İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh

İlahiyât Kitaplığı

E-posta Yazdır PDF
Kullanıcı Değerlendirmesi: / 41
ZayıfMükemmel 

Ülkemizde Temel İslam Bilimleri alanlarına ait telif-tercüme, akademik-popüler tespiti ve takibi mümkün olmayacak derecede çok çalışma bulunmaktadır. Bu durum, ilahiyat alanındaki çalışmaların devamlılığını ve çeşitliliğini göstermesi açısından sevindirici olmakla beraber, başta ilahiyat öğrencileri olmak üzere sağlıklı dinî bilgiye ulaşmak isteyen okuyucular açısından öncelikle okunacak kitapları tespit noktasında bir kafa karışıklığına yol açmaktadır. Bu karışıklığı giderme yolunda internet ortamında farklı listelere rastlanmaktadır.

Ne var ki bu listelerin önemli bir kısmı hem kemiyet, hem keyfiyet açısından yeterli olmayıp bir kısmı ise herhangi bir ölçüt gözetmeksizin dini alanda yazılan bütün eserlere yer vermektedir. Yine bu çalışmalarda görülen bir diğer eksiklik ise sıralamada okuma önceliğinin gözetilmemiş olmasıdır. Bu ihtiyacı gidermek üzere belirtilen eksikliklerden olabildiğince uzak bir okuma listesi oluşturmaya gayret edilmiştir.

Listenin hazırlanmasında şu esaslar gözönünde bulundurulmuştur:

  • Listenin birinci derecede muhatap kitlesi İlahiyat Fakülteleri lisans ve lisans üstü öğrencileridir.
  • Listede, her ilim dalının temel tartışma konularını ele alan eserlere yer verilmiştir.
  • Listede yalnızca basılı eserlere yer verilmiş olup, ilgili ilim dallarında yapılmış olan “basılı olmayan lisansüstü tezler” ve “makaleler”, “basılı sempozyum derlemeleri” çalışmanın sonraki aşamalarına bırakılmıştır.
  • Liste, sadece Temel İslam Bilimleri alanlarına ait eserlere yönelik olup Hukuk, Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji, Mantık ve Tarih gibi diğer beşeri bilimlere ait eserlere yer verilmemiştir.
  • Temel İslam Bilimleri alanında, spesifik konuları içeren eserlerin tespitinin büyük zaman alacağı ve bu çalışmayı amacından uzaklaştıracağı göz önünde bulundurularak bu eserler listeye dâhil edilmemiştir.
  • Temel İslam Bilimlerinden biri olan Arap Dili ve Edebiyatına (Sarf, Nahiv, Belagat) dair eserler yazıldığı dil dikkate alınmaksızın müstakil bir çalışmaya konu edilecektir.
  • Liste, son üç bölüm dışında, her bir ilim dalında okuma önceliği göz önünde bulundurularak hazırlanmaya çalışılmıştır. Son üç bölümde ise alfabetik sıralama esas alınmıştır.
  • Liste, yönlendirici olmaktan ziyade bilgilendirme amaçlıdır. Bu sebeple okuyucunun farklı bakış açılarını tanıma ve mukayese edebilmesine imkân tanımak amacıyla farklı yaklaşımlara sahip eserlere yer verilmiştir.
  • Çalışmamız nihaî bir noktayı temsil etmeyip bir başlangıç niteliğinde değerlendirilmelidir. Liste, zaman içinde daha da mütekâmil bir hale gelecektir.

I. Kur’an İlimleri ve Tefsir Alanına Dair Eserler

Kur’an-ı Kerim Meali, Mustafa Öztürk, Otto Yayınları,
Kur’an’ın Ana Konuları, Muhsin Demirci, İFAV Yayınları,
Tefsire Giriş, Muhsin Demirci, İSAM yayınları,
Kur’an Tarihi, Muhsin Demirci, Ensar Neşriyat,
Kur’an-ı Kerim Tarihi, Muhammed Hamidullah, Beyan Yayınları,
Tefsir Tarihi, Muhsin Demirci, İFAV yayınları,
Kur’an’da Sosyal Gerçeklik, Muhsin Demirci, Ensar Neşriyat,
Kur’an’a Giriş, Montgomery Watt, Ankara Okulu Yayınları,
Kur’an’a Bakış, Ali Şeriati, Fecr Yayınevi,
Modern Dünyada İslam Vahyi, Montgomery Watt, İzmir İlahiyat Vakfı Yayınları,
Muhammedî Vahiy, M.Reşid Rıza, Fecr Yayınevi,
Kur’an ve Muhtevası, Hasan Yılmaz, Fecr Yayınevi,
Kur’ân’ın Bütünlüğü Üzerine, Halis Albayrak, Şule Yayınları,
Kur’an’da Dinî ve Ahlakî Kavramlar, Toshihiko Izutsu, Pınar Yayınları,
Kur’an’da Allah ve İnsan, Toshihiko Izutsu, Yeni Ufuklar Neşriyat,
Meal Kültürümüz, Mustafa Öztürk, Ankara Okulu Yayınları,
Kur’ân Tefsirinin Kaynakları, Sadreddin Gümüş, Kayıhan Yayınları,
Kur’an ve Tefsir Kültürümüz, Mustafa Öztürk, Ankara Okulu Yayınları,
Tefsir Tarihi Yazıları, Mustafa Öztürk, Ankara Okulu Yayınları,
Kur’an ve Yorum, Muhsin Demirci, Ensar Neşriyat,
Ana Konularıyla Kur’an, Fazlurrahman, Ankara Okulu Yayınları,
Kur’an’ı Anlamanın Anlamı, Dücane Cündioğlu, Kaknüs Yayınları,
Kur’ân’ı Anlamada Yöntem, Muhammed Gazzali, Şule Yayınları,
Kur’ân-ı Nasıl Okuyalım, Muhammed Kutub, Çev. Bekir Karlığa, İşaret Yayınları,
Kur’ân’ı Nasıl Anlayalım, Mevdudi, Çev. Bekir Karlığa, İşaret Yayınları,
Anlamın Buharlaşması ve Kur’an, Dücane Cündioğlu, Kaknüs Yayınları,
Günümüz Tefsir Problemleri, Said Şimşek, Kitap Dünyası,
Tefsirde Yanılgı Sebepleri ve Bundan Korunma Yolları, Muhammed Vehbi Dereli, Fecr Yayınevi,
Tefsirde İsrailiyyat, Abdullah Aydemir, Beyan Yayınları,
Sözlü Kültürden Yazılı Kültüre Anlamın Tarihi, Dücane Cündioğlu, Kaknüs Yayınları,
Sözün Özü: İlahi Kelamın Tabiatına Dair, Dücane Cündioğlu, Kaknüs Yayınları,
Kur’an Dili ve Retoriği, Mustafa Öztürk, Ankara Okulu Yayınları,
İlahi Hitabın Tabiatı, Nasr Hâmid Ebû Zeyd, Ankara Okulu Yayınları,
Kur’an ve Bağlam, Ahmed Nedim Serinsu, Şule Yayınları,
Kur’ân ve Tarihselcilik, Şevket Kotan
Tarihselcilik ve Esbab-ı Nüzûl, Ahmed Nedim Serinsu
Kur’an’ı Anlamada Siyakın Rolü, Mustafa Ünver, Sidre Yayınları
Kur’an ve Tarihsellik Yazıları, Ömer Özsoy, Kitabiyat Yayınları
Kur’an’ı Kendi Tarihinde Okumak, Mustafa Öztürk, Ankara Okulu Yayınları,
Kur’an ve Ben Ne Kadar Tarihseliz? Mehmet Paçacı, Ankara Okulu Yayınları,
Kur’an’ın Tarihsel ve Evrensel Okunuşu, Mevlüt Uyanık, Fecr Yayınları
Kur’an Yorumunda Çağdaş Yönelimler, Baljon, Fecr Yayınları
Çağdaş Dönemde Kur’an’a ve Tefsire Ne Oldu? Mehmet Paçacı, Klasik Yayınları
Kıssaların Dili, Mustafa Öztürk, Ankara Okulu Yayınları,
Kur’an Tefsirinde Yeni Bir Metod, Emin el-Huli, Kur’an Kitaplığı
Sözdizimi ve Anlambilim, Abdülkâhir el-Cürcani, çev. Osman Güman, Litera Yayınları,
Kur’ân’da Edebi Tasvir, Seyyid Kutub, Ter. Süleyman Ateş
Bilgi Sorunları ve Dil, Noam Chomsky, BGST Yayınları
Yorum Teorisi Söylem ve Artı Anlam, Paul Ricoeur, Paradigma Yayınları
Anlam ve Yorum, Tahsin Görgün, Gelenek Yayınları,
Hermenötik, Çev. Doğan Özlem, İnkılap Yayınları,
Teolojik Hermenötik, Zeki Özcan, Alfa Yayıncılık,
Önce Söz Vardı, Erol Göka, Abdullah Topçuoğlu, Yasin Aktay, Vadi Yayınları,
İslam Düşüncesinde Dil ve Varlık (Vaz ilminin temel meseleleri), İbrahim Özdemir, İz Yayıncılık,
Siyasal Tefsirin Oluşum Süreci, İsmail Çalışkan, Ankara Okulu
Kur’an Üzerine Makaleler, Rudi Paret, Bilgi Vakfı Yayınları
Kur’an Araştırmaları, Mevlüt Güngör, Kur’an Kitaplığı Yayınları
İbn Teymiyye’nin Kur’an Anlayışı, Enver Arpa, Fecr Yayınları
Kur’ân Okulu, Muhammed Bakır Sadr, Fecr Yayınları,
Kur’an’a Göre İhtilaf, Halil Aldemir, Beka Yayınları
Kur’ân’da Nesh Meselesi, Süleyman Ateş


II. Hadis Alanına Dair Eserler

Hadis Usulü, Ahmet Yücel, İFAV Yayınları
Hadis İlimleri ve Istılahları, Subhi Salih, çev. M. Yaşar Kandemir, İFAV Yayınları
Akıl – Vahiy Dengesi Açısından Sünnet, Mehmet Erdoğan, İFAV yayınları,
Sünneti Anlamada Yöntem, Yusuf el-Karadavi, Rey Yayınları,
Bilgi ve Medeniyet Kaynağı Olarak Sünnet, Yusuf el-Karadavi, Yörünge Yayınları,
Mevzu (Uydurma) Hadisler, Yaşar Kandemir, İFAV Yayınları
Hadis Tetkikleri, M. Said Hatiboğlu, Otto Yayınları,
Hadis Edebiyatı, İsmail Lütfi Çakan, İFAV Yayınları
Hadislerde Görülen İhtilaflar ve Çözüm Yolları, İsmail Lütfi Çakan, İFAV Yayınları
Hadis Problemleri, Enbiya Yıldırım, Rağbet Yayınları,
Hadis Tarihi, H. Musa Bağcı, Ankara Okulu Yayınları,
Fıkıhçılara ve Hadisçilere Göre Nebevî Sünnet, Muhammed Gazâlî, Ekin yayınları,
Erken Dönem İslam Hukukçularının Sünnet Anlayışı, İshak Emin Aktepe, İnsan Yayınları
İmamların Fıkhi İhtilaflarında Hadislerin Rolü, Muhammed Avvame, çev. Hayri Kırbaşoğlu, Kayıhan Yayınları
Hadis Müdafaası, İbn Kuteybe, çev. Hayri Kırbaşoğlu, Kayıhan Yayınları
İslam Geleneğinde Sünnet [Eleştirel Yaklaşım], Hayri Kırbaşoğlu, Ankara Okulu Yayınları,
İslam Düşüncesinde Hadis Metodolojisi, Hayri Kırbaşoğlu, Ankara Okulu Yayınları,
Alternatif Hadis Metodolojisi, Hayri Kırbaşoğlu, Ankara Okulu Yayınları,
Hadisi Yeniden Düşünmek (Fıkhî Hadisler Bağlamında), Mehmet Emin Özafşar, Ankara Okulu Yayınları,
Sünnet ve Hadisin Anlaşılması ve Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu, Mehmet Görmez, Diyanet Vakfı Yayınları,
Sünnet – Vahiy İlişkisi, Mustafa Genç, Kitabî Yayınevi,
Hz. Peygamber ve Kur’an Dışı Vahiy, M. Said Hatiboğlu, Otto Yayınları,
Hadiste Metin Tenkidi Metodları, Dumeynî, Çev. Ahmet Yücel, Kitabevi Yayınları,
Hadiste Metin Tenkidi, Selahattin Polat, İFAV yayınları,
Hadiste Metin Tenkidi, Enbiya Yıldırım, Rağbet Yayınları,
Hadislerin Kur’an’a Arzı, Ahmet Keleş, İnsan Yayınları,
Hadis ve Kültür Yazıları, Mehmet Emin Özafşar, Kitabiyat Yayınları,
Kitabü’s-sünne, Musa Cârullah Bigiyev, Ankara Okulu Yayınları,
İdeolojik Hadisçiliğin Arkaplanı, Mehmet Emin Özafşar, Ankara Okulu Yayınları,
Hadis Rivayetinde Sahabenin Kavrama ve Nakletme Sorunu, Musa Bağcı, İlahiyat Yayınları,
Sahabenin Sünnet Anlayışı, Bünyamin Erul, Diyanet Vakfı Yayınları,
Hz. Âişe’nin Sahabeye Yönelttiği Tenkitler, Çev. Bünyamin Erul, Kitabiyat Yayınları,
Hadis Rivayetinde Ravi Tasarrufları ve Doğurduğu Problemler, Süleyman Doğanay, İSAM yayınları,
Ebu Hanife’nin Hadis Anlayışı, İsmail Hakkı Ünal, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları,
Ebu Hanife’nin Usul Anlayışında Sünnet, Metin Yiğit, İz Yayıncılık,
Mutezile ve Hadis, Hüseyin Hansu, Kitabiyat Yayınları,
Oryantalist Yaklaşıma İtirazlar, Mehmet Emin Özafşar, Ankara Okulu Yayınları,
İslam Fıkhı ve Sünnet & Oryantalist Schacht’a Eleştiriler, Muhammed Mustafa el-Azami, İz Yayıncılık,
Tasavvufun Temel Öğretilerinin Hadislerdeki Dayanakları, Ahmet Yıldırım, Diyanet Vakfı Yayınları.


III. Fıkıh (İslam Hukuku) Alanına Dair Eserler

İslam Hukuk Metodolojisi, Zekiyyüddin Şâban, Diyanet Vakfı Yayınları,
Fıkıh Usulü, Fahrettin Atar, İFAV Yayınları,
İslam Hukuk Metodolojisi, M. Ebu Zehra, Çev. Abdülkadir Şener, Fecr Yayınları,
Anahatlarıyla İslam Hukuku, Hayreddin Karaman, Ensar Neşriyat,
İslam Hukuk Başlangıcı, Muhammed Sellam Medkur, Çev. Ruhi Özcan-Faruk Beşer, Nun Yayıncılık,
Öncelikler Fıkhı, Yusuf el-Karadavi, Çev. Abdullah Kahraman, İz Yayıncılık,
İslam Hukukunun Doğuşu ve Gelişimi, Ahmet Hassan, İz Yayıncılık,
İslam Hukuk Tarihi, Hayreddin Karaman, İz Yayıncılık
İslamda Siyasi, İtikadi ve Fıkhî Mezhepler Tarihi, M. Ebû Zehra, Harf Yayın İletişim,
Mezheplerin Doğuşu ve İctihad Tartışması, çev. Şükrü Özen, Pınar Yayınları
Fıkıh, Mezheb ve Sünnet, Murteza Bedir, Ensar Neşriyat,
İslamın Işığında Günün Meseleleri I-II-III, Hayreddin Karaman, İz Yayıncılık
Güncel Meseleler – Dinî Çözümler, Faruk Beşer, Nun Yayıncılık,
Hayatın İçinden Fıkıh, Vecdi Akyüz, Rağbet Yayınları
Hz. Peygamberin Yaklaşım ve Uygulamalarında İbadet İlkeleri, Vecdi Akyüz, İlke Yayıncılık,
Lâik Düzende Dini Yaşamak I-II-III-IV, Hayreddin Karaman, İz Yayıncılık
Günlük Hayatımızdaki Helaller ve Haramlar, Hayreddin Karaman, İz Yayınclıık,
İslam Hukukunda İctihad, Hayreddin Karaman, İz Yayıncılık
Bilgi, Fıkıh ve İctihad, Faruk Beşer, Nun Yayınları,
İctihad, Taklid ve Telfikle İlgili Dört Risale, Çev. Hayrettin Karaman, İz Yayıncılık
İslam Hukukunda Ahkâmın Değişmesi, Mehmet Erdoğan, İFAV yayınları,
Çağdaş İhtiyaçlar ve İslam Hukuku, Saffet Köse, Rağbet Yayınları,
İslam Hukukunun Oluşum Sürecinde Siyaset Hukuk İlişkisi, Ahmet Yaman, Yediveren Kitapçılık,
Makâsıd ve İctihad, Ahmet Yaman, Yediveren Kitap,
İctihad Risalesi: İslam Hukukundaki Farklı Görüşlerin Sebepleri, Şah Veliyyullah Dehlevi, Rahmi Yaran, Gelenek Yayınları,
Fıkıh İlminin Oluşum Sürecinde İcmâ, Bilal Aybakan, İz Yayıncılık,
İslâmî Hükümlerin Esas ve Hikmetleri, İzzeddin b. Abdüsselam, Çev. Soner Duman – Süleyman Kaya, İz Yayıncılık,
Ebu Hanife, M. Ebu Zehra, Çev. Osman Eskicioğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı,
Şâfiî, M. Ebu Zehra, Çev. Osman Eskicioğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı.
İslam Hukuk Tarihinde Selefî Söylem, Ferhat Koca, Ankara Okulu Yayınları,
İmam Şâfiî ve Hukuk Düşüncesinin Mezhepleşmesi, Bilal Aybakan, İz Yayıncılık,
Şâfiî’nin Kıyas Anlayışı, Soner Duman, İSAM yayınları,
İhtilafu Malik ve’ş-Şafii, Şafii, çev. İshak Emin Aktepe, İz Yayıncılık
İbn Rüşd’ün Hukuk Düşüncesi, Muharrem Kılıç, Ensar Neşriyat
İslam Hukuk Felsefesi ve Gaye Problemi, Tâhir İbn Âşûr, Rağbet Yayınları,


IV. Siyer ve İslam Tarihi Alanına Dair Eserler

İslam Peygamberi, Muhammed Hamidullah, Beyan Yayınları,
Üç Muhammed, Mustafa İslamoğlu, Denge Yayınları,
Beşer Olarak Peygamber, H. Musa Bağcı, Ankara Okulu Yayınları,
Fıkhü’s-sîre, Muhammed Said Ramazan el-Bûtî, Gonca Yayınları,
Fıkhü’s-sîre, Muhammed Gazâlî, Risale Yayınları,
Nebevi Hareket Metodu I-II, Münir Muhammed Gadban, Nehir Yayınları,
Kur’an’da Rasulullah, M. Ali Haşimi, Risale Yayınları,
Hz. Muhammed’in Hayatından Dersler ve İbretler, Mustafa Sıbaî, Özgün Yayınları,
Kur’ân’a Göre Hz. Muhammed’in Hayatı, İzzet Derveze, Ekin Yayınları
Hz. Muhammed’in Hayatı I-II, Muhammed Hüseyin Heykel, Yöneliş Yayınları
Siyeri Farklı Okumak I-II, Mehmet Azimli, Ankara Okulu Yayınları,
İslam öncesi Araplar ve dinleri, M. Şemseddin Günaltay, Ankara Okulu,
İslama Göre Tarih Anlayışımız, Muhammed Kutub
İslam’a Göre Câhiliye ve Ehl-i Kitab Örf ve Adetleri, Ali Osman Ateş, Beyan Yayınları,
Arap Siyasi Düşüncesinin Seyri, Hamid İnayet, Yöneliş Yayınları,


V. Kelam ve Akaid Alanına Dair Eserler

Kelam İlmine Giriş, Bekir Topaloğlu, Damla Yayınları,
Kelam, Şerafettin Gölcük, Tekin Yayınları,
Kelam Araştırmaları Üzerine Düşünceler, Bekir Topaloğlu, İFAV Yayınları,
Kelam Tarihi, Şerafettin Gölcük, Kitap Dünyası,
Kelam Tarihi, Abdüllatif Harputi, Ankara Okulu Yayınları,
Kelam Tarihinin Problemleri, Muhit Mert, Ankara Okulu Yayınları,
Ehl-i Sünnet Kavramının Oluşum ve Gelişim Süreci, Muammer Esen, Ankara Okulu Yayınları
Kelamda Yenilik Arayışları, M. Sait Özervarlı, İSAM yayınları,
Kelam İlmi ve İslam Akaidi, Sadeddin Taftazani, Çev. Süleyman Uludağ, Dergah Yayınları,
İmam Ebu Hanife’nin Beş Eseri, Mustafa Öz, İFAV yayınları,
İslam Düşüncesi, Seyyid Kutub, Dünya Yayıncılık
İslam Düşüncesinde Tevhid, Mevlüt Özler, Rağbet Yayınları,
Tevhid, İsmail Raci Farukî, İnsan Yayınları,
Sünnetullah, Ömer Özsoy, Fecr Yayınevi,
Tevhid Risalesi, İbn Teymiyye, İz Yayıncılık,
Tevhidin Hakikati, Yusuf el-Karadavi, Özgün Yayıncılık,
Kur’ân’da Uluhiyet, Suat Yıldırım
Kur’an’ın Dört Temel Terimi, Mevdudi, Özgün Yayıncılık,
Din Bu, Seyyid Kutub, Özgün Yayıncılık,
Yoldaki İşaretler, Seyyid Kutub, Özgün Yayıncılık,
Sünnî Paradigmayı Anlamak, Mehmet Evkuran, Ankara Okulu Yayınları,
Ehl-i Sünnet Kavramının Oluşum ve Gelişimi, Muammer Esen, Ankara Okulu Yayınları,
Ehl-i Sünnet & Ehl-i Bid’at, Mevlüt Özler, Ankara Okulu Yayınları,
İtikaddan İmana, İlhami Güler, Ankara Okulu Yayınları,
İman Ahlak İlişkisi, İlhami Güler, Ankara Okulu Yayınları,
Sabit Din Dinamik Şeriat, İlhami Güler, Ankara Okulu Yayınları,
Allah’ın Ahlakiliği Sorunu, İlhami Güler, Ankara Okulu Yayınları,
Sahabe Devri Siyasi Hadiselerinin Kelami Problemlere Katkıları, Ahmet Akbulut, Birleşik Yayıncılık,
İslam İnancında Gayb Problemi, İlyas Çelebi


VI. İslam Kültür ve Medeniyetine Dair Eserler

Arap – İslam Aklının Oluşumu, M. Âbid el-Câbirî, Kitabevi yayınları,
Arap – İslam Kültürünün Akıl Yapısı, M. Âbid el-Câbirî, çev. Burhan Köroğlu, Hasan Hacak, Kitabevi Yayınları,
Arap – İslam Siyasal Aklı, M. Âbid el-Câbirî, Kitabevi Yayınları,
Arap-İslam Kültüründe Yenilikçi Yaklaşımlar, Emin el-Huli, Kitabevi Yayınları,
Beşerî Bilimler: İslamın Klasik Çağında ve Hristiyan Batıda, George Makdisi, Klasik Yayınları,
Cahiliye Şiiri, Taha Hüseyin, Ankara Okulu Yayınları,
Çağdaş Arap-İslam Düşüncesinde Yeniden Yapılanma, M. Âbid el-Câbirî, Kitabiyât Yayınları
Doğu – Batı Arasında İslam, Aliya İzzet Begoviç, Nehir Yayınları,
Felsefi Mirasımız ve Biz, M. Âbid el-Câbirî, Kitabevi Yayınları,
İslamın Evrenselliği, Mehmet S. Aydın, Ufuk Kitapları,
İslamın Klasik Çağında Din, Hukuk, Eğitim, George Makdisi, Klasik Yayınları,
Kültürel Mirasımızı Tenkid Zarureti, M. Said Hatiboğlu, Otto Yayınları,
Müslümanların Gerilemesiyle Dünya Neler Kaybetti, Ebu’l-Hasen Ali en-Nedvi, Kitabevi Yayınları
Oryantalizm, Sömürgeciliğin Keşif Kolu, Edward Said, Pınar Yayınları
Oryantalistlerin yanılgıları, Suat Yıldırım, haz. Faruk Tuncer, Ufuk Kitapları
Oryantalizm veya medeniyet hesaplaşmasının arka planı, Mahmud Hamdi Zakzuk ; çev. Abdülaziz Hatip. Işık Yayınları
Oryantalizm, Meryem Cemile, Seçkin Yayıncılık,


VII. İslam Düşüncesi ve Felsefesine Dair Eserler

Ahirzaman İlmihali, Hayri Kırbaşoğlu, Otto Yayınları
Arayışlar Kitabı, Gazâlî, çev. Osman Güman, İlke Yayınları
Bilginin İslamileştirilmesi, İsmail Raci Faruki, Çev. Fehmi Koru, Risale Yayınları,
Çağdaş İslam Düşüncesi ve Bilginin İslamileştirilmesi, Mevlüt Uyanık, Ankara Okulu Yayınları,
Din Felsefesi, Mehmet S. Aydın, İzmir İlayihat Vakfı Yayınları,
Gerçek İslamda Birlik, Hayrettin Karaman, İz Yayıncılık
İbn Rüşdden Günümüze İslam Felsefe Tarihi, Henry Corbin, İnsan Yayınları,
İslam Düşüncesi, Muhammed İkbal, Külliyat Yayınları
İslam Düşüncesi, Seyyid Kutub, Dünya Yayınları,
İslam Dünyasında Düşünce Sorunları, Ali Bulaç, İz Yayıncılık,
İslam Düşüncesinde Din – Felsefe, Vahiy – Akıl İlişkisi, Ali Bulaç, Düşün Yayınları,
İslam Felsefesinde Akıl – Vahiy, Felsefe – Din İlişkisi, Ömer Mahir Alper, Kitabevi Yayınları,
İslam ve Çağdaşlık, Fazlurrahman, Ankara Okulu Yayınları,
İslam ve İnsanlığın Geleceği, Roger Garaudy, Pınar Yayınları,
İslam, Fazlurrahman, Ankara Okulu Yayınları,
İslamın Aktüel Değeri Üzerine I-II, M. Said Hatiboğlu, Otto Yayınları,
İslami Yenilenme: Makaleler, I-II-III-IV, Fazlurrahman, Ankara Okulu Yayınları,
Modern İslam Düşüncesinin Tenkidi I-III, Ebubekir Sifil, Kayıhan Yayınları
Tanrı-Ahlak İlişkisi, Mehmet S. Aydın, Diyanet Vakfı Yayınları,
Tarih Boyunca İslami Metodoloji Sorunu, Fazlurrahman, Ankara Okulu Yayınları,
Yahudileşme Temayülü, Mustafa İslamoğlu, Denge Yayınları,
Yenilikçi İslam Düşüncesinin Geleceği, M. Hayri Kırbaşoğlu, Araştırma ve Kültür Vakfı,


VIII. Temel Başvuru Kaynakları

Asr-ı Saadet I-V, Mevlana Şibli Numani, Eser Neşriyat
Bidatler Karşısında Kitap ve Sünnete Bağlılıkta Yöntem (el-İ’tisam) I-II, Şatıbî, çev. Ahmet İyi Bildiren, Kitap Dünyası
Bidayetü’l-müctehid I-IV, İbn Rüşd, çev. Vecdi Akyüz, Beyan Yayınları
Bütün Yönleriyle Asr-ı Saadet’te İslam, I-V, edit. Vecdi Akyüz, Beyan Yayınları
Çağdaş Yaklaşımla İslam Hukuku I-II-III, Mustafa Ahmet ez-Zerka, Çev. Servet Armağan, Timaş Yayınları,
Delilleriyle Islam Fıkhı I-X, Vehbe Zuhayli, Risale Yayınları
İlmihal I-II, İSAM yayınları,
İnanç-İbadet-Günlük Yaşayış Ansiklopedisi I-IV, edit. İbrahim Kafi Dönmez, İFAV Yayınları
İslam Ansiklopedisi I-?, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları
İslam Düşünce Rehberi (Huccetullahi’l-bâliğa) I-II, Şah Veliyyullah Dehlevî, Çev. Mehmet Erdoğan, İz Yayıncılık,
Kur’an Yolu I-V, Heyet,  Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları
Mebsut I-XXXI, Serahsi, çev. Heyet, Gümüşev Yayıncılık
Mehmed Akif Külliyatı I-X, haz. İsmail Hakkı Şengüler, Hak Yayıncılık
Muhtasar Fethu’l-bâri I-XVI, İbn Hacer, çev. Heyet, Polen Yayınları
Mukayeseli İbadetler İlmihali I-V, Vecdi Akyüz, İz Yayıncılık
Mustasfâ I-II, Gazâlî, Çev. Yunus Apaydın, Klasik Yayıncılık,
Muvâfakât I-IV, Şâtıbî, Çev. Mehmet Erdoğan, İz Yayıncılık,
Peygamberimizden Hayat Ölçüleri (Riyazü’s-salihîn) I-VIII, Heyet, Erkam Yayınları
Tefhimü’l-Kur’an I-VII, Mevdudi, İnsan Yayınları

2. Liste: İLAHİYATÇI KILAVUZ KİTAPLARI!!!

1. İnsanın Dört Zindanı – Ali ŞERİATİ – İşaret Yay.

2. Yahudileşme Temayülü –Mustafa İSLAMOĞLU- Düşün Yay.

3. Çağdaş Kavramlar Ve Düzenler – Ali BULAÇ – İz Yay.

4. Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler – Rasim ÖZDENÖREN – İz Yay.

5. Sözler –Bediuzzaman Said NURSİ- Sözler Neşr.

6. Kimyây-ı Saadet –İmam GAZZALİ (Çev. Ali Arslan)-Hikmet Neşr.

7. Taşları Yemek Yasak – İsmet ÖZEL – Şule Yay.

8. Modern Dünyada Geleneksel İslam – Seyyid Hüseyin NASR – İnsan Yay.

9. Düşünsel DURUŞ – Rasim ÖZDENÖREN – İz Yay.

10. Modern Dünyada Müslümanlar – Abdurrahman ARSLAN – İletişim Yay.

KUR’AN – TEFSİR

1. Kur’an’a Giriş - Abdullah DRAZ(Çev.Salih Akdemir) - Kitabiyat Yay.

2. Kur’an-ı Kerim Tarihi – Muhammet HAMİDULLAH - Beyan Yay.

3. Ana Konularıyla Kur’an – Fazlur RAHMAN – Ankara Okulu Yay.

4. Tefsir Tarihi Ve Usulü –İsmail CERRAHOĞLU- T.D.V. Yay.

5. Anlamın Tarihi –Dücane CÜNDİOĞLU - Kaknüs Yay.

6. Kur’an’ul Mecid –M. İzzet DERVEZE (Çev.Vahdettin İnce)- Ekin Yay.

7. Tefsirde İsrailiyyat –Abdullah AYDEMİR- Beyan Yay.

8. Kur’an’da Edebi Tasvir – Seyyid KUTUP (Çev. Süleyman Ateş)- Yeni Ufuklar Neşr.

9. Kur’an’da Allah Ve İnsan – Toshıhıko IZUTSU (Çev. Süleyman Ateş)- Yeni Ufuklar neşr.

10. Kur’an’da Temel Kavramlar - Ali ÜNAL - Beyan Yay.

HADİS – SÜNNET

1. Sünneti Anlamada Yöntem - Yusuf KARDAVİ (Trc. Bünyamin Erul) - Rey ve Yeni Zamanlar Yay.

2. İlk Devir Hadis Edebiyatı - Mustafa El-AZAMİ - İz Yay.

3. İslam Düşüncesinde Sünnet - M. Hayri KIRBAŞOĞLU - Ankara Okulu yay.

4. Kitabü-s Sünne –M. Carullah BİGİYEF (Çev. Mehmet Görmez)- Ankara Okulu Yay.

5. Sünnet Ve Hadisin Anlaşılması Ve Yorum. Metodoloji Sorunu - Mehmet GÖRMEZ - T.D.V. Yay.

6. İmam Ebu Hanifenin Hadis Anlayışı -İ. Hakkı ÜNAL- D. İ. B. Yay.

7. Sahabenin Sünnet Anlayışı - Bünyamin Erul - T.D.V. Yay.

8. Hz. Aişe’nin Sahabeye Yönelttiği Eleştiriler-Bedruddin Ez-ZERKEŞİ(Trc.Bünyamin Erul)-Kitabiyat Yay.

9. Buharinin Kaynakları - Fuat SEZGİN - Kitabiyat yay.

10. Hadis-Sünnet Özel Sayısı –Heyet- İslami Araştırmalar Dergisi- Sayı: X/1-2-3

11. Hadis Terimleri Sözlüğü – Mücteba UĞUR – T.D.V. Yay.

SİYER:

1. Hz. Peygamber Ve Evrensel Mesajı – İbrahim SARIÇAM – D.İ.B. Yay.

2. Fikhu-s Sîre – Muhammed GAZALİ(Çev.Resul Tosun)- Risale Yay.

3. Hz. Muhammed’in Hayatı –Martin LINGS (Çev. Nazife Şişman)- İnsan Yay.

4. İslam Peygamberi –Muhammed HAMİDULLAH (Çev. Salih TUĞ) – İrfan Yay.

5. Peygamberler Ve Tevhid Mücadelesi –İ. Lütfi ÇAKAN- Ensar Neşr.

6. Son Peygamber Hz. Muhammed – M. Şibli NUMANİ – İz. Yay.

7. Kur’an-ı Kerime Göre Hz. Muhammed’in Hayatı –İzzet DERVEZE –Yöneliş Yay.

8. Siyasi-Kültürel İslam Tarihi –Philip K. HITTI(Çev. Salih Tuğ)- İfav. Yay.

9. Asr-ı Saadette İslam I-IV -HEYET- Ensar Neşr.

KELAM – İSLAM DÜŞÜNCESİ - MEZHEPLER TARİHİ

1. İslam’da İnanç Esasları –B. TOPALOĞLU, Y. Ş. YAVUZ, İ. ÇELEBİ- Çamlıca Yay.

2. Kelam İlmine Giriş – Bekir TOPALOĞLU – Damla Yay.

3. İmam-ı Azam’ın Beş Eseri -Ebu HANİFE (Haz. Mustafa Öz)- İfav Yay.

4. Şerhu’l Akaid –Sa’dettin TAFTAZANİ (Çev. Süleyman Uludağ)- Dergah Yay.

5. Kitabu-t Tevhid –El-Maturidi (Çev. Bekir Topaloğlu) – T.D.V. Yay.

6. İslam Düşüncesinde İman Kavramı –Toshıhıko IZUTSU(Çev. Selahattin AYAZ)- Pınar Yay.

7. Ehl-i Sünnet Ehl-i Bidat Adlandırmaları –Mevlüt ÖZLER- Aktif Yay.

8. Mutezile -Heyet- Marife Dergisi Sayı: III/3

9. İslam Düşüncesinin Teşekkül Devri –W. Montgomery WATT (Çev. E. Ruhi Fığlalı) – Birleşik Yay.

10. İslam’ı Anlamak -Frithjof Schuon (Çev. Mahmut Kanık)-İz Yay.

11. İslam – Fazlur RAHMAN (Çev. Mehmed Dağ vd.)- Ankara Okulu Yay.

12. İslam’ın Vizyonu –William C. CHITTICK-Sachıko MURATA (Çev. Turan Koç) İnsan Yay.

13. İslami İlimlere Giriş –Hasan Hanefi (Çev. Muharrem Tan)- İnsan Yay.

14. Kur’an Ahlakı –M. Abdullah DRAZ(Çev.Ünver Günay-Emrullah Yüksel)- İz Yay.

15. Müslüman Kültürü Üzerine –Mehmed Said HATİPOĞLU- Kitabiyat Yay.

16. Hüccetullahi’l Baliğa I-II–Ş. Veliyyullah Ed-DİHLEVİ (Çev.Mehmed Erdoğan.)- İz Yay.

17. İslam Düşüncesi Tarihi I-IV-Ed. M. M. ŞERİF-İnsan Yay.

……………..

18. İslam’da İtikadi Mezhepler Ve Akaid Esasları-İrfan ABDULHAMİD(Çev.Saim Yeprem)- Marifet Yay.

19. İslam Mezhepler Tarihi -M. Ebu ZEHRA- Hisar Yay.

20. İslam Düşüncesinde Muhalefet –Nevin A. MUSTAFA(Çev. Vecdi Akyüz)- İz Yay.

21. El-Milel Ve’n-Nihal –Şehristani (Çev. Mustafa Öz)- Ensar Neşr.

22. El-Fark Beyne-l Firak –Abdulkahir El-BAĞDADİ (Çev.E. R. Fığlalı)- T.D.V. Yay.

FIKIH -HUKUK

1. İslam Hukuk Tarihi –Hayreddin KARAMAN- İz Yay.

2. El-Mustasfa Min ‘İlmi’l-Usul I-II –İmam GAZZALİ(Çev. Yunus Apaydın )- Rey ve Klasik Yay.

3. Fıkhın Aydınlığında İbadet Ve Hayat -Kemal YILDIZ- Semerkant Yay.

4. El-Muvafakat I-IV-Şatıbi(Çev. Mehmet Erdoğan)- İz Yay.

5. Türk Hukuk Tarihi –Mehmet Akif AYDIN- Hars Yay.

6. El-İhtiyar –A.bin Mahmut El-MEVSILİ (Çev. Celal Yeniçeri)- Şamil Yay.

7. İslam Hukukunda Temel Hak Ve Hürriyetler –Servet ARMAĞAN - D.İ.B. Yay.

8. İslam Ve Terör – Mustafa ÖZEL - Küre Yay.

9. İslam’ın Işığında Günümüz Meseleleri -Hayreddin KARAMAN- İz Yay.

10. Fıkıh Ve Hukuk Terimleri Sözlüğü -Mehmet ERDOĞAN- Ensar Neşr.

TASAVVUF:

1. Kuşeyri Risalesi - Abdulkerim El-Kuşeyri (Çev.Süleyman Uludağ)- Dergah Yay.

2. Kur’an Ve Sünnete Göre Tasavvuf – Yaşar N. ÖZTÜRK – Yeni Boyut yay.

3. El-Luma/İslam Tasavvufu – Ebu Nasr Serrac Et-Tusi (Trc. Hasan K. Yılmaz) – Altınoluk Yay.

4. İslamın Mistik Boyutları – Annemarie SCHIMMEL – Kabalcı Yay.

5. İslam Tasavvufunun Meseleleri –Erol GÜNGÖR- Ötüken Yay.

6. Avariful Mearif –Şehabettin Suhreverdi (Çev. Dilaver Selvi)- Semerkant Yay.

7. Ruh Terbiyemiz-İslam Tasavvufu –Said HAVVA- Kayıhan Yay.

8. Tasavvuf Terimleri Sözlüğü –Süleymen ULUDAĞ- Kabalcı Yay.

FELSEFE – SOSYOLOJİ – PSİKOLOJİ

1. Sofie’nin Dünyası –jostein GAARDER (Çev. Sabir Yücesoy )- Pan Yay.

2. İçe Kritik Bakış –Mehmet S. AYDIN- Zaman Yay.

3. Şarkiyatçılık –Edvard W. SAİD (Çev.Berna Ülner)-Metis Yay.

4. Çağdaş Küresel Medeniyet –Teoman DURALI- Dergah Yay.

5. Din Dili –Turan KOÇ- İz Yay.

6. Bu Ülke –Cemil MERİÇ- İletişim Yay.

7. 20. Yüzyıl Biyografisi –Roger GARAUDY (Çev.A. Zeki Ünal)- Fecr Yay

8. Metod Üzerine Konuşma –R. DESCARTES (Çev.K. Sahir SEL)- Sosyal Yay.

9. Anlam Ve Yorum –Tahsin GÖRGÜN- Gelenek Yay.

10. Siyasal Rejimler –Maurice DUVERGER (Çev.Teoman Tunçdoğan)- Sosyal Yay.

11. Emanetten Mülke Kadın Beden Siyaset –Nazife ŞİŞMAN- İz. Yay.

12. Küreselleşmenin Pençesi İslamın Peçesi –Nazife ŞİŞMAN- Küre Yay.

13. Buhranlarımız Ve Son Eserleri –Said Halim PAŞA (Yayına haz. Ertuğrul Düzdağ)- İz Yay.

14. Mukaddime –İbn-i HALDUN (Çev. Süleyman Uludağ) – Dergah Yay.

15. Ezilenlerin Pedagojisi –Freire PAURO (Çev. D. Hattatoğlu vd.)- Ayrıntı Yay.

16. Ara Dönem Din Politikaları –Necdet SUBAŞI – Küre Yay.

17. Kültür Değişmeleri –Mümtaz TURHAN- Çamlıca Yay.

18. Yaralı Bilinç –Daryush Shayegan (Çev. Haldun Bayrı)- Metis Yay.

19. Protestan Ahlakı Ve Kapitalizmin Ruhu –Marx WEBER (Çev.Zeynep Gürata)- Ayraç Yay.

20. Osmanlı Ve İran’da Mezhep Ve Devlet –Taha AKYOL- Doğan Yay.

21. Sana Ruhtan Soruyorlar –Kemal SAYAR- İz Yay.

22. Görünmeyen Din Modern Toplumda Din –H.G. WELlS (Çev.Merve Bostan)- Rağbet Yay.

23. Yeni Bir İnsan Yeni Bir Toplum –Erich FROMM (Çev.Necla ARAT)- Say Yay.

DİNLER TARİHİ:

1. Yaşayan Dünya Dinleri –Şinasi GÜNDÜZ- D.İ.B. Yay.

2. Dinler Tarihine Giriş –Mircea ELİADE(Çev. L. Arslan Özcan)- Kabalcı Yay

3. Başlangıçtan Günümüze Dinler Tarihi –Annemarie SCHİMMEL- Kırkambar Yay.

4. Müslüman-Hristiyan Diyaloğu –Mustafa ALICI- İz Yay.

5. Kitabu’l-Esnam –İbnü’l Kelbi (Tah. A. Zeki Paşa)- Ankara Üniv. İlahiyat Fakültesi Yay.

ÇAĞDAŞ İSLAM DÜŞÜNCESİ

1. İslam Düşüncesinin Problemlerine Giriş –Elmalılı Hamdi YAZIR- T.D.V. Yay.

2. Din İle Modernleşme Arasında –İsmail Kara - Dergah Yay.

3. İslam’ın Toplumunun Ekonomik Strüktürü –Sezai KARAKOÇ- Diriliş Yay.

4. İslam Ve İnsan Mevlana ve Tasavvuf –Nureddin TOPÇU- Dergah Yay.

5. Doğu-Batı Arasında İslam –Aliya İZZETBEGOVİÇ (Çev. Salih Şaban)- Nehir Yay.

6. İslam’ın Bugünkü Meseleleri –Erol GÜNGÖR- Ötüken Yay.

7. İslam Düşüncesinin Yeniden İnşası –Muhammed İKBAl(Çev.Yusuf Kaplan)- Külliyat Yay.

8. Arap-İslam Kültürünün Akıl Yapısı -Muhammed Abid El-Cabiri(Çev.Burhan Köroğlu)-Kitabevi Yay.

9. İslam Ve Demokrasi –Sempozyum- T.D.V. Yay.

10. Şeriat Dosyası -Heyet- İslamiyat Dergisi Sayı: I/4

11. Mehmed Akif –Sezai KARAKOÇ- Diriliş Yay.

12. İslam Ve Çağdaşlık –Fazlurrahman (Çev. Hayri Kırbaşoğlu vd.)- Ankara Okulu Yay.

13. İslamın Yenilikçileri I-III –R. İhsan ELİAÇIK- Med-Cezir Yay.

YAKIN TARİH

1. Türkiye’de Çağdaşlaşma – Niyazi BERKES – İletişim yay.

2. İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı –İlber ORTAYLI- Alkım Yay.

3. Modern Türkiye’nin Doğuşu –Bernard LEWIS (Çev.Metin Kıratlı)-

4. Siyasal Bir Proje Olarak Türkçe İbadet –Dücane CÜNDİOĞLU- Kitabevi Yay.

5. İnsanlığın Son Adası Osmanlı –Mustafa ARMAĞAN- Ufuk Yay.

6. Tanzimat-Değişim sürecinde Osmanlı İmparatorluğu –Halil İNALCIK- İletişim Yay.

7. Osmanlıda Değişim Modernleşme ve Uluslaşma –H. Kemal KARPAT- İmge Yay.

8. Modernleşme, Laiklik, Demokrasi –Mümtazer TÜRKÖNE- Ark Yay.

İSLAM BİLİM-SANAT

1. İslam Medeniyetinde Bilim Ve Teknoloji Tarihi –Mehmed BAYRAKTAR- T.D.V. Yay.

2. İslam Bilim Tartışmaları –Der. Mustafa ARMAĞAN- Etkileşim Yay.

3. İslam Sanatı –Titus BURCHARDT (Çev. Turan Koç)- Klasik Yay.

4. İslam’da Şehir Ve Mimari –Turgut CANSEVER- Timaş Yay.

5. Bilginin İslamileştirilmesi –Alparslan AÇIKGENÇ- Nesil Yay.

6. İslam’da Bilim Ve Teknik I-V–Fuat SEZGİN- TÜBA Yay.

İSLAM VE BATI MEDENİYETİ VE TARİHİ

1. İslam Medeniyeti Tarihi –V.V. BARTHOLT (Çev.M. Fuat Köprülü)- Akçağ Yay.

2. Modern Dünyada İslam Vahyi –W. Montgomery WATT (Çev. Mehmet S. Aydın) –Hülbe Yay.

3. İslam Ve Batı –İbrahim KALIN- İsam Yay.

4. Medeniyetler Yargılanıyor -Arnold TOYNBEE (Çev. Ufuk UYAN )- Yeryüzü Yay.

İSLAM İKTİSAT-SİYASET

1. Stratejik Derinlik –Ahmed DAVUDOĞLU- Küre Yay.

2. İslam İktisat Düşüncesi Tarihi –Cengiz KALLEK- Klasik Yay.

3. İktisat,Tarih Ve Toplum –Sabri ORMAN- Küre Yay.

4. İslam, İnsan Ve Ekonomi –Sebahattin ZAİM- Yeniasya Yay.

5. Müslüman Ve Ekonomi –Mustafa ÖZEL- İz Yay.

HAZIRLAYANLAR: 1. Liste: Dr. Soner DUMAN - Dr. Osman GÜMAN - 2. Liste: Muhammet Hanefi SULUOĞLU

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile