Dr. İlyas UÇAR

“İslam Klasikleri” ve “Oryantalist Klasikleri” Projesi

“İslam Klasikleri” ve “Oryantalist Klasikleri” Projesi

Editörlüğünü Prof. Dr. Mehmet Azimli‘nin yaptığı, basımını Ankara Okulu Yayınları‘nın üstlendiği 100 kitap hedefliOryantalist Klasikleri” serisinin ilk kitapları okuyucuyla buluştu. Daha önceden başlatılan, içerisinde benim de İbnü’l-Kelbî‘nin “Mesâlibu’l-Arab” adlı eseriyle yer aldığım ve yine 100 kitap hedefliİslam Klasikleri” serisiyle beraber devam edecek bu çalışmaların akademi dünyasına büyük katkı sağlayacağını ümit ediyorum.

Kitaplar çıktıkça her iki listeyi de güncellemek üzere konuyu buraya sabitliyorum. (Güncelleme tarihi: 11.05.2019)

Dr. İlyas UÇAR

1. GRUP: İSLAM KLASİKLERİ

Yayınlananlar

 1. Salim b. Zekvan, (70/689), es-Sire, (Arapçası ile) çev. Harun Yıldız.
 2. İbnü’l-Kelbi, (204/820), Kitabu’l-Esnam, (Arapçası ile), çev. Beyza Bilgin.
 3. Kasım b. Sellam, (224/838), Kitabu’l-Emval, çev. Cemalettin Saylık.
 4. Zühri, (124/741), el-Meğazi, (Arapçası ile), çev. Muhammet Nur Akdoğan.
 5. İbn Hibban, (354/965), es-Siretu’n-Nebeviyye, çev. Harun Bekiroğlu.
 6. Ezraki, (250/864), Ahbaru Mekke, çev. Yunus Vehbi Yavuz.
 7. Ebu Hanife Dineveri, (282/895), el-Ahbaru’t-Tıval, çev. Zekeriya Akman, Hüseyin Siyabend Aytemür.
 8. İbn Kuteybe, (276/889), el-İmame ve’s-Siyase, çev. Cemalettin Saylık.
 9. İbn Rüsteh, (300/912), el-Alaku’n-Nefise, (Arapçası ile), çev. Ali Fuat Eker.
 10. Minkari, (212/827), Vakatu Sıffin, çev. Cemalettin Saylık.
 11. İbn Zebale, (199/814), Ahbaru’l-Medine ve Ezvacu’n-Nebi, (Arapçası ile), çev. Fatih Mehmet Yılmaz.
 12. Yahya b. Adem, (203/818), Kitabu’l-Haraç, (Arapçası ile) çev. Osman Eskicioğlu.
 13. İbn Habib, (245/859), el-Muhabber, çev. Adem Apak-İsmail Güler.
 14. İbn Ebi Davut, (316/927), Kitabu’l-Mesahif, (Arapçası ile), çev. Abdülkadir Karakuş.
 15. Taberi, (310/923) Tarihu’l-Ümem ve’l-Mülûk, çev. Cemalettin Saylık. (Şu an 1 ve 2. ciltler yayında)
 16. Hayyat, (300/912), el-İntisar, (Arapçası ile), çev. Metin Yıldız.

Baskıya Hazırlananlar

 1. İbn Abdurrabbih, (328/940) el-İkdu’l-Ferid, çev. Musa Kazım Yılmaz.
 2. Muhammet Şeybani, (189/803), es-Siyeru’l-Kebir, çev. İbrahim Sarmış, Said Şimşek.
 3. İbn Ebi Şeybe, (230/845), Kitabu’l-Meğazi, (Arapçası ile) çev. Ramazan Önal.
 4. İbn Sellam İbazi, (273/887), Kitabun fihi Bedu’l-İslam, (Arapçası ile), çev. Selim Yılmaz, Nurullah Aydın.
 5. Taberani, (360/971), el-Evail, (Arapçası ile) çev. Hakan Temir.
 6. İbn Şebbe, (262/876), Tarihu’l-Medineti’l-Münevvera, çev. Şahin Bal, Bilal Abır.
 7. İbn Asem, (320/932), el-Fütuh, çev. Mehmet Cevher Caduk.

Çevirisi Yapılmakta Olanlar

 1. Abid b. Şeriyye, (67/686), el-Ahbar, çev. Fatih Çakmak
 2. Süleym b. Kays el-Hilali, (76/695), es-Sakife, çev. Muhammed Nur Akdoğan.
 3. İbn İshak, (151/768), Siretü İbn İshak, çev. Selahattin Yıldırım.
 4. Mamer b. Raşid, (153/770), el-Cami, çev. Ahmet Oğuz.
 5. Ebu Mihnef, (157/774), Maktelu Hüseyin, çev. Fahrettin Haliloğlu.
 6. Rebi b. Habib, (180/796), Müsned, çev. Fuat Koca, M. Emin Eren.
 7. Seyf b. Ömer, (180/796), Kitabu’l-Cemel, çev. Sıddık Korkmaz.
 8. Ebu Yusuf, (182/798), Kitabu’l-Asar, çev. Yahya Solmaz.
 9. Ebu Yusuf, (182/798), Kitabu’l-Haraç, çev. Süleyman Şahin, Mustafa Yüceer.
 10. Ebu Yusuf, (182/798), er-Reddü ala Siyeri’l-Evzai, çev. İbrahim İlhan.
 11. Muhammet Şeybani, (189/803), Kitabu’l-Hiyel, çev. Saffet Köse.
 12. İbnü’l-Kelbi, (204/820), Mesalibu’l-Arab, çev. İlyas Uçar.
 13. Vakıdi, (207/823), Fütuhu’ş-Şam, çev. Musa Bağra.
 14. İbn Hişam, (218/833), es-Siretü’n-Nebeviyye, çev. Cahit Külekçi.
 15. Ezdi, (231/846), Futuhu’ş-Şam, çev. Ali Dadan.
 16. İbn Hayyat, (240/854), Tarih, çev. Ömer Sabuncu, Mahmut Sabuncu.
 17. İbn Habib, (245/859), el-Munemmak, çev. Adem Apak-İsmail Güler.
 18. İbn Habib, (245/859), el-Müğtâlîn, çev. Adem Apak-İsmail Güler.
 19. İbn Zenceveyh, (251/865) el-Emval, çev. Ahmet Yıldırım.
 20. Cahız, (255/869), el-Osmaniyye, çev. Muhammed Nur Akdoğan.
 21. Cahız, (255/869), el-Beyan ve’t-Tebyin, çev. İsmail Araz.
 22. İbn Abdülhakem, (257/892), Futuhu Mısr ve’l-Mağrib, çev. Mustafa Kılıç.
 23. İbn Abdülhakem, (268/882), Siretü Ömer b. Abdülaziz, çev. Hüseyin Arı.
 24. Zubeyr el-Bekkar, (256/870) el-Muvaffakiyyat, çev. Yalçın Atalık.
 25. Fakihi, (275/888) Ahbaru Mekke, çev. Mehmet Yalar, Hasan Taşdelen.
 26. İbn Kuteybe Dineveri, (276/889), el-Mearif, çev. Harun Bekiroğlu.
 27. İbn Kuteybe Dineveri, (276/889), Uyunu’l-Ahbar, çev. İsmail Araz.
 28. İbn Kuteybe Dineveri, (276/889), Fazlu’l-Arab ve’t-Tenbih ala Ulumiha, çev. İsmail Araz.
 29. İbn Tayfur, (280/893), Kitabu Bağdat, çev. Mustafa Hizmetli.
 30. Ebu Zura Dımeşki, (281/894) Tarihu Ebu Zura, çev. Edip Akyol.
 31. İbn Ebi’d-Dünya, (281/894), Hilmu Muaviye, Maktelu İmam Ali, çev. Halil Ortakçı.
 32. İbnu’l-Fakih, (290/902), Kitabu’l-Buldan, (Arapçası ile), çev. H. Avni Güllü.
 33. Yakubi, (294/905), et-Tarih, çev. Murat Ağarı, Sedat Seçkin Bozkurt.
 34. İbn Hayyan el-Vekii, (306/918), Ahbaru’l-Kuzat, çev. Yunus Kocabıyık.
 35. Kudame b. Cafer,(319/931) el-Harac, çev.  Nuri Güler.
 36. Cehşiyari, (331/942), Kitabu’l-Vüzera ve’l-küttab, çev. Selahattin Polatoğlu, M. Şirin Aladağ.
 37. Mağribi, (333/944), el-Mihan, çev. Mehmet Kavşut.
 38. Hemdani, (334/945), Sıfatu Cezirati’l-Arab, çev. Hayri Alkan.
 39. Mesudi, (345/956), Mürucu’z-Zeheb, çev. Heyet.
 40. Mesudi, (345/956), et-Tenbih ve’l-İşraf, çev. Mikdat Eser.
 41. Yazarı Meçhul, (350/961), Kitabu’l-Uyun ve’l-Hadaik fi Ahbari’l-Hakaik, çev. Saim Yılmaz.
 42. Makdisi, (355/966) el-Bed ve’t-Tarih, çev. Heyet.
 43. Ebu’l-Ferec Isfahani, (356/967), Mekatilu’t-Talibiyyin, çev. Cemil Keskin.
 44. Hamza Isfehani,(360/970), Tarihu Sini Müluku’l-Arz ve’l-Enbiya, çev. Habib Demir.
 45. İbn Nedim, (385/995), el-Fihrist, çev. Tahsin Koçyiğit.
 46. İbn Miskeveyh, (421/1030), Tecaribu’l-Umem, çev. Heyet
 47. Yazarı Meçhul, Ahbaru’l-Beramika, çev. Zeynep Dağ.
 48. Biruni, (453/1061), el-Kanunu’l-Mesudi, çev; Seher Parlak.
 49. İbn Abdilber, (463/1071), el-Kasdü’l-Ümem ve’l-İnbah ve’d-Dürer, çev. Hakan Temir.
 50. Beyhaki, (470/1077), Tarih-i Beyhak, çev. Yeser Savaş.
 51. Gırnati, (566/1171), el-Muğrib, (Arapçası ile) çev. Seher Parlak.
 52. İbn Adim, (660/1262) Buğyetü’t-Taleb fi Tarih-i Haleb, çev. Hayri Alkan.
 53. İbn Vasıl, (697/1298), Müferricü’l-kürub fî ahbari Beni Eyyub, çev. İlhan Baran.
 54. Yazarı Meçhul, (763/1362)  Ahbaru’d-Devleti’l-Abbasiyye, çev. Ahmet Nuri Koca.

2. GRUP: ORYANTALİST KLASİKLERİ

Yayınlananlar

 1. (E) Arthur Stanley Tritton, İslâm Kelâmı, çev. Mehmet Dağ.
 2. (E) De Lacy O’leary, İslâm Düşüncesi ve Tarihteki Yeri, çev. Hüseyin Yurdaydın-Yaşar Kutluay.
 3. (E) Joseph Horovitz, İslamî Tarihçiliğin Doğuşu, çev. Ramazan Özmen, Ramazan Altınay.

Yayına Hazırlananlar

 1. (E) Julius Wellhausen, Arap Devleti ve Yıkılışı, çev. Celal Emanet.
 2. (E) Gibb Hamilton, Orta Asya’da Arab Fetihleri, çev. Hasan Kurt.
 3. (F) Jean Sauvaget, İslâm Dünyası Kısa Kronoloji, çev. Suut Kemal Yetkin, Faik Reşit Unat.
 4. (G) Julius Wellhausen, İslam’ın En Eski Tarihine Giriş, çev. Fikret Işıltan.
 5. (G)Julius Wellhausen, Arap Putperestliğinin Kalıntıları, çev. Zeki Cemil Arda.
 6. (G) Ernst Honigmann, Bizans Devletinin Doğu Sınırı, çev. Fikret Işıltan.
 7. (E) Uriel Heyd, Türk Hukuk ve Kültür Tarihi Üzerine, çev. Ferhat Koca.
 8. (E)H.A. Juynboll, Oryantalistik Hadis Araştırmaları, çev. Mustafa Ertürk.
 9. (E) Daniel Brown, Sünneti Yeniden Düşünmek, çev. Salih Özer, Sabri Kızılkaya.
 10. (E)H.A. Juynboll, Hadis Tarihinin Yeniden İnşası, çev. Salih Özer.
 11. (E) Montgomery Watt, Müslüman Aydın, çev. Hanefi Özcan.
 12. (E) Noel J. Coulson, İslam Hukuk Biliminde İhtilaflar ve Gerilimler, çev. Ferhat Koca.
 13. (E) Kister, İslam Tarihi üzerine Makaleler-I, çev. Ali Aksu.

Çevirisi Devam Edenler

 1. (E) Margolıouth, Muhammet and İslam’ın Yükselişi, çev. Muhammet İkbal Saylık.
 2. (G) Ignaz Goldziher, Müslümanlara Göre Kur’an’ın Tefsiri, çev. Yusuf Gürsey.
 3. (İ) Leone Caetani, İslam Tarihi, çev. Hüseyin Cahit Yalçın.
 4. (E) Arthur Jeffery, Bir Kutsal Metin Olarak Kur’an, çev. Ersin Kabakçı.
 5. (E) Arthur Jeffery, Kur’an’daki Yabancı Kelimeler, çev. Şahin Bal.
 6. (G) Sprenger, Muhammed, çev. Aysun Bahadır.
 7. (G) Abraham Geiger, Muhammed Yahudilikten ne aldı? çev. Osman Erarslan
 8. (G) Nöldeke, Muhammed’in Hayatı, çev. Fahrettin Haliloğlu.
 9. (G) Gustav Weil, Kur’an’a Tarihsel Kritik Giriş, çev. Hüseyin Yaşar.
 10. (E) William Muir, Muhammet’in Hayatı, çev. Sena Özkurt.
 11. (E) Kister, İslam Tarihi üzerine Makaleler-II, çev. Celal Emanet.
 12. (E) De Lacy O’leary, Muhammet Öncesi Arabistan, çev. Faysal Murat Demir.
 13. (E) Margoliouth, Amedroz, Abbasi Halifeliğinin Düşüşü, çev. Kübra Beşer.
 14. (E) Robert Roberts, Musa’nın Yasası, çev. Kübra Beşer.
 15. (E) Claır Tısualla, Müslümanlığın Hristiyanlığa Karşı Önemli İtirazlarının Rehberi, çev. Zümrüt Aysun Caba.
 16. (E) Henry Stubbe, Muhammediliğin Gelişim ve Yükselişinin İzahı, çev. Yusuf Gürsey.
 17. (E) Benedict Koehler, İslam’ın Erken Döneminde Kapitalizmin Doğuşu, çev. İsmail Kurun.
 18. (F) Reinhart Peter Anne Dozy, İslam Tarihi, çev. Abdullah Cevdet.
 19. (F) Max Nordau, Medeniyet Yalanları, çev. Ahmet Selahattin.