzet Hasan - Neşet Çağatay) - Ankara-1971
 4. es-Siretü'n-Nebeviyye II. Cild (Hz. Muhammedin Hayatı) - İbn Hişam (Çev.: Yusuf Velişah Uralgiray) - Riyad-1985
 5. Arapça Modern Metinler - Emrullah İşler, Musa Yıldız - Elif-2005
 6. Ebu'l-Ferec Tarihi - Gregory Ebu'l-Ferece, Türk Tarih Kurumu-1945
 7. Anahatlarıyla İslam Tarihi (Başlangıçtan 1918'e Kadar) - Nuri Ünlü - İFAV - İstanbul-1984
 8. İslam Tarihi Dersleri - Hüseyin G. Yurdaydın - Ank. Üni. İlahiyat Fak. Yay. - Ankara-1971
 9. Hz. Peygamber'in Hadislerinde Türkler - Zekeriya Kitapçı - Yedikubbe - Konya-2004
 10. İstanbul'un Fethi Hadisi - Hasan İbik - İlahiyat - Ankara-2004
 11. Hilafet Ordusunun Menkıbeleri ve Türklerin Faziletleri - Cahız (Çev.: Ramazan Şeşen) - Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü - Ankara-1988
 12. İslamiyet ve Türkler - Hakkı Dursun Yıldız - Çağrı - İstanbul-1980
 13. Antik Mısır - Sophie Desplancques - Dost - Ankara-2006
 14. İslam Tarihinin İlk Asrında İktidar Mücadelesi - Adnan Demircan - Beyan - İstanbul-1996
 15. Haçlılar - Cecile Morrisson (Çev: Nermin Acar) - Dost - Ankara-2005
 16. Kitâbu'l-İtibar (İbretler Kitabı) - Üsame b. Münkız (Çev: Yusuf Ziya Cömert), Kitabevi-2012
 17. Mağrib Medeniyetinin Zirvesi: Muvahhidler Kuruluş Dönemi - Adnan Adıgüzel, Araştırma-2011
 18. İslam Coğrafyalarına Göre Türkler ve Türk Ülkeleri - Ramazan Şeşen - Türk Tarih Kurumu-2001
 19. Siyasi ve Kültürel İslam Tarihi (Cilt-1) - Philip Hitti (Çev: Salih Tuğ), Boğaziçi-1980
 20. Siyasi ve Kültürel İslam Tarihi (Cilt-2) - Philip Hitti (Çev: Salih Tuğ)
 21. Siyasi ve Kültürel İslam Tarihi (Cilt-3) - Philip Hitti (Çev: Salih Tuğ)
 22. Siyasi ve Kültürel İslam Tarihi (Cilt-4) - Philip Hitti (Çev: Salih Tuğ)
 23. Büveyhilerin Şii-Sünni Siyaseti - Ahmet Güner - İzmir-1999
 24. İslam Toplumları Tarihi (Cilt-1) - Ira M. Lapidus - İletişim
 25. Anadolu Aleviliğinin Tarihi Arka Planı - Mehmet Saffet Sarıkaya - Ötüken-2003
 26. Saltanata Giden Yolda Muaviye Bin Ebi Süfyan - İrfan Aycan
 27. İslam Peygamberi (Cilt-1) - Muhammed Hamidullah
 28. Endülüs Müslümanları: Medeniyet Tarihi - Mehmet Özdemir
 29. Endülüs Müslümanları: İlim ve Kültür Tarihi - Mehmet Özdemir
 30. Endülüs Müslümanları: Siyasi Tarih - Mehmet Özdemir
 31. Emevilerde Günlük Yaşam - Ramazan Altınay
 32. Reconquista: Endülüst’te Müslüman-Hıristiyan İlişkileri - Lütfi Şeyban
 33. Bütün Yönleriyle Asr-ı Saadette İslam (Cilt-1) - (Editör) Vecdi AKYÜZ
 34. Bütün Yönleriyle Asr-ı Saadette İslam (Cilt-2) - (Editör) Vecdi AKYÜZ
 35. Bütün Yönleriyle Asr-ı Saadette İslam (Cilt-3) - (Editör) Vecdi AKYÜZ
 36. Bütün Yönleriyle Asr-ı Saadette İslam (Cilt-4) - (Editör) Vecdi AKYÜZ
 37. İslam Peygamberi (Cilt-2) - Muhammed Hamidullah
 38. Medine Toplumu - Ekrem Ziya Umeri
 39. Hz. Peygamberin Yönetimi (et-Teratibül İdariyye)-1, Muhammed Abdülhay el-Kettânî
 40. Hz. Peygamberin Yönetimi (et-Teratibül İdariyye)-2, Muhammed Abdülhay el-Kettânî

-2013 Yılında Okuduğum Makalelerin Listesi-

Toplam: 60 Makale

 1. İslam Tarihinin Ana Kaynakları ve Müracaat Eserleri - Ömer Ferruh (Çev.: Adem Apak)
 2. Hz. Peygamber (sav)’in Şairleri (Kitap Tanıtımı) - İclal Arslan
 3. Haccac b. Yusuf es-Sakafî - Ahmet Lütfi Kazancı
 4. Büyük İslam Tarihçileri ve Eserleri - Süleyman Tülücü
 5. Şakku’l-Kamer Olayı Çerçevesinde Bazı Mülahazalar - Mehmet Azimli
 6. Kırtâs Hadisesi Ve İlgili Rivayetlerin Tenkîdi –İbn Sa‘d Özelinde- Şaban Öz
 7. Hicret Sonrasında Medine’de Meydana Gelen Bazı Olaylar Üzerine Mülahazalar - Mehmet Azimli
 8. Anadolu Selçukluları ve Beylikleri Döneminde Kütüphaneler, Kitap Koleksiyonları ve Telif Edilen Eserlere Kısa Bir Bakış - Şeyda Algaç
 9. Türkiye (Anadolu) Selçukluları Tarihine Dair Bazı Kaynak Çalışmaları ve Menakıbnamelerle Fütüvvetnameler - Mehmet Şeker
 10. Endülüs Tarihinin Mevcut Kaynakları Üzerine (I) - Mehmet Özdemir
 11. Haçlı Seferleri Tarihinin Kaynakları - Güray Kırpık
 12. Klasik Bizans Tarihleri - Feridun Dirimtekin
 13. Hz. Peygamberin Ümmiliği Hakkında Bir Tartışma - Abdülvahap Özsoy
 14. Dinlerarası Diyalog Bağlamında Hz. Muhammed'in Hıristiyanlarla İlişkileri - Ramazan Hurç
 15. Endülüs’te Tarih ve Kehhâle’ye Göre Endülüslü Tarihçiler - Şaban ÖZ
 16. Genel Olarak Raşid Halifeler Dönemi Olayları – Sabri Hizmetli
 17. Hz. Aişe Kaç Yaşında Evlendi? Dokuz mu? Ondokuz mu? – Bünyamin Erul
 18. Haçlılar - Işın Demirkent
 19. Türklerin islamiyeti Kabulü  - Abdülkerim Özaydın
 20. Emevîler Dönemi Sonuna Kadar Müslüman Arapların Türklerle İlk Münasebetleri - İrfan Aycan
 21. Asırlar Boyu Tanrı RE - Mürüvvet Karhan
 22. Eski İmparatorluk Devrinde Tanrı Re - Mürüvvet Karhan
 23. Eski Mısır Kraliyet Tanrısı Ptah - Mürüvvet Karhan
 24. Kutsal(laştırılmış) Bir Mekan: Kerbela (Osmanlı Hâkimiyetinin Sonuna Kadar) - Fatih Erkoçoğlu
 25. İbn Battuta'nın Karadeniz Seyahati Üzerine Bazı Mülahazalar - Tahsin Koçyiğit
 26. Abdulmümin Bin Ali Döneminde Endülüs - Adnan Adıgüzel
 27. William Montgomery Watt ve İlk Devir İslam Tarihine Tarihselci Bakış - Hasan Hüseyin Adalıoğlu
 28. Müslümanlarla Bizans Arasındaki Yermûk Savaşı’nı Anlatan En Eski Süryanice Metin - Abdurrahman Acar
 29. Emevîler Döneminde Kadının Durumu - Ali Aksu
 30. İslam Tarihi Araştırmalarında ve İslam Tarihi Dokümanlarının Değerlendirilmesinde - Hüseyin Algül
 31. Abbâsîler ve Fâtımîler Döneminde Yahudiler (132-656/750-1258) - Nuh Arslantaş
 32. Selçuklu Türkleri’nin Mezhepler Arası Barışı Sağlamaya Yaptıkları Katkılar - Seyfullah Kara
 33. Ehl-i Beyt’in Kurduğu İlk Devlet: İdrisîler - Mehmet Azimli
 34. Endülüs Adının Kökeni Üzerine - Ali Dadan
 35. Hz. Peygamber’e Yönelik Nezaketsizliklere Karşı Sahabe-i Kiramın Tepkileri - Mahmut Kavaklıoğlu
 36. Abbasiler Döneminde Türklerden Oluşturulan Ordu (Hassa Ordusu) - Mehmet Azimli
 37. Cahiliye’den İslam’a Sütanneliği Geleneği Üzerine Bazı Notlar - Elnure Azizova
 38. Hz. Peygamber’in Bazı Uygulamaları ve Hadîsleri Çerçevesinde İfade Hürriyeti - Kasım Şulul
 39. Hz. Osman Dönemi Fetihleri -  Adem Apak
 40. Neden “İslâm Tarihi”? -  Mehmet Şeker
 41. İslam Dünyasında Kadınlarla İlgili Olarak Yazılmış Önemli Kaynak Eserler -  Rıza Savaş
 42. Hulefâ-i Râşidin Döneminde Ortaya Çıkan Ordugâh Şehir Modeli Üzerine Bir Değerlendirme - Yılmaz Can
 43. Hz. Peygamber'in Ümmiliği Meselesi - Zeynel Abidin AYDIN
 44. Osmanlı Tarihçiliği ve Tarihi Kaynakları - Abdulkadir Özcan
 45. Tatarlar: Moğol mu, Türk mü? -  Mehmet Maksutoğlu
 46. Suriye’deki İlmî Dergilerde İslam Tarihi Alanında Yayınlanmış Bazı Makaleler -  İsmail Hakkı Atçeken
 47. Câhiliyye Araplarında Kız Çocuklarını Gömerek Öldürme Âdeti - Adnan Demircan
 48. Kerbela’dan Önce Hz. Hüseyin’i Doğru Anlamak - Mustafa Özkan
 49. Siyer Literatüründe Kullanılan Terimler ve Özel İsimler Sözlüğüne Dair - Kasım Şulul
 50. Buhârî’nin Sahîh’indeki Siyer ve Meğâzî Rivayetleri -  Mustafa Zeki Terzi
 51. Nutuk’da İslam Tarihi ile İlgili Motifler - Ethem Ruhi Fığlalı
 52. XIII. Yüzyılda Eyyûbîler, Memlûkler ve Latin Doğu - R. Stephen Humpreys
 53. Hz. Peygamber ve Dönemi ile İlgili Türkçe Yazılmış veya Türkçe’ye Aktarılmış Olan Eserler ile İlgili Bibliyografya Denemesi - Mahfuz Söylemez
 54. Alevi Telakkide Hz. Muhammed - Cenksu Üçer
 55. İlmî Araştırmalarda Kullanılan Fişleme Usûlü - Zekeriya Arslantürk
 56. Siyer Literatüründe Kullanılan Terimler ve Özel İsimler Sözlüğüne Dair - Kasım Şulul
 57. Emevi İktidarına Karşı Kûfe’den İlk Sivil Muhalefet, Hucr b. Adiy Hareketi - Mahfuz Söylemez
 58. Endülüs’te Coğrafya ve Coğrafyacılar - M. Bahaüddin Varol
 59. İSLÂM ÖNCESİ VE İSLÂM’IN İLK DÖNEMİNDE MEDİNE/YESRİB PAZARI ÜZERİNE, Prof. Dr. Michael Lecker (Çev.: M. Mahfuz Söylemez)
 60. Medine Şehir Devleti - Mevlüt Koyuncu

 

Okuduğum kitapların yıllara göre dağılım listesi

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile