“İslam Klasikleri” ve “Oryantalist Klasikleri” Projesi

8
5070

“İslam Klasikleri” ve “Oryantalist Klasikleri” Projesi

Editörlüğünü Prof. Dr. Mehmet Azimli‘nin yaptığı, basımını Ankara Okulu Yayınları‘nın üstlendiği 100 kitap hedefliOryantalist Klasikleri” ve 100 kitap hedefliİslam Klasikleri” serisinin kitapları okuyucuyla buluşmaya devam ediyor. İçerisinde benim de “İslam Klasikleri” adına İbnü’l-Kelbî‘nin “Mesâlibu’l-Arab” adlı eseriyle, “Oryantalist Klasikleri” adına Edward Gibbon’un “Muhammed’in Hayatı” adlı eseriyle yer aldığım bu projenin akademi dünyasına büyük katkı sağlayacağını ümit ediyorum.

Kitaplar çıktıkça her iki listeyi de güncellemek üzere konuyu buraya sabitliyorum. (Güncelleme tarihi: 03.05.2021)

Dr. İlyas UÇAR

1. GRUP: İSLAM KLASİKLERİ

İSLAM KLASİKLERİ
Editör: Prof. Dr. Mehmet Azimli
Yayınlananlar
1. Salim b. Zekvan, (70/689), es-Sire, (Arapçası ile) çev. Harun Yıldız.
2. İbn Kelbi, (204/820), Kitabu’l-Esnam, (Arapçası ile), çev. Beyza Bilgin.
3. Kasım b. Sellam, (224/838), Kitabu’l-Emval, çev. Cemalettin Saylık.
4. Zühri, (124/741), el-Meğazi, (Arapçası ile), çev. Muhammet Nur Akdoğan.
5. İbn Hibban, (354/965), es-Siretu’n-Nebeviyye, çev. Harun Bekiroğlu.
6. Ezraki, (250/864), Ahbaru Mekke, çev. Yunus Vehbi Yavuz.
7. Ebu Hanife Dineveri, (282/895), el-Ahbaru’t-Tıval, çev. Zekeriya Akman, Hüseyin Siyabend Aytemür.
8. İbn Kuteybe, (276/889), el-İmame ve’s-Siyase, çev. Cemalettin Saylık.
9. İbn Rüsteh, (300/912), el-Alaku’n-Nefise, (Arapçası ile), çev. Ali Fuat Eker.
10. Minkari, (212/827), Vakatu Sıffin, çev. Cemalettin Saylık.
11. İbn Zebale, (199/814), Ahbaru’l-Medine ve Ezvacu’n-Nebi, (Arapçası ile), çev. Fatih Mehmet Yılmaz.
12. Yahya b. Adem, (203/818), Kitabu’l-Haraç, (Arapçası ile) çev. Osman Eskicioğlu.
13. İbn Habib, (245/859), el-Muhabber, çev. Adem Apak-İsmail Güler.
14. İbn Ebi Davut, (316/927), Kitabu’l-Mesahif, (Arapçası ile), çev. Abdülkadir Karakuş.
15. Taberi, (310/923) Tarihu’l-Ümem ve’l-Mülûk, (11 cilt), çev. Cemalettin Saylık.
16. Hayyat, (300/912), el-İntisar, (Arapçası ile), çev. Metin Yıldız.
17. İbn Ebi Şeybe, (235/850), Kitabu’l-Meğazi, (Arapçası ile) çev. Ramazan Önal, Ahmet Şen.
18. İbn Sellam İbazi, (273/887), Kitabun fihi Bedu’l-İslam, (Arapçası ile), çev. Selim Yılmaz, Nurullah Aydın.
19. İbn Hayyat, (240/854), Tarih, çev. Ömer Sabuncu, Mahmut Sabuncu.
20. Ebu Hanife, (150/767), el-Alim ve’l-Müteallim, (Arapçası ile), çev. Mustafa Öz.
21. Kasım b. Sellam, (224/838), Kitabu’l-İman, (Arapçası ile), çev. Sönmez Kutlu.
22. Mes’udi, (345/956), et-Tenbih ve’l-İşraf, çev. Mithat Eser.
23. Kummi (301/913), Nevbahti (310/922), Makalat ve’l-Fırak, Fıraku’ş-Şia, (Arapçası ile), çev. Heyet.
24. İbn Asem, (320/932), el-Fütûh, (4 cilt), çev. Mehmet Cevher Caduk.
25. İbn Abdirabbih, (328/940) el-İkdu’l-Ferid, (8 cilt), çev. Musa Kazım Yılmaz.
26. Şeybani/Serahsi, (189/805), Şerhu’s-Siyeri’l-Kebir, (3 cilt), çev. İbrahim Sarmış, Said Şimşek.
27. Şafii, (204/820), Siyeru’l-Evzai, (Arapçası ile) çev. İbrahim İlhan.
28. Şeybani, (189/805), Kitabu’l-Hiyel, (Arapçası ile), çev. Saffet Köse.
29. Hamza Isfehani, (360/970), Tarihu Sınî Müluku’l-Arz ve’l-Enbiya, çev. Habib Demir.
30. Ebu Bekir İbn Arabi, (543/1148), el-Avasım mine’l-Kavasım, (Arapçası ile), çev. Tahir Tural.
31. İbn İshak, (151/768), Siretü İbn İshak, (Arapçası ile), çev. Selahattin Yıldırım.
32. İbn Rüşd, (595/1198), Tehâfütü’t-Tehâfüt, çev. Mehmet Dağ, Kemal Işık.
Baskıya Hazırlananlar
33. Yakubi, (292/905), et-Tarih, çev. Murat Ağarı, Sedat Seçkin Bozkurt.
34. Hemdani, (360/971), Sıfatu Cezirati’l-Arab, çev. Hayri Alkan.
35. Mesudi, (345/956), (2 cilt), Mürucu’z-Zeheb, çev. Heyet.
36. Makrizi, (808/1405), İğasetü’l-Ümme, çev. Hakan Can, Muhammet Abrik.
37. Ebu Yusuf, (182/798), Kitabu’l-Asar, çev. Yahya Solmaz.
38. İbn Abdülhakem, (268/882), Siretü Ömer b. Abdülaziz, çev. Mustafa Gerçekçioğlu.
39. Yazarı Meçhul, (763/1362), Ahbaru’d-Devleti’l-Abbasiyye, çev. Ahmet Nuri Koca.
40. İbn Tayfur, (280/893), Kitabu Bağdat, çev. Mustafa Hizmetli.
Çevirisi Yapılmakta Olanlar
41. Abid b. Şeriyye, (67/686), el-Ahbar, çev. Fatih Çakmak.
42. Süleym b. Kays el-Hilali, (76/695), es-Sakife, çev. Muhammed Nur Akdoğan.
43. Mamer b. Raşid, (153/770), el-Cami, çev. Ahmet Oğuz.
44. Rebi b. Habib, (180/796), Müsned, çev. Ahmet Özdemir.
45. Ebu Yusuf, (182/798), Kitabu’l-Haraç, çev. Süleyman Şahin, Mustafa Yüceer.
46. Fezari, (186/801), Kitabu’s-Siyer, çev; Ömer Sabuncu, Mahmut Sabuncu.
47. İbn Kelbi, (204/820), Mesalibu’l-Arab, çev. İlyas Uçar.
48. Vakıdi, (207/823), Fütuhu’ş-Şam, çev. Musa Bağra.
49. Kindi/Haşimi, (218/833), Risale, çev. Yasin Ulutaş.
50. İbn Hişam, (218/833), es-Siretü’n-Nebeviyye, çev. Cahit Külekçi.
51. Ezdi, (231/846), Futuhu’ş-Şam, çev. Ali Dadan.
52. İbn Habib, (245/859), el-Munemmak, çev. Adem Apak-İsmail Güler.
53. İbn Habib, (245/859), el-Muğtâlîn, çev. Adem Apak-İsmail Güler.
54. İbn Zenceveyh, (251/865) el-Emval, çev. Ahmet Yıldırım.
55. Cahız, (255/869), el-Osmaniyye, çev. Muhammed Nur Akdoğan.
56. İbn Abdülhakem, (257/892), Futuhu Mısr ve’l-Mağrib, çev. Mustafa Kılıç.
57. İbn Şebbe, (262/876), Tarihu’l-Medineti’l-Münevvera, çev. Şahin Bal, Bilal Abır.
58. Fakihi, (275/888) Ahbaru Mekke, (2 cilt), çev. Mehmet Yalar, Hasan Taşdelen.
59. İbn Kuteybe Dineveri, (276/889), el-Mearif, çev. Harun Bekiroğlu.
60. İbn Kuteybe Dineveri, (276/889), Fazlu’l-Arab ve’t-Tenbih ala Ulumiha, çev. Yasin Kurnaz.
61. Ebu Zura Dımeşki, (281/894) Tarihu Ebu Zura, çev. Edip Akyol.
62. Tüsteri, (283/896), Tefsirü’t-Tüsteri, çev. Nurullah Aydın.
63. İbn Fakih, (290/902), Kitabu’l-Buldan, (Arapçası ile), çev. H. Avni Güllü.
64. Naşi Ekber, (293/906), Kitâbü Uṣûli’n-nihal, çev. Hasan Onat, Sönmez Kutlu.
65. İbn Hayyan Vekii, (306/918), Ahbaru’l-Kuzat, çev. Yunus Kocabıyık.
66. Kudame b. Cafer, (319/931) el-Harac, çev. M. Nuri Güler.
67. Ebu Hatim Razi, (322/934), Kitabu’z-Zine, çev. Âdem Gün.
68. Cehşiyari, (331/942), Kitabu’l-Vüzera ve’l-küttab, çev. Selahattin Polatoğlu, M. Şirin Aladağ.
69. Mağribi, (333/944), el-Mihan, çev. Mehmet Kavşut.
70. Yazarı Meçhul, (350/961), Kitabu’l-Uyun ve’l-Hadaik fi Ahbari’l-Hakaik, çev. Saim Yılmaz.
71. Makdisi, (355/966), el-Bed ve’t-Tarih, çev. Heyet.
72. Ebu’l-Ferec Isfahani, (356/967), Mekatilu’t-Talibiyyin, çev. Cemil Keskin.
73. Taberani, (360/971), el-Evail, (Arapçası ile) çev. Hakan Temir.
74. Kadı Numan, (363/974), İftitah, (Arapçası ile), çev. Heyet.
75. İbn Nedim, (385/995), el-Fihrist, çev. Tahsin Koçyiğit.
76. Bakıllani (403/1013), el-İntisâr, çev. Heyet.
77. Şeyh Müfit, (413/1022), Evâilü’l-maḳalât, çev. Ali Emre.
3
78. Şeyh Müfit, (413/1022), Taṣḥîḥu’l-iʿtiḳad, çev. Ali Emre.
79. İbn Miskeveyh, (421/1030), Tecaribu’l-Umem, (4 cilt), çev. Heyet
80. Utbi, (427/1036), Tarîhu’l-Yemînî, çev. İzzetullah Zeki.
81. Saymeri (436/1045), Ahbaru Ebi Hanife ve Ashabihi, çev. Fatih Mehmet Yılmaz.
82. Biruni, (453/1061), el-Kanunu’l-Mesudi, çev; Seher Parlak.
83. Gerdizi, (453/1061), Zeynü’l-Ahbar, çev. Kasım İbadi.
84. İbn Abdilber, (463/1071), el-İnbah ve’d-Dürer, çev. Hakan Temir.
85. Beyhaki, (470/1077), Tarih-i Beyhak, çev. Yeser Savaş.
86. Gırnati, (566/1171), el-Muğrib, (Arapçası ile) çev. Seher Parlak.
87. İbnü’l-Ezrak, (577/1181), Târîḫu Meyyâfâriḳīn ve Âmid, çev. Ömer Tokuş.
88. İbn Hubeyş, (584/1188), Gazavat, çev. Kenan Demirayak.
89. İbn Şeddat, (632/1234), en-Nevâdirü’s-sulṭâniyye, çev. Bedrettin Basuğuy.
90. İbnü’n-Neccar, (643/1245), ed-Dürretü’s-̱semîne ̱ , çev. Naim Döner – Hakan Can.
91. İbn Adim, (660/1262), Buğyetü’t-Taleb fi Tarih-i Haleb, çev. Hayri Alkan.
92. İbn Ebi Useybia, (668/1269), Uyunu’l-Enba, çev. Zehra Efe.
93. İbn Abdi’z-Zahir, (692/1292), er-Ravzu’z-Zahir fi Sireti’l-Meliki’z-Zahir, çev. Musa Demir.
94. İbn Vasıl, (697/1298), Müferricü’l-kürub fi Ahbari Beni Eyyub, çev. İlhan Baran.
95. İbn Ferra, (698/1299), Nüzhetü’l-Ebsar fi Fezaili’l-Ensar, çev. Hakan Can, Muhammet Abrik.
96. İbn Futi, (723/1323), el-Havadisü’l-Camia, çev. Yusuf Büyükyılmaz.
97. Yazarı Meçhul, Ahbaru’l-Beramika, çev. Zeynep Dağ.

2. GRUP: ORYANTALİST KLASİKLERİ

Yayınlananlar

 1. (E) Arthur Stanley Tritton, (1973), İslâm Kelamı, çev. Mehmet Dağ.
 2. (E) De Lacy O’leary, (1957), İslam Düşüncesi ve Tarihteki Yeri, çev. Hüseyin Yurdaydın-Yaşar Kutluay.
 3. (E) Joseph Horovitz, (1931), İslamî Tarihçiliğin Doğuşu, çev. Ramazan Özmen, Ramazan Altınay.
 4. (E) Uriel Heyd, (1968), Türk Hukuk ve Kültür Tarihi Üzerine, çev. Ferhat Koca.
 5. (E) Gibb Hamilton, (1971), Orta Asya’da Arab Fetihleri, çev. Hasan Kurt.
 6. (E) H.A. Juynboll, (2010), Hadis Tarihinin Yeniden İnşası, çev. Salih Özer.
 7. (E) H.A. Juynboll, (2010), Oryantalistik Hadis Araştırmaları, çev. Mustafa Ertürk.
 8. (E) William Muir, (1905), Kur’an; Kompozisyonu ve Öğretimi, çev. Abdülkadir Karakuş.
 9. (E) Margoliouth, (1940), Muhammed ve İslam’ın Yükselişi, çev. Muhammed İkbal Saylık.
 10. (İ) Leone Caetani, (1935), İslam Tarihi, çev. Hüseyin Cahit Yalçın, lat. Heyet.

Yayına Hazırlananlar

 1. (E) Washington İrving, (1859), Muhammed’in Haleflerinin Hayatları, çev. Muhammed Saylık.
 2. (A) (Kadim) Menbici, (875), Tarihu’l-Menbici, çev. Cuma Karan, Ramazan Brifkani.
 3. (A) (Kadim) Zuknini, (775), Tarihu’l-Zuknini, çev. Cuma Karan, Ramazan Brifkani.
 4. (G) Richard Gottheil, (1936), Bir Hıristiyan Bahira Efsanesi, çev. F. Zehra Kamacı
 5. (E) Canon E. Sell, (1932), Kur’an’ın Tarihi Gelişimi, çev. Elif Özen.
 6. (FL) Max Nordau, (1923), Medeniyet Yalanları, çev. Ahmet Selahattin.
 7. (E) Montgomery Watt, (2006), Müslüman Aydın, çev. Hanefi Özcan.
 8. (E) Noel J. Coulson, (1986), İslam Hukuk Biliminde İhtilaflar ve Gerilimler, çev. Ferhat Koca.
 9. (E) Julius Wellhausen, (1918), Arap Devleti ve Yıkılışı, çev. Celal Emanet.
 10. (E) Kister, (2010), İslam Tarihi Üzerine Makaleler-I, çev. Ali Aksu.

Çevirisi Devam Edenler

 1. (E) (Kadim), Albert of Aachen, Kudüs’e Yolculuk Tarihi, çev. Murat Kaya.
 2. (E) (Kadim) Odo of Deuil, (1162), Louis’in Doğuya Yolculuğu, çev. Cemil Haluk Özalp.
 3. (E) John Davenport, (1670), Muhammet Savunusu, çev. Ömer Rıza Doğrul.
 4. (E) Edward Gibbon, (1794), Muhammed’in Hayatı, çev. İlyas Uçar.
 5. (G) Abraham Geiger, (1874), Muhammed Yahudilikten ne aldı? çev. Osman Erarslan
 6. (E) Augustus Ralli, (1875), Hristiyanlar Mekke’de, çev. Hatice Tuncel.
 7. (G) Gustav Weil,(1889), Kur’an’a Tarihsel Kritik Giriş, çev. Hüseyin Yaşar.
 8. (G) Sprenger, (1893), Muhammed, çev. Aysun Bahadır.
 9. (E) John J. Pool, (1892), Muhammedilik Hakkında Araştırmalar, çev. Hatice Uluışık.
 10. (FL) Reinhart Peter Anne Dozy, (1883), İslam Tarihi, çev. Abdullah Cevdet, lat. Samet Bilgin.
 11. (E) William Muir, (1905), Halifelik, çev. Bayram Ünce.
 12. (E) William Muir,(1905), Muhammet’in Hayatı, çev. Sena Özkurt.
 13. (E) Bosworth Smith, (1908), Muhammet ve Muhammedilik, çev. Necmettin Ekiz.
 14. (E)Henry Frederick,  Amedroz, (1917), Abbasi Halifeliğinin Düşüşü, çev. Kübra Beşer.
 15. (G) Martin Hartman, (1918), İslam Hakkında Düşünceler, çev. Leyla Çayan.
 16. (G) Julius Wellhausen, (1918), İslam’ın En Eski Tarihine Giriş, çev. Abdullah Bulut.
 17. (E) Claır Tısdall, (1928), Müslümanlığın Hristiyanlığa Karşı Önemli İtirazlarının Rehberi, çev. Zümrüt Aysun Caba.
 18. (E) Thomas Arnold, (1930), Hilafet, çev. Muhammed Saylık.
 19. (G) Nöldeke, (1930), Muhammed’in Hayatı, çev. Fahrettin Haliloğlu.
 20. (E) Nöldeke, (1930), Kur’an Tarihi, çev. Ömer Özsoy.
 21. (E) Hartwig Hirschfeld, (1934), Kur’an’ın Kompozisyonu ve İncelenmesi Üzerine Yeni Araştırmalar, çev. Abdülkadir Karakuş.
 22. (E) Snouck Hurgronje, (1936) Muhammedilik, çev. Özden Kanter.
 23. (E) Anson Atterbury, (1931), Afrika’da İslam, çev. Eyyüb Öztürk.
 24. (E) H. Chick, (1939), A Chronicle of the Carmelites in Persia, çev. İsmail Safa üstün.
 25. (E) Duncan B. Macdonald, (1943), Müslüman Teolojisinin Gelişimi, Hukuk ve Anayasal Teori, çev. Mehmet Demirağ.
 26. (G) Tor Andrea, (1947), Muhammed’in Hayatı ve İnancı, çev. Bekir Armağan.
 27. (G) Rudolf Leszynsky, (1949), Muhammet Zamanında Arabistan’da Yahudiler, çev. Nuray Ressmeyer.
 28. (E) Richard Bell, (1952), Hıristiyan Çevrelerde İslam’ın Kökeni, çev. Murat Kaya.
 29. (G) Ernst Honigmann, (1954), Bizans Devletinin Doğu Sınırı, çev. Abdullah Bulut.
 30. (E) De Lacy O’leary, (1957), Muhammed Öncesi Arabistan, çev. Faysal Murat Demir.
 31. (E) Charles C. Torrey, (1956), Kur’an’da Ticari, Teolojik Terimler, çev. Fatih Yıldırım.
 32. (E) De Lacy O’leary, (1957), Grek Bilimi Araplara Nasıl Geçti, çev. Ahmet Yasin Tomakin.
 33. (E) Arthur Jeffery, (1959), Kur’an’daki Yabancı Kelimeler, çev. Abdullah Karaca.
 34. (E) Kister, (2010), İslam Tarihi Üzerine Makaleler-II, çev. Celal Emanet.

8 YORUMLAR

 1. sayın DR.İlyas Uçar bu sayfayı islam klasikleri ve oryantalis klasikler listelerini benim mailime atabilir misiniz lüyfen sevgilerimle tebrikler teşekkürler ve devamı dileklerimle

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz