“İslam Klasikleri” ve “Oryantalist Klasikleri” Projesi

3
1906

“İslam Klasikleri” ve “Oryantalist Klasikleri” Projesi

Editörlüğünü Prof. Dr. Mehmet Azimli‘nin yaptığı, basımını Ankara Okulu Yayınları‘nın üstlendiği 100 kitap hedefliOryantalist Klasikleri” ve 100 kitap hedefliİslam Klasikleri” serisinin kitapları okuyucuyla buluşmaya devam ediyor. İçerisinde benim de “İslam Klasikleri” adına İbnü’l-Kelbî‘nin “Mesâlibu’l-Arab” adlı eseriyle, “Oryantalist Klasikleri” adına Edward Gibbon’un “Muhammed’in Hayatı” adlı eseriyle yer aldığım bu projenin akademi dünyasına büyük katkı sağlayacağını ümit ediyorum.

Kitaplar çıktıkça her iki listeyi de güncellemek üzere konuyu buraya sabitliyorum. (Güncelleme tarihi: 22.12.2019)

Dr. İlyas UÇAR

1. GRUP: İSLAM KLASİKLERİ

Yayınlananlar

 1. Salim b. Zekvan, (70/689), es-Sire, (Arapçası ile) çev. Harun Yıldız.
 2. İbnü’l-Kelbi, (204/820), Kitabu’l-Esnam, (Arapçası ile), çev. Beyza Bilgin.
 3. Kasım b. Sellam, (224/838), Kitabu’l-Emval, çev. Cemalettin Saylık.
 4. Zühri, (124/741), el-Meğazi, (Arapçası ile), çev. Muhammet Nur Akdoğan.
 5. İbn Hibban, (354/965), es-Siretu’n-Nebeviyye, çev. Harun Bekiroğlu.
 6. Ezraki, (250/864), Ahbaru Mekke, çev. Yunus Vehbi Yavuz.
 7. Ebu Hanife Dineveri, (282/895), el-Ahbaru’t-Tıval, çev. Zekeriya Akman, Hüseyin Siyabend Aytemür.
 8. İbn Kuteybe, (276/889), el-İmame ve’s-Siyase, çev. Cemalettin Saylık.
 9. İbn Rüsteh, (300/912), el-Alaku’n-Nefise, (Arapçası ile), çev. Ali Fuat Eker.
 10. Minkari, (212/827), Vakatu Sıffin, çev. Cemalettin Saylık.
 11. İbn Zebale, (199/814), Ahbaru’l-Medine ve Ezvacu’n-Nebi, (Arapçası ile), çev. Fatih Mehmet Yılmaz.
 12. Yahya b. Adem, (203/818), Kitabu’l-Haraç, (Arapçası ile) çev. Osman Eskicioğlu.
 13. İbn Habib, (245/859), el-Muhabber, çev. Adem Apak-İsmail Güler.
 14. İbn Ebi Davut, (316/927), Kitabu’l-Mesahif, (Arapçası ile), çev. Abdülkadir Karakuş.
 15. Taberi, (310/923) Tarihu’l-Ümem ve’l-Mülûk, çev. Cemalettin Saylık.
 16. Hayyat, (300/912), el-İntisar, (Arapçası ile), çev. Metin Yıldız.
 17. İbn Ebi Şeybe, (235/850), Kitabu’l-Meğazi, (Arapçası ile) çev. Ramazan Önal, Ahmet Şen.
 18. İbn Sellam İbazi, (273/887), Kitabun fihi Bedu’l-İslam, (Arapçası ile), çev. Selim Yılmaz, Nurullah Aydın.
 19. İbn Hayyat, (240/854), Tarih, çev. Ömer Sabuncu, Mahmut Sabuncu.
 20. Ebu Hanife, (150/767), el-Alim ve’l-Müteallim, (Arapçası ile), çev. Mustafa Öz.
 21. Kasım b. Sellam, (224/838), Kitabu’l-İman, (Arapçası ile), çev. Sönmez Kutlu.
 22. Mes’udi, (345/956), et-Tenbih ve’l-İşraf, (Arapçası ile), çev. Mithat Eser.
 23. Kummi (301/913), Nevbahti, (310/922), Makalat ve’l-Fırak, Fıraku’ş-Şia, (Arapçası ile), çev. Heyet.
 24. Muhammet Şeybani, (189/803), es-Siyeru’l-Kebir, çev. İbrahim Sarmış, Said Şimşek.

Baskıya Hazırlananlar

 1. İbn Abdurrabbih, (328/940) el-İkdu’l-Ferid, çev. Musa Kazım Yılmaz.
 2. İbn Şebbe, (262/876), Tarihu’l-Medineti’l-Münevvera, çev. Şahin Bal, Bilal Abır.
 3. İbn Asem, (320/932), el-Fütuh, çev. Mehmet Cevher Caduk.
 4. Gırnati, (566/1171), el-Muğrib, (Arapçası ile) çev. Seher Parlak.

Çevirisi Yapılmakta Olanlar

 1. Abid b. Şeriyye, (67/686), el-Ahbar, çev. Fatih Çakmak.
 2. Süleym b. Kays el-Hilali, (76/695), es-Sakife, çev. Muhammed Nur Akdoğan.
 3. İbn İshak, (151/768), Siretü İbn İshak, çev. Selahattin Yıldırım.
 4. Mamer b. Raşid, (153/770), el-Cami, çev. Ahmet Oğuz.
 5. Ebu Mihnef, (157/774), Maktelu Hüseyin, çev. Fahrettin Haliloğlu.
 6. Rebi b. Habib, (180/796), Müsned, çev. Ahmet Özdemir.
 7. Seyf b. Ömer, (180/796), Kitabu’l-Cemel, çev. Sıddık Korkmaz.
 8. Ebu Yusuf, (182/798), Kitabu’l-Asar, çev. Yahya Solmaz.
 9. Ebu Yusuf, (182/798), Kitabu’l-Haraç, çev. Süleyman Şahin, Mustafa Yüceer.
 10. Ebu Yusuf, (182/798), er-Reddü ala Siyeri’l-Evzai, çev. İbrahim İlhan.
 11. Fezari, (186/801), Kitabu’s-Siyer, çev; Mahmut Sabuncu.
 12. Muhammet Şeybani, (189/803), Kitabu’l-Hiyel, çev. Saffet Köse.
 13. İbnü’l-Kelbi, (204/820), Mesalibu’l-Arab, çev. İlyas Uçar.
 14. Vakıdi, (207/823), Fütuhu’ş-Şam, çev. Musa Bağra, Yusuf Öglü.
 15. İbn Hişam, (218/833), es-Siretü’n-Nebeviyye, çev. Cahit Külekçi.
 16. Ezdi, (231/846), Futuhu’ş-Şam, çev. Ali Dadan.
 17. İbn Habib, (245/859), el-Munemmak, çev. Adem Apak-İsmail Güler.
 18. İbn Habib, (245/859), el-Muğtâlîn, çev. Adem Apak-İsmail Güler.
 19. İbn Zenceveyh, (251/865) el-Emval, çev. Ahmet Yıldırım.
 20. Cahız, (255/869), el-Osmaniyye, çev. Muhammed Nur Akdoğan.
 21. Cahız, (255/869), el-Beyan ve’t-Tebyin, çev. İsmail Araz.
 22. İbn Abdülhakem, (257/892), Futuhu Mısr ve’l-Mağrib, çev. Mustafa Kılıç.
 23. İbn Abdülhakem, (268/882), Siretü Ömer b. Abdülaziz, çev. Mustafa Gerçekçioğlu.
 24. Zubeyr el-Bekkar, (256/870) el-Muvaffakiyyat, çev. Yalçın Atalık.
 25. Fakihi, (275/888) Ahbaru Mekke, çev. Mehmet Yalar, Hasan Taşdelen.
 26. İbn Kuteybe Dineveri, (276/889), el-Mearif, çev. Harun Bekiroğlu.
 27. İbn Kuteybe Dineveri, (276/889), Uyunu’l-Ahbar, çev. İsmail Araz.
 28. İbn Kuteybe Dineveri, (276/889), Fazlu’l-Arab ve’t-Tenbih ala Ulumiha, çev. İsmail Araz.
 29. İbn Tayfur, (280/893), Kitabu Bağdat, çev. Mustafa Hizmetli.
 30. Ebu Zura Dımeşki, (281/894) Tarihu Ebu Zura, çev. Edip Akyol.
 31. İbn Ebi’d-Dünya, (281/894), Hilmu Muaviye, Maktelu İmam Ali, çev. Halil Ortakçı.
 32. İbnu’l-Fakih, (290/902), Kitabu’l-Buldan, (Arapçası ile), çev. H. Avni Güllü.
 33. Naşi el-Ekber, (293/906), Kitâbü Uṣûli’n-nihal, çev. Hasan Onat.
 34. Yakubi, (292/905), et-Tarih, çev. Murat Ağarı, Sedat Seçkin Bozkurt.
 35. İbn Hayyan el-Vekii, (306/918), Ahbaru’l-Kuzat, çev. Yunus Kocabıyık.
 36. Kudame b. Cafer,(319/931) el-Harac, çev.  Nuri Güler.
 37. Ebu Hatim er-Razi, (322/934), Kitabu’z-Zine, çev. Adem Gün.
 38. Cehşiyari, (331/942), Kitabu’l-Vüzera ve’l-küttab, çev. Selahattin Polatoğlu, M. Şirin Aladağ.
 39. Mağribi, (333/944), el-Mihan, çev. Mehmet Kavşut.
 40. Hemdani, (334/945), Sıfatu Cezirati’l-Arab, çev. Hayri Alkan.
 41. Mesudi, (345/956), Mürucu’z-Zeheb, çev. Heyet.
 42. Yazarı Meçhul, (350/961), Kitabu’l-Uyun ve’l-Hadaik fi Ahbari’l-Hakaik, çev. Saim Yılmaz.
 43. Makdisi, (355/966) el-Bed ve’t-Tarih, çev. Heyet.
 44. Ebu’l-Ferec Isfahani, (356/967), Mekatilu’t-Talibiyyin, çev. Cemil Keskin.
 45. Hamza Isfehani,(360/970), Tarihu Sini Müluku’l-Arz ve’l-Enbiya, çev. Habib Demir.
 46. Taberani, (360/971), el-Evail, (Arapçası ile) çev. Hakan Temir.
 47. İbn Nedim, (385/995), el-Fihrist, çev. Tahsin Koçyiğit.
 48. Bakıllani (403/1013), el-İntisâr, çev. Heyet.
 49. İbn Miskeveyh, (421/1030), Tecaribu’l-Umem, çev. Heyet
 50. Biruni, (453/1061), el-Kanunu’l-Mesudi, çev; Seher Parlak.
 51. Gerdizi, (453/1061), Zeynü’l-Ahbar, çev. Kasım İbadi.
 52. İbn Abdilber, (463/1071), el-İnbah ve’d-Dürer, çev. Hakan Temir.
 53. Beyhaki, (470/1077), Tarih-i Beyhak, çev. Yeser Savaş.
 54. Ebû Bekir İbnü’l-Arabî,(543/1148), el-Avâsım mine’l-Kavâsım, çev. Abdülkadir Öner.
 55. İbnü’l-Kalanisî, (555/1160), Zeylü Tarihi Dımaşk, çev. Hasan Aydın.
 56. İbn Hubeyş, (584/1188), Gazavat, çev. Kenan Demirayak.
 57. İbn Adim, (660/1262) Buğyetü’t-Taleb fi Tarih-i Haleb, çev. Hayri Alkan.
 58. İbn Ebi Useybia, (668/1269), Uyunu’l-Enba, çev. Zehra Efe.
 59. İbn Abdi’z-Zahir, (692/1292), er-Ravzu’z-Zahir fi sireti’l-Meliki’z-Zahir, çev. Musa Demir.
 60. İbn Vasıl, (697/1298), Müferricü’l-kürub fi Ahbari Beni Eyyub, çev. İlhan Baran.
 61. İbnü’l-Ferra, (698/1299), Nüzhetü’l-Ebsar fi Fezaili’l-Ensar, çev. Hakan Can.
 62. İbnü’l-Futi, (723/1323), el-Havadisü’l-Camia, çev. Yusuf Büyükyılmaz.
 63. Yazarı Meçhul, (763/1362),  Ahbaru’d-Devleti’l-Abbasiyye, çev. Ahmet Nuri Koca.
 64. Makrizi, (808/1405), İğasetü’l-Ümme, çev. Hakan Can.
 65. Yazarı Meçhul, Ahbaru’l-Beramika, çev. Zeynep Dağ.

2. GRUP: ORYANTALİST KLASİKLERİ

Yayınlananlar

 1. (E) Arthur Stanley Tritton, (1973), İslâm Kelamı, çev. Mehmet Dağ.
 2. (E) De Lacy O’leary, (1957), İslam Düşüncesi ve Tarihteki Yeri, çev. Hüseyin Yurdaydın-Yaşar Kutluay.
 3. (E) Joseph Horovitz, (1931), İslamî Tarihçiliğin Doğuşu, çev. Ramazan Özmen, Ramazan Altınay.
 4. (E) Uriel Heyd,(1968), Türk Hukuk ve Kültür Tarihi Üzerine, çev. Ferhat Koca.
 5. (E) Gibb Hamilton, (1971), Orta Asya’da Arab Fetihleri, çev. Hasan Kurt.

Yayına Hazırlananlar

 1. (E) H.A. Juynboll, (2010), Hadis Tarihinin Yeniden İnşası, çev. Salih Özer.
 2. (E) H.A. Juynboll, (2010), Oryantalistik Hadis Araştırmaları, çev. Mustafa Ertürk.
 3. (E) Margolıouth, (1940), Muhammet ve İslam’ın Yükselişi, çev. Muhammet İkbal Saylık.
 4. (E) De Lacy O’leary, (1957),  Muhammet Öncesi Arabistan, çev. Faysal Murat Demir.
 5. (A) (Kadim)Tel Mehri, (775), Tarihu’l-Zuknini, çev. Cuma Karan, Ramazan Brifkani.
 6. (E) Julius Wellhausen, (1918), Arap Devleti ve Yıkılışı, çev. Celal Emanet.
 7. (İ) Leone Caetani, (1935), İslam Tarihi, çev. Hüseyin Cahit Yalçın.
 8. (FL) Max Nordau, (1923), Medeniyet Yalanları, çev. Ahmet Selahattin.
 9. (G) Julius Wellhausen, (1918), Arap Putperestliğinin Kalıntıları, çev. Z. Cemil Arda, M. Said Toprak.
 10. (E) Montgomery Watt, (2006), Müslüman Aydın, çev. Hanefi Özcan.
 11. (E) Noel J. Coulson, (1986), İslam Hukuk Biliminde İhtilaflar ve Gerilimler, çev. Ferhat Koca.
 12. (E) Kister, (2010), İslam Tarihi üzerine Makaleler-I, çev. Ali Aksu.
 13. (A) (Kadim) Menbici, (875), Tarihu’l-Menbici, çev. Cuma Karan, Ramazan Brifkani.

Çevirisi Devam Edenler

 1. (E) (Kadim), Albert of Aachen, Kudüs’e Yolculuk Tarihi, çev. Murat Kaya.
 2. (E) (Kadim) Odo of Deuil, (1162), Louis’in Doğuya Yolculuğu, çev. Cemil Haluk Özalp.
 3. (E) John Davenport, (1670), Muhammet Savunusu, çev. Ömer Rıza Doğrul.
 4. (E) Edward Gibbon, (1794), Muhammed’in Hayatı, çev. İlyas Uçar.
 5. (E) Washington İrving, (1859),Muhammed’in Haleflerinin Hayatları, çev. Muhammet Saylık.
 6. (G) Gustav Weil,(1889), Kur’an’a Tarihsel Kritik Giriş, çev. Hüseyin Yaşar.
 7. (G) Sprenger, (1893), Muhammed, çev. Aysun Bahadır.
 8. (G) Abraham Geiger, (1874), Muhammed Yahudilikten ne aldı? çev. Osman Erarslan
 9. (E) Augustus Ralli, (1875), Hristiyanlar Mekke’de, çev. Hatice Tuncel.
 10. (FL) Reinhart Peter Anne Dozy, (1883), İslam Tarihi, çev. Abdullah Cevdet.
 11. (E) William Muir, (1905), Halifelik, çev. Bayram Ünce.
 12. (E)William Muir, (1905), Kuran; Kompozisyonu ve Öğretimi, çev; Abdülkadir Karakuş.
 13. (E) William Muir,(1905), Muhammet’in Hayatı, çev. Sena Özkurt.
 14. (E)Henry Frederick,  Amedroz, (1917), Abbasi Halifeliğinin Düşüşü, çev. Kübra Beşer.
 15. (G) Martin Hartman, (1918), İslam Hakkında Düşünceler, çev. Leyla Çayan.
 16. (E) Claır Tısdall, (1928), Müslümanlığın Hristiyanlığa Karşı Önemli İtirazlarının Rehberi, çev. Zümrüt Aysun Caba.
 17. (G) Nöldeke,(1930), Muhammed’in Hayatı, çev. Fahrettin Haliloğlu.
 18. (G) Nöldeke,(1930), Kur’an Tarihi, çev. Aysun Yaşar.
 19. (E) Canon E. Sell, (1932), Kur’an’ın Tarihi Gelişimi, çev. Elif Özen.
 20. (E)Hartwig Hirschfeld, (1934), Kur’an’ın Kompozisyonu ve İncelenmesi Üzerine Yeni Araştırmalar,çev; Abdülkadir Karakuş.
 21. (E) Duncan B. Macdonald,(1943), Müslüman Teolojisinin Gelişimi, Hukuk ve Anayasal Teori, çev. Mehmet Demirağ.
 22. (E) Richard Bell, (1952), Hıristiyan Çevrelerde İslam’ın Kökeni, çev. Murat Kaya.
 23. (E) Arthur Jeffery, (1959), Bir Kutsal Metin Olarak Kur’an, çev. Ersin Kabakçı.
 24. (E) Arthur Jeffery, (1959), Kur’an’daki Yabancı Kelimeler, çev. Abdullah Karaca.
 25. (E) Robert Roberts, (1974), Musa’nın Yasası, çev. Kübra Beşer.
 26. (E) John J. Pool, Muhammedilik Hakkında Araştırmalar, çev. Hatice Uluışık.
 27. (E) De Lacy O’leary, (1957), Fatımi Halifelerinin Kısa Tarihi, çev. Ali Aksu.
 28. (E) Kister, (2010), İslam Tarihi üzerine Makaleler-II, çev. Celal Emanet. 

3 YORUMLAR

 1. sayın DR.İlyas Uçar bu sayfayı islam klasikleri ve oryantalis klasikler listelerini benim mailime atabilir misiniz lüyfen sevgilerimle tebrikler teşekkürler ve devamı dileklerimle

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here