Dr. İlyas UÇAR

Y. Lisans/Doktora Öncesi İLAHİYAT Okuma Listesi

Hoşgeldiniz, değerli dostlarım!

Temel İslami Bilimler ve İslam Tarihi-Sanatları Tarihi Bölümü’nde (Arap Dili ve Belağatı Anabilim Dalı, Hadis Anabilim Dalı, Tefsir Anabilim Dalı, İslam Hukuku Anabilim Dalı, Kelam Anabilim Dalı, Tasavvuf Anabilim Dalı, İslam Mezhepler Tarihi Anabilim Dalı) Y.Lisans/Doktora yapacak/yapanlar için Okuma Listesi öncesi okunması tavsiye edilen kitapların listesini sizlerle paylaşıyorum.

TEFSİR

Tefsire Akademik Yaklaşımlar I, II, Edit., İsmail Albayrak, Mehmet Akif Koç, Ankara, 2013.
Muhammed Abdülazîm Zerkânî, Menâhilu’l-İrfân fî Ulûmi’l-Kur’ân.
İsmail Albayrak, Klasik Modernizmde Kur’an’a Yaklaşımlar, Ensar Neşriyat, İstanbul 2004.
Toshihiko İzutsu, Kur’an’da Dinî ve Ahlakî Kavramlar, Pınar Yayınları.
Celaluddin Suyuti, el-İtkan fî Ulûmi’l-Kur’ân.
Muhittin Akgül, Kur’an İkliminde Seyahat.
Suat YILDIRIM, Ana hatlarıyla Kur’an-ı Kerim ve Kur’an İlimlerine Giriş, Ensar Yayınları.
Yunus Ekin, Hüseyin Akyüzoğlu, Kur’an Tercüme Teknikleri, İstanbul, 2012.
İsmail Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, I, II, Fecr yay.
İdris Şengül, Kur’an Kıssaları Üzerine
Halis Albayrak, Kur’ân’ın Bütünlüğü Üzerine, Şule Yayınları.
Muhammed Aydın, Genel Tefsir Kuralları, Nûn Yayıncılık, İstanbul.
Mehmet Akif Koç, İsnad Verileri Çerçevesinde Erken Dönem Tefsir Faaliyetleri – İbn Ebî Hâtim (ö. 327/939) Tefsiri Örneğinde Bir Literatür İncelemesi- Kitabiyat, Ankara 2003.
Mustafa Karagöz, Dilbilimsel Tefsir ve Kur’an’ı Anlamaya Katkısı, Ankara 2010.
Yunus Ekin, Ebussuud Tefsirinde Siyakın Yeri, Yeni Akademi Yay. 2012.
Ziya Demir, XIII-XVI. Yüzyıl Arası Osmanlı Mufessirleri, Ensar Neşriyat, İstanbul, 2006.
Mahmut Ay, Kur’an’ın Tasavvufi Yorumu, İnsan Yayınları, İstanbul 2011.
Tahsin Görgün, Anlam ve Yorum, Gelenek Yayıncılık, İstanbul, 2003.

Ana Bilim Dalı Dışı
1. Mustafa Sıbaî, es-Sünnetü ve Mekânetuha fî’t-Teşrîi’l-İslamî, terc., İslam Hukukunda Sünnetin Yeri, çev., Halil Kendir, Işık Akademi Yay., İstanbul, 2009.
2. İsmail Lütfi Çakan, Hadis Edebiyatı.
3. Zekiyüddin Şaban, Fıkıh Usûlü, çev., İbrahim Kafi Dönmez.
4. Gazzalî, el-Mustasfa, terc., Yunus Apaydın.
5. Tahavî, Şerhu’l-Akaid.

TASAVVUF

1. A. Avni Konuk, Fusûsu’l-hikem Terceme ve Şerhi, I-IV, haz. M. Tahralı-S. Eraydın, İstanbul: MÜİF Yay., 1994.
2. A.J. Arberry, Tasavvuf: Müslüman Mistiklere Toplu Bakış, Ağaç Kitabevi Yayınları.
3. Abdurrahman Câmî, Nefehâtü’l-üns, trc. Lâmiî Çelebi, İstanbul: Marifet Yay., 1980.
4. Alexander Knysh, Tasavvuf Tarihi, çev. İhsan Durdu, İstanbul: Ufuk Yayınları, 2011
5. Annemarie Schimmel, İslâm’ın Mistik Boyutları, çev. Ergun Kocabıyık, İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2012.
6. Ebû Hafs Şihabüddin es-Sühreverdî, Avârifu’l-maârif –Tasavvufun Esasları – (çev. H. Kamil Yılmaz, İ. Gündüz, M. Uzun), İstanbul: Erkam Yay., 1989
7. Ebû Nasr Serrâc, el-Lüma’ –İslam Tasavvufu- (çev. Hasan Kamil Yılmaz), İstanbul: Erkam Yayınları, 2013
8. Ebu’l-Ala Afifi, Tasavvuf – İslam’da Manevî Hayat, İz Yayıncılık
9. Ekrem Demirli, İslâm Metafiziğinde Tanrı ve İnsan, İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2009.
10. el-Kuşeyrî, Tasavvuf İlmine Dair Kuşeyrî Risâlesi (çev. Süleyman Uludağ), İstanbul: Dergah Yay.
11. Erol Güngör, İslam Tasavvufunun Meseleleri, Ötüken Neşriyat
12. Ethem Cebecioğlu, Tasavvuf Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, İstanbul: Ağaç Yayınları, 2009.
13. Ferîdüddîn Attar, Tezkiretü’l-evliyâ, trc. Süleyman Uludağ, 2. bs., İstanbul: Erdem Yayınları, 1991.
14. H. Kamil Yılmaz, Tasavvuf Meseleleri, Erkam Yayınları.
15. Hasan-ı Basrî, Zühd, (haz. İshak Doğan), Konya: Hüner, 2012
16. Herevî Menâzilü’s-sâirîn –Tasavvufta Yüz Basamak- (haz. Abdürrezzâk Tek), Bursa: Emin Yayınları, 2008.
17. Hucvirî, Keşfu’l-mahcûb –Hakikat Bilgisi- (çev. Süleyman Uludağ), İstanbul: Dergah Yay.
18. İbn Haldun, Şifâus-Sâil – Tasavvufun Mahiyeti, trc. Süleyman Uludağ, 2. bs., İstanbul: Dergah Yayınları, 1984.
19. İmam-ı Gazali, İhya-ı ulumi’d din, terc. Ali Arslan, İstanbul: Arslan Yayınları.
20. İsmail Hakkı Bursevî, Usûl-i Aşere Şerhi, trc. Mustafa Kara, İstanbul: Dergah Yay., 1996.
21. Kelâbâzî, Doğuş Devrinde Tasavvuf Ta’arruf, haz. Süleyman Uludağ, Dergah Yay.
22. Louıs Massignon, Doğuş Devrinde İslam Tasavvuf, Ataç Yayınları
23. Mahir İz, Tasavvuf, KİTABEVİ
24. Mahmud Erol Kılıç, Şeyh-i Ekber İbn Arabi düşüncesine giriş, İstanbul: Sufi Kitap, 2009.
25. Mehmet Ali Ayni, Tasavvuf Tarihi, KİTABEVİ
26. Mevlâna, Mesnevî, trc. Veled Çelebi İzbudak, I-IV, Ankara: MEB Yay., 1973-4.
27. Mustafa Aşkar, Tasavvuf Tarihi Literatürü, Ankara: Kültür Bakanlığı, 2001.
28. Mustafa Kara, Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi, Dergah Yayınları
29. Necmeddin Kübra, Tasavvufî Hayat, trc. M. Kara, İstanbul: Dergah Yay., 1996.
30. Reynold A. Nicholson, İslam Sufileri, Ataç Yayınları.
31. Selçuk Eraydın, Tasavvuf ve Tarikatlar, M.Ü. İLAHİYAT FAK. VAKFI
32. Seyyid Hüseyin Nasr, Bilgi ve Kutsal, İstanbul: İz Yayıncılık, 1999.
33. Seyyid Hüseyin Nasr, Tasavvuf Üzerine Makaleler, çev. Sadık Kılıç, İstanbul: İnsan Yayınları, 2002
34. Süleyman Uludağ, İslam Düşüncesinin Yapısı, Dergah Yayınları
35. Titus Burchardt, İslâm Tasavvuf Doktrinine Giriş, çev. Fahrettin Aslan, İstanbul: Kitabevi, 1995.
36. William C. Chittick, Tasavvuf: Kısa Bir Giriş, çev. Turan Koç, İz Yayıncılık: 2011.
MAKALELER
1. Ceyhan, Semih, “İbn Haldûn’un Sûfîlere ve Tasavvufa Bakışı: Umranda Tasavvuf İlmi”, İslâm Araştırmaları Dergisi, 2006, sayı: 15 [İbn Haldun Özel Sayısı I], s. 51-82.
2. Demirli, Ekrem, “Varlık Olmak Bakımından Varlık” İfadesinin Sûfilerce Yeniden Yorumlanması ve Bu Yorumun Metafizik Sonuçları, İslâm Araştırmaları Dergisi, 2007, sayı: 18, s. 27-48.
3. Demirli, Ekrem, “Zâhiri İlimlerin Otoritesi Karşısında Tasavvuf’un Meşruiyet Arayışı”, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2007, sayı: 15, s. 219-245.
4. Kara, Mustafa, “Balkanlar’da Türk Tasavvuf Edebiyatına Genel Bakış”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2001, cilt: X, sayı: 2, s. 1-26.
5. Kara, Mustafa, “Buhara-Bombay-Bursa Hattında Dervişlerin Seyr ü Seferi”, Dîvân: İlmî Araştırmalar, 2006/1, cilt: XI, sayı: 20, s. 45-73.
6. Kılıç, Mahmut Erol, “Bir Metodun Metodolojisi: Dini İlimler Metodu Olarak Tasavvufa Mukayeseli Bir Bakış”, Usûl: İslâm Araştırmaları, 2004, cilt: I, sayı: 1, s. 91-109.
7. Kılıç, Mahmut Erol, “Modern Üniversite Eğitiminde “Tasavvuf””, İslâmî İlimlerde Metodoloji: Usûl Mes’elesi 2, 2005, s. 1077-1086.
8. Küçük, Sezai, “Ortak Kader: Osmanlının Son Yılları ve Mevlevîlik”, Uluslararası Mevlânâ Sempozyumu Bildirileri, 2010, cilt: II, s. 715-732.
9. Küçük, Sezai, “Tarih içinde Mevlevîlik ve Celvetîlik”, Üsküdar Sempozyumu III: Azîz Mahmud Hüdâyî Uluslararası Sempozyum Bildirileri, 20-22 Mayıs 2005, 2006, cilt: II, s. 179-194.
10. Muslu, Ramazan, “Türk Tasavvuf Kültüründe Tarikat Kıyafetleri ve Sembolik Anlamları”, EKEV Akademi Dergisi – Sosyal Bilimler -, 2008, cilt: XII, sayı: 36, s. 43-66.
11. Öngören, Reşat, “Bir Bilgi Kaynağı Olarak Tasavvufta Keşfin Değeri”, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2002, sayı: 5, s. 85-96.
12. Tahralı, Mustafa, “Muhyiddin İbn Arabi ve Türkiye’ye Tesirleri”, Endülüs’ten İspanya’ya, 1996, s. 69-78.
13. Tatar, Burhanettin, “Nostalji ve Ütopya Arasında Gelenek Sorunu”, Bilimname: Düşünce Platformu, 2004/3, cilt: II, sayı: 6, s. 5-22.
14. Tosun, Necdet, “Çağatayca Yazılmış Menâkıpnameler”, İslâmî Türk Edebiyatı Sempozyumu, 2012, s. 437-454.
15. Tosun, Necdet, “Tasavvuf Kültüründe Tekke Yemekleri”, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, 2004, cilt: V, sayı: 12, s. 123-135.
16. Uludağ, Süleyman, “Başlangıçtan Günümüze Tasavvufta Usûl Meselesi”, İslâmî İlimlerde Metodoloji: Usûl Mes’elesi 2, 2005, s. 1041-1076
17. Uludağ, Süleyman, “Osmanlı Dönemi Tasavvuf Tarihinin Temel Kaynakları”, Bursa’da Dünden Bugüne Tasavvuf Kültürü , 2003, cilt: II, s. 18-47.
18. Uludağ, Süleyman, “Tasavvuf Kültürüne Genel Bakış”, Bursa’da Dünden Bugüne Tasavvuf Kültürü, 2002, s. 30-47
19. Yüce, Abdulhakim, “Bir İlim Olarak Tasavvuf”, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, 2000, cilt: II, sayı: 4, s. 17-40.

YARDIMCI ESERLER
1. Süleyman Uludağ, İslâm Düşüncesinin Yapısı: Selef, Kelâm, Tasavvuf, Felsefe, İstanbul: Dergah Yayınları, 1999.
2. İbn Haldun, Mukaddime, I-III, Ankara: MEB Yay., 1988.
3. Sâmiha Ayverdi, Türk Tarihinde Osmanlı Asırları, I-III, İstanbul: Damlar Yay., 1978.
4. Yahya Kemal, Kendi Gök Kubbemiz, İstanbul: Kubbealtı Neşriyat, 1987.
5. A. Hamdi Tanpınar, Beş Şehir, İstanbul: Dergah Yay., 1987.
6. N. Sami Banarlı, Türkçe’nin Sırları, Kubbealtı Neşriyat, 1993.
7. Ebü’l-Alâ Afifi, İslam Düşüncesi Üzerine Makaleler, çev. Ekrem Demirli, İstanbul: İz Yayıncılık, 2000
8. Şehristani, Milel ve Nihal, çev. Mustafa Öz, İstanbul: Litera, 2008.
9. Abdullah Aydınlı, Doğuş Devrinde Tasavvuf ve Hadis, İstanbul: Seha Neşriyat, 1986.
10. el-Câbirî, Arap-İslâm Kültürünün Akıl Yapısı, çev. H. Hacak, B. Köroğlu, E. Demirli), İstanbul: Kitabevi, 2004.
11. Kenan Gürsoy, Bir Felsefe Geleneğimiz Var Mı ?. İstanbul: Etkileşim Yayınları, 2006.
12. Recep Alpyağıl, Kimin Tarihi Hangi Hermenötik? –Kur’an’ı Anlama Yolunda Felsefi Denemeler, İstanbul: Ağaç Yayınları, 2003.
13. Ömer Türker, Osman Demir, İslam Düşüncesinin Dönüşüm Çağında Fahreddin Er-Razi, İstanbul: İSAM Yayınları, 2013.
14. İbn Sina, Kitâbü’ş-şifâ – Metafizik I, çev. Ekrem Demirli, Ömer Türker, İstanbul: Litera Yayıncılık, 2004.
15. Tahsin Görgün, Anlam ve Yorum: Dini Metinlerin Anlaşılması Ve Yorumlanması, İstanbul: Gelenek, 2003.
16. İhsan Fazlıoğlu, Işk İmiş Her Ne Var Alem’de İlim Bir Kîl ü Kâl İmiş Ancak : Fuzuli Ne Demek İstedi?, İstanbul : Klasik, 2011.
17. M. Akif İnan, Din Ve Uygarlık, İstanbul: Akabe Yayınları, 1985.
18. Burhanettin Tatar, Hermenötik, İstanbul : İnsan Yayınları, 2004.

KELAM

1. A. Saim Kılavuz, Anahatlarıyla İslâm Akaidi ve Kelama Giriş
2. Abdulkāhir el-Bağdâdî, Usûlü’d-dîn
3. Bekir Topaloğlu, Allah İnancı
4. Bekir Topaloğlu, İlyas Çelebi, Y. Şevki Yavuz, İslâm’da İnanç Esasları
5. Bekir Topaloğlu, Kelâm Araştırmaları Üzerine Düşünceler
6. Bekir Topaloğlu, Kelâm İlmine Giriş
7. Cağfer Karadaş, Anahatlarıyla Kelâm Tarihi
8. Cüneyt Kaya, Varlık ve İmkân
9. Cüveynî, el-İrşâd
10. Ebu’l-Hasan el-Eş‘arî, el-İbâne an usûli’d-diyâne
11. Ebu’l-Hasan el-Eş‘arî, Kitâbü’l-Lum‘a fî ehli’z-zeyğ ve’l-bid‘a
12. Ebu’l-Muin en-Nesefî, Bahru’l-Kelâm
13. Ebu’l-Muin en-Nesefî, Kitâbu’t-temhîdlikavâidi’t-tevhîd
14. Emrullah Yüksel, Mâtürîdîler ile Eş‘arîler Arasındaki Görüş Ayrılıkları
15. Ferit Uslu, Felsefî Açıdan İmanı Temellendirme
16. H. Austryn Wolfson, Kelâm Felsefeleri
17. Hasan Mahmud eş-Şafii, Kelâma Giriş (trc. Süleyman Akkuş)
18. Hülya Alper, Bir Kelâm Problemi Olarak İmanın Psikolojik Yapısı
19. Hülya Alper, İmam Mâtürîdî’de Akıl-Vahiy İlişkisi
20. İlhami Güler, Allah’ın Ahlâkiliği Sorunu
21. İlyas Çelebi, İslâm İnanç Sisteminde Akılcılık ve Kadı Abdülcebbâr
22. İmam Gazzâlî, el-İktisâdfi’l-İtikad
23. İmam Gazzâlî, Munkız mine’d-dalâl
24. İmam Gazzâlî, Tehâfütü’l-felâsife
25. İsa Yüceer, Kelam felsefe uzlaşması
26. İsmail Hakkı İzmirli, Yeni İlmi Kelâm
27. M. Sait Özervarlı, İbnTeymiyye’nin Düşünce Metodolojisi ve Kelâmcılara Eleştirisi
28. M. Sait Özervarlı, Kelâmda Yenilik Arayışları
29. Mazharuddin Sıddıki, İslâm Dünyasında Modernist Düşünce
30. Macit Fahri,İslam Felsefesi Kelamı ve Tasavvufuna Giriş.
31. Mehmet Keskin, İmam Eş‘arî ve Eş‘arîlik
32. Mevlüt Özler, İslâm Düşüncesinde Tevhid
33. Muhammed İkbal, İslâm’da Dini Düşüncenin Yeniden İnşası
34. Mustafa Akçay, Fetret Dönemi ve İnsanın Dini Sorumluluğu
35. Mustafa Öz, İmam Ebû Hanîfe’nin Beş Eseri
36. Nureddin es-Sabuni, Maturidiyye Akaidi (trc.Bekir Topaloğlu)
37. Orhan Ş. Koloğlu, U. Murat Kılavuz, Kadir Gömbeyaz (editörler), Kelam’da Bilgi Problemi
38. Osman Aydınlı, İslâm Düşüncesinde Aklîleşme Süreci-Mu‘tezile’nin Oluşumu ve Ebü’l-Hüzeyl Allaf
39. Ömer Mâhir Alper, Varlık ve İnsan
40. Özcan Taşcı, Alman Oryantalizm Geleneği Kelam ve İslam Felsefesi Örneği
41. Ramazan Biçer, Küreselleşen Çağda İslâm
42. Recep Kılıç, Ahlâkın Dini Temeli
43. Sadettin Taftazânî, Şerhu’l-Akaid (trc. Süleyman Uludağ)
44. Sönmez Kutlu, İmam Mâtürîdî ve Mâtürîdîlik
45. Şaban Ali Düzgün, Allah, Tabiat ve Tarih: Teolojide Yöntem Sorunu ve Teolojinin Meta-Paradigmatik Temelleri
46. Şaban Ali Düzgün, Sosyal Teoloji&İnsanın Yeryüzü Serüveni
47. Şaban Ali Düzgün, Kelam El Kitabı
48. Talat Koçyiğit, Hadisçilerle Kelâmcılar Arasındaki Tartışmalar
49. Toshihiko İzutsu, İslâm Düşüncesinde İman Kavramı
50. Toshihiko İzutsu, Kur’an’da Allah ve İnsan
51. W. Montgomery Watt, İslâm Düşüncesinin Teşekkül Devri

YAN ALANLAR
İSLÂM FELSEFESİ
1. Ali Sami en-Neşşâr, İslâm’da Felsefî Düşüncenin Doğuşu
2. Cüneyt Kaya, İslâm Felsefesi&Tarih; ve Problemler
3. Gürbüz Deniz, Kelâm-Felsefe Tartışmaları
4. İlhan Kutluer, Yitirilmiş Hikmeti Ararken
5. M. Muhammed Şerif, İslâm Düşüncesi Tarihi
6. Macit Fahri, İslâm Felsefesi Tarihi
7. Mahmut Kaya, İslâm Filozoflarından Felsefe Metinleri
8. S. Hüseyin Nasr-Oliver Leaman, İslâm Felsefesi Tarihi

TASAVVUF
1. Ebu’l-Alâ el-Afîfi, Tasavvuf: İslâm’da Mânevî Hayat (trc. Ekrem Demirli)
2. Ekrem Demirli, İslâm Metafiziğinde Tanrı ve İnsan
3. Mustafa Aşkar, Tasavvuf Tarihi Literatürü
4. William Chittick, Tasavvuf
DİN FELSEFESİ
1. Akıl ve İnanç Din Felsefesine Giriş, Küre Yayınları
2. Mehmet S. Aydın, Din Felsefesi
3. Mehmet Bayrakdar,Din Felsefesine Giriş
4. Turan Koç, Din Dili

FIKIH USÛLÜ
1. Fahrettin Atar, Fıkıh Usûlü
2. İbrahim Kâfi Dönmez, Fıkıh Usûlü İncelemeleri
3. Muhammed Ebu Zehra, İslâm Hukuku Metodolojisi Fıkıh Usulü
4. Zekiyüddin Şaban, İslâm Hukuk Metodolojisi

MANTIK
1. Ali Durusoy, Örnek Çeviri Metinlerle Mantık İlmine Giriş
2. İbrahim Çapak, Anahatlarıyla Mantık
3. İbrahim Çapak, Gazzâlî’nin Mantık Anlayışı
4. Nazım Hasırcı, İbn Teymiyye’nin Mantık Eleştirisi
5. Tony Street, İslâm Mantık Tarihi

İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ

1. Ahmed el-Katib, Şia’da Siyasal Düşüncenin Gelişimi: Şuradan Velayet-İ Fakihe,Mehmet Yolcu (çev.), Ankara, 2005.
2. Ahmet Yaşar Ocak (ed.), Geçmişten Günümüze Alevi-Bektaşi Kültürü, Ankara 2009.
3. Ahmet Yaşar Ocak, Babailer İsyanı: Aleviliğin Tarihsel Altyapısı, İstanbul, 1996.
4. Cemil Hakyemez, Şîa’da Gaybet İnancı ve Gâib On İkinci İmam, İstanbul, 2009.
5. Ebû Mansur Abdülkahir b. Tahir b. Muhammed Temimi Abdülkahir Bağdadi, el-Fark beyne’l-fırak ve beyânü’l-fırkati’n-naciye minhum, Muhammed Zahid el-Kevseri (thk.), 1948.
6. Ebû Muti’ Mekhul b. Fazl Nesefi, er-Red ala ehli’l-bida’, Marie Bernand (yay. haz.), Kahire, 1980.
7. Ebü’l-Feth Taceddin Muhammed b. Abdülkerim Şehristani, el-Milel ve’n-nihal, Muhammed Seyyid Kilani (thk.), Beyrut, 1975.
8. Ebü’l-Hasan İbn Ebû Bişr Ali b. İsmail b. İshak Eş’ari, Makalatü’l-İslâmiyyin ve ihtilafü’l-musallin, Muhammed Muhyiddin Abdülhamid (thk.), Kahire, 1969.
9. Ethem Ruhi Fığlalı, Bâbilik ve Bahaîlik, Ankara, 1994.
10. Ethem Ruhi Fığlalı, İbâdiye’nin Doğuşu ve Görüşleri, Ankara, 1983.
11. Ethem Ruhi Fığlalı, Kadiyanilik, Ankara, 1994.
12. Ethem Ruhi Fığlalı, Türkiye’de Alevilik-Bektaşilik, İzmir, 2006.
13. Halil İbrahim Bulut (ed.), Anadolu’da Aleviliğin Dünü Bugünü, Sakarya Üniversitesi Yayınları, 2010.
14. Halil İbrahim Bulut, Dünden Bugüne Siyasi-İtikâdi İslam Mezhepleri Tarihi, Ankara, 2011.
15. Harun Yıldız, Kendi Kaynakları Işığında Hariciliğin Doğuşu ve Gelişimi, Ankara, 2010.
16. Hasan Onat, Emeviler Devri Şii Hareketleri ve Günümüz Şiiliği, Ankara, 1993.
17. Hasan Onat, Sönmez Kutlu (ed.), İslam Mezhepleri Tarihi, Ankara, 2012.
18. İlyas Üzüm, Günümüz Aleviliği, İstanbul, 1997.
19. İrfân Abdülhamîd, İslâm’da İ’tikâdî Mezhepler ve Akâid Esasları, çev. M.SaimYeprem, İstanbul, 1981.
20. Kummî ve Nevbahtî, Kitâbu’l-Makâlâti’l-Fırak ve Fıraku’ş-Şîa, Hasan Onat-Sabri Hizmetli-Sönmez Kutlu-Ramazan Şimşek (çev.), Ankara, 2004.
21. M. Saffet Sarıkaya, Anadolu’ya Şîîliğin Girişi (Anadolu Alevîliğinin Tarihi Arka Planı), Isparta, 1998.
22. M. Zeki İşcan, Selefilik: İslâmi Köktenciliğin Tarihi Temelleri, İstanbul, 2012.
23. Mazlum Uyar, İmamiyye Şiası’nda Düşünce Ekolleri: Ahbarilik, İstanbul, 2000.
24. Mehmet Ali Büyükkara, “Bir Bilim Dalı Olarak İslâm Mezhepleri Tarihi ile İlgili Metodolojik Problemler”, İslami İlimlerde Metodoloji (Usul) Mes’elesi, İsmail Kurt, Seyit Ali Tüz (yay. haz.), İstanbul, 2005, s. 441-491.
25. Mehmet Ali Büyükkara, İhvan’dan Cüheyman’a Suudi Arabistan ve Vehhabilik, İstanbul, 2004.
26. Mehmet Ali Büyükkara, İmamet Mücadelesi ve Haşimoğulları, İstanbul, 1999.
27. Mehmet Atalan, Şiiliğin Farklılaşma Sürecinde Ca’fer es-Sadık’ın Yeri, Ankara, 2005.
28. Mehmet Çelenk, 16-17. Yüzyıllarda İran’da Şiiliğin Seyri, Bursa, 2013.
29. Mehmet Ümit, Zeydiyye-Mu’tezile Etkileşimi, İstanbul, 2010.
30. Metin Bozan, İmamiyye’nin İmamet Nazariyesi’nin Teşekkül Süreci, İstanbul, 2009.
31. Mevlüt Özler, İslam Düşüncesinde 73 Fırka Kavramı, İstanbul, 1996.
32. Muammer Esen, Ehl-i Sünnet Kavramının Oluşum ve Gelişim Süreci, Ankara, 2009.
33. Mustafa Ekinci, Anadolu Aleviliğinin Tarihsel Arka Planı, İstanbul, 2002.
34. Mustafa Öz, Başlangıçtan Günümüze İslam Mezhepleri Tarihi, İstanbul, 2012.
35. Mustafa Öz, İmamiyye Şiasında Onikinci İmam ve Mehdi İnancı, İstanbul 1995.
36. Osman Aydınlı, İslam Düşüncesinde Aklileşme Süreci-Mutezile’nin Oluşumu ve Ebu’l-Hüzeyl-,Ankara, 2001.
37. Osman Aydınlı, Mu’tezili İmâmet Düşüncesinde Farklılaşma Süreci, Ankara, 2003.
38. Osman Aydınlı, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e İslam Mezhepleri Tarihi Yazıcılığı, Çorum, 2008.
39. Sönmez Kutlu (yay. haz.), İmam Maturidi ve Maturidilik: Tarihi Arka Plan, Hayatı, Eserleri, Fikirleri ve Maturidilik Mezhebi, Ankara, 2003.
40. Sönmez Kutlu, “İslâm Mezhepleri Tarihinde Usûl Sorunu”, İslami İlimlerde Metodoloji (Usul) Mes’elesi, İsmail Kurt, Seyit Ali Tüz (yay. haz.), İstanbul, 2005, s. 391-440.
41. Sönmez Kutlu, Çağdaş İslam Akımları ve Sorunları, İstanbul, 2008.
42. Sönmez Kutlu, İslam Düşüncesinde İlk Gelenekçiler-Hadis Taraftarlarının İman Anlayışı Bağlamında Bir Zihniyet Analizi, Ankara, 2000.
43. Sönmez Kutlu, Mezhepler Tarihine Giriş, İstanbul, 2008.
44. Sönmez Kutlu, Türklerin İslâmlaşma Sürecinde Mürcie ve Tesirleri, Ankara, 2000.
45. W. Montgomery Watt, İslam Düşüncesinin Teşekkül Devri, Ethem Ruhi Fığlalı (çev.), İstanbul, 1998.

İslâm Mezhepleri Tarihi Özel Sayıları
1) “Caferilik”, Milel Nihal, cilt 8, sayı 3, 2011.
2) “Ehl-i Beyt”, Marife, yıl 4, sayı 3, 2004.
3) “Ehl-i Sünnet”, Dini Araştırmalar Dergisi, cilt 8, sayı,24, 2006.
4) “Ehl-i Sünnet”, İslâmiyât, cilt 8, sayı 3, 2005.
5) “Ehl-i Sünnet”, Marife, yıl 5, sayı 3, 2005.
6) “Mutezile”, Marife, yıl 3, sayı 3, 2003
7) “Selefilik”, Marife, yıl 9 sayı 3, 2009.
8) “Şîa” Marife, yıl 8 ,sayı 3, 2008.
9) “Zeydiyye”, İslâmi İlimler Dergisi, cilt 6 sayı 6, 2011

Yan Alan Okumaları

1. İslam Tarih Metodolojisi : -Bir Sosyal Tarih Uygulaması-, R. Stephen Humphreys, , Murtaza Bedir, Fuat Aydın (çev.), İstanbul, 2004.
2. Kelam felsefeleri : Müslüman-Hristiyan-Yahudi kelamı, H. Austryn Wolfson, çev. Kasım Turhan, Kitabevi 2001.
3. İslamiyetin İlk Devrinde Dini-Siyasi Muhalefet Partileri, Julius Wellhausen, Fikret Işıltan (çev.), Ankara, 1989.
4. Arap tarihinin mimarları, Philip Khuri Hitti, 1399/1978; trc. Ali Zengin, İstanbul, Risale Yayınları, 1995.. Orjinal kitap adı: Makers of Arab history.
5. Arap devleti ve sukutu, Julius Wellhausen trc. Fikret Işıltan, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 1963. (Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi yayınları ; XLII)
6. İslamın en eski tarihine giriş, Julius Wellhausen, çev. Fikret Işıltan. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 1960. (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi yayınları ; 844) Orjinal kitap adı: Prolegomena zur aeltesten geschichte des Islams
7. Gülgun Uyar, Ehl-i Beyt: İslam Tarihinde Ali-Fatıma Evladı, İstanbul, 2004.
8. Tarihte usul, Zeki Velidi Togan, İstanbul Enderun Kitabevi, 1985. (Enderun Kitabevi yayınları, 9)
9. Tarih araştırmalarında usul, Mübahat S. Kütükoğlu, İstanbul Kubbealtı Neşriyat, 1995.

İSLAM HUKUKU

A. Usul-i Fıkıh
• Zekiyyüddin Şaban, İslam Hukuk İlminin Esasları, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.
• İbrahim Kafi Dönmez, Fıkıh Usulü İncelemeleri, İSAM Yayınları, İstanbul 2014.
• Ferid el-Ensari, Usul Terminolojisi, Işıkakademi Yayınları.
• Allal el-Fâsî, İslam Hukuk Felsefesi, Mana Yayınları, İstanbul, 2014.
• Mehmet Erdoğan, İslam Hukukunda Ahkâmın Değişmesi, İFAV Yayınları.
• Ahmet Yaman, Makasıd ve İctihad, Rağbet Yayınları, İstanbul 2010.
• Mehmet Erdoğan, Akıl-vahiy dengesi açısından sünnet, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.
• M. Tahir b. Âşur, İslam Hukuk Felsefesi ve Gaye Problemi, Rağbet Yayınları.
• Ali Barkadoğlu, “Kitap”, DİA, XXVI, 122-126.
• Ali Bardakoğlu, “İstihsan”, DİA, XXIII, 339-347.
• Ali Bardakoğlu, “İstishab”, DİA, XXIII, 376-381.
• Ali Barkadoğlu, “Delalet”, DİA, IX, 119-122.
• Murteza Bedir, “Sünnet”, DİA, XXXVIII, 150-153.
• H. Yunus Apaydın, “İctihad”, DİA, XXI, 432-445.
• H. Yunus Apaydın, “Kıyas,” DİA, XXV, 529-539.
• H. Yunus Apaydın, “Sahabî Kavli”, DİA, XXXV, 500-504.
• Şükrü Özen, “İstislah”, DİA, XXIII, 383-388.

B. Furû Fıkıh
• Hayreddin Karaman, Ana Hatlarıyla İslam Hukuku I-II-III, Ensar Neşriyat, İstanbul 2010.
• İSAM ilmihali.
• Ali el-Hafif, İslam Hukukuna Göre Hukukî İşlemler ve Hükümleri, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 2011.
• Hamdi Döndüren, Delilleriyle Aile İlmihali, Erkam Yayınları.
• Hamdi Döndüren, Delilleriyle İktisad ve Ticaret İlmihali, Erkam Yayınları.
• Hayreddin Karaman, “Akid”, II, 251-256.
• Mehmet Akif Aydın, “Borç”, VI, 285-291.
• Ali Barkadoğlu, “Bey”, VI, 13-19.
• Ali Barkadoğlu, “İcare”, XXI,
• Bilal Aybakan, “Sarf”,
• İbn Rüşd, Bidâyetü’l-müctehid.
• Merginânî, el-Hidâye.

C. İslam Hukuk Tarihi ve Literatürü

• Hayreddin Karaman, İslam Hukuk Tarihi, İz Yayıncılık, İstanbul yy.
• Karaman, Barkadoğlu, Özel, “Fıkıh”, DİA, XIII, 1-27.
• Muhammed Ebu Zehra, Ebu Hanife, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 2005.
• Muhammed Ebu Zehra, İmam Şâfiî, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara.
• Ali Barkadoğlu – Ahmet Özel, “Hanefî Mezhebi”, DİA, XVI, 1-27.
• Eyyüp Said Kaya, “Mâlikî Mezhebi”, DİA, XXVII, 519-535.
• Bilal Aybakan, “Şâfiî Mezhebi”, DİA, XXXVIII, 233-247.
• Ferhat Koca, “Hanbelî Mezhebi”, DİA, XV, 525-547.
• Hayreddin Karaman, “Ca’feriyye”, DİA, VII, 4-10.
• M. Esat Kılıçer, “Ehl-i Re’y”, DİA, X, 520-524.
• Salim Öğüt, “Ehl-i Hadis”, DİA, X, 508-512.
• Mustafa Uzunpostalcı vd., “Ebu Hanife”, X, 131-145.
• Ahmet Özel, “Malik b. Enes”, XXVII, 506-513.
• Bilal Aybakan, “Şâfiî”, XXXVIII, 223-233.
• Hayreddin Karaman-Yusuf Şevki Yavuz, “Ahmed b. Hanbel”, II, 80-87.

D. Küllî Kaideler
• Mustafa Yıldırım, Mecellenin Külli Kaideleri.
• Ekrem Buğra Ekinci, Ahmet Cevdet Paşa ve Mecelle, KTB Yayınları, İstanbul 2008.

E. Günümüz Fıkıh Problemleri
• Günümüz Fıkıh Problemleri, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
• Nihat Dalgın, Gündemdeki Tartışmalı Konular, Ensar Yayınları, İstanbul 2011.
• Faruk Beşer, Güncel Meseleler Dinî Çözümler, Nun Yayıncılık.
• Yusuf el-Karadavi, Öncelikler Fıkhı, İz Yayıncılık, İstanbul 2007.

II. ALAN DIŞI ESERLER
• Muhammed Hamidullah, İslam Peygamberi, Beyan Yayınları, İstanbul 2011.
• Muhammed Gazali, Fıkhu’s-sire, Risale Yayınları, İstanbul 2000.
• Muhammed Said Ramazan el-Bûtî, Fıkhu’s-sîre, Bilge Adamlar, İstanbul 2012.
• Fazlurrahman, Tarih Boyunca İslamî Metodoloji Sorunu, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2013.
• Fazlurrahman, İslam, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2008.
• Muhammed Abid Câbirî, Arap-İslam Aklının Oluşumu, Kitabevi Yayınları.
• Muhammed Abid Câbirî, Arap-İslam Kültürünün Akıl Yapısı, Kitabevi Yayınları.
• Mustafa Öztürk, Kur’an’ı Kendi Tarihinde Okumak, Ankara Okulu Yayınları.
• Muhammed Ebu Zehra, Mezhepler Tarihi.
• Necip Bilge, Hukuk Başlangıcı, Turhan Kitabevi, 2007.
• Yusuf el-Karadavî, Sünneti Anlamada Yöntem, Nida Yayıncılık, İstanbul 2008.

HADİS

Hadis ve Sünnet Genel
1. Yusuf el-Karadavi, Sünneti Anlamada Yöntem, Nida Yayıncılık, İstanbul, 2008.
2. Abdülğani Abdülhalık, Sünnetin Hücciyeti (Sünnetin Delil Oluşu), (çev. Dilaver Selvi), Şule Yayınları, İstanbul, 2003.
3. Abdullah Aydınlı, Hadis Istılahları Sözlüğü, İFAV, İstanbul, 2009.
4. Ali Yardım, Peygamberimizin Şemaili, Damla Yayınları, İstanbul, 2013.
5. Salahattin Polat, Hadis Araştırma ve Tenkit Kılavuzu, İFAV, İstanbul, 2008.
6. Bünyamin Erul, Sahabenin Sünnet Anlayışı, TDV, Ankara.
7. Saffet Sancaklı, Sünneti Doğru Anlamak, Sır Yayıncılık, İstanbul, 2001.
8. Selçuk Coşkun, Hadise Bütüncül Bakış, İFAV, İstanbul, 2011.
9. Erdinç Ahatlı, Peygamberlik ve Hz. Muhammed’in Peygamberliği, DİB, Ankara, 2011.
10. Hayati Yılmaz, Toplumsal Dönüşümde Sünnet, Rağbet Yayınları, İstanbul, 2004.

Hadis Tarihi ve Literatürü
1. Fuat Sezgin, Buhari’nin Kaynakları, Otto, Ankara, 2000.
2. Sıddîkî, Hadis Edebiyatı Tarihi, Yeni Zamanlar Yayınları, İstanbul, 2004.
3. Muhammed Hamîdullah, Muhtasar Hadis Tarihi ve Hemmâm ibn Munebbih’in Sahîfesi, Beyan Yayınları, İstanbul, 2004.
4. Ahmet Yücel, Hadis Tarihi, İFAV, İstanbul, 2012.
5. İsmail Lütfi Çakan, Hadis Edebiyatı, İFAV, İstanbul, 2003.
6. Yavuz Ünal, Hadisin Doğuş ve Gelişim Tarihine Yeniden Bakış, Ensar Neşriyat, İstanbul, 2013.
7. Ömer Özpınar, Hadis Edebiyatının Oluşumu, Ankara Okulu, Ankara, 2013.
8. Hüseyin Hansu, Mu’tezile ve Hadis, Kitabiyat, Ankara, 2004.
9. İbrahim Hatiboğlu, Çağdaşlaşma ve Hadis Tartışmaları & Hint Alt Kıtası, Mısır ve Türkiye’de Hadis Tartışmaları, İz Yayıncılık, İstanbul, 2010.
10. Mustafa Karataş, Hadislerin Sayısı ve Artması, İşaret Yayınları, İstanbul, 2007.
11. Hayri Kırbaşoğlu, İslam Düşüncesinde Sünnet / Eleştirel Bir Yaklaşım, Ankara Okulu, Ankara, 2001.

Hadis Usûlü
1. Ahmet Naim, Hadis Usûlü, Ravza Yayınları, İstanbul, 2009.
2. İbnu’s-Salâh, Ulumu’l-hadis, (thk. Nureddin Itr), Dâru’l-Fikr, Dımaşk, 1986.
3. Subhi es-Salih, Hadis İlimleri ve Hadis Istılahları, İFAV, İstanbul, 2010.
4. Tehanevi, Kavâid fî ulûmi’l-hadîs (thk. Abdulfettah Ebu Ğudde), Dâru’l-Kalem, Beyrût.
5. Mehmet Görmez, Sünnet ve Hadisin Anlaşılması ve Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu, OTTO, 2014.
6. Mehmet Emin Özafşar, Hadis ve Kültür Yazıları, Ankara Okulu, Ankara, 2005.
7. Tayyip Okiç, Bazı Hadis Meseleleri Üzerinde Tetkikler, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1969.
8. Emin Aşık Kutlu, Hadiste Rical Tenkidi Cerh ve Tadil İlmi, İFAV, İstanbul, 1997.
9. Şafii, er-Risale, TDV, Ankara, 2003.

Hadis Tartışmaları
1. Salahattin Polat, Metin Tenkidi, İFAV, İstanbul, 2010.
2. İsmail Lütfi Çakan, Hadislerde Görülen İhtilaflar ve Çözüm Yolları, İFAV, İstanbul, 2012.
3. Muhammed Avvâme, İmamların Fıkhi İhtilaflarında Hadislerin Rolü, Kayıhan yayınları, İstanbul, 2011.
4. Mehmet Sait Hatiboğlu, Hadis Tetkikleri, OTTO, Ankara, 2009.
5. Ayhan Tekineş, Hadisleri Anlama Problemi, Işık Yayınları, İstanbul, 2002.
6. İshak Emin Aktepe, İslam Hukukçularının Sünnet Anlayışı, İnsan Yayınları, İstanbul, 2008.
7. Enbiya Yıldırım, Hadis Problemleri, Rağbet Yayınları, İstanbul, 2011.
8. Abdullah Aydınlı, Hadis Yazıları, İFAV, İstanbul, 2014.
9. Mehmet Özşenel, Sünnet ve Hadisi Değerlendirme ve Anlamada Ehl-i Rey – Ehl-i Hadis Yaklaşımları ve İmam Şeybani (Doktora Tezi), İstanbul, 1999.
10. Mehmet Özşenel, Ebû Yûsuf’un Hadis Anlayışı, Klasik Yayınları, İstanbul, 2011.
11. İsmail Hakkı Ünal, Ebû Hanife’nin Hadis Anlayışı, DİB, Ankara, 2012.
12. İbn Kuteybe, Te’vilü muhtelifi’l-hadîs (çev. Hayri Kırbaşoğlu), Kayıhan Yayınları, İstanbul, 1998.

Batıda Hadis Çalışmaları
1. Juynboll, Hadis Tarihinin Yeniden İnşası, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2002.
2. Motzki, Batıda Hadis Çalışmalarının Tarihi Seyri, (çev. Bülent Uçar), Hadisevi, İstanbul, 2006.
3. Fatma Kızıl, Müşterek Ravi Teorisi ve Tenkidi, İSAM, İstanbul, 2014.

Hadis Metinleri
1. Nevevi, Riyazu’s-sâlihîn, (Herhangi bir baskı)
2. Tirmizi, Sünen, (Herhangi bir baskı)

Yan Okumalar
1. İsmail Yiğit, Peygamberler Tarihi, Kayıhan Yayınları, İstanbul, 2014.
2. Muhammed Hamidullah, İslam Peygamberi, Beyan Yayınları, İstanbul, 2013.
3. Muhammed Zahid el-Kevserî, Makalatu’l-Kevseri I / Kevseri Külliyatı I (çev. Ebubekir Sifil), Rıhle Kitap, İstanbul, 2014.
4. Dehlevî, Hüccetullâhi’l-bâliğa (çev. Mehmet Erdoğan), İz Yayıncılık, İstanbul, 2012.
5. Fazlurrahman, Tarih Boyunca İslami Metodoloji Sorunu (çev. Salih Akdemir), Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 2013.
6. Fazlurrahman, İslam, Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 2008.
7. Zekiyyüddin Şa’bân, İslam Hukuk İlminin Esasları (çev. İ. Kafi Dönmez), TDV, Ankara, 2004.
8. Hayati Yılmaz, Hz. Muhammed’in Aile ve Akraba Atlası, Nun Yayıncılık, İstanbul, 2012.
9. Muhammed Esed, Yolların Ayrılış Noktasında İslam (çev. Hayrettin Karaman), İz Yayıncılık, İstanbul, 2010.
10. Nedvi, Hz. Peygamber Hakkında Konferanslar, (çev. Osman Keskioğlu), Ankara.
11. Caetani, İslam Tarihi -Mukaddime-, (çev. Hüseyin Cahit Yalçın), I, İstanbul 1924.
12. İsmail R. Faruki, İslam Kültür Atlası, İnkılab Yayınları, İstanbul, 2014.

Makaleler
1. Fuad Sezgin, “İsnadın Arap Dili ve İslâmî İlimlerdeki Önemi”, çev. Hüseyin Kahraman, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1993, cilt: V, sayı: 5, s. 301-310.
2. Fuad Sezgin, “Hadis Musannefatının Mebdei ve Ma’mer b. Râşid’in Câmi’i”, Türkiyat Mecmuası, XII, İstanbul, 1955, s. 115-134.
3. Fuad Sezgin, “İslam Tarihinin Kaynağı Olmak Bakımından Hadis’in Ehemmiyeti”, İslâm Tetkikleri Enstitüsü Dergisi, 1956-1957, cilt: II, sayı: 1, s. 19-36.
4. Nu’mânî, “Kitâbü’l-Âsâr Mukaddimesi”, çeviren: Mehmet Özşenel, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1996, sayı: 1, s. 233-252.
5. M. Hayri Kırbaşoğlu, “Fazlur Rahman’ın Sünnet/Hadis Anlayışına Bir Katkı”, İslam ve Modernizm Fazlur Rahman Tecrübesi, 1997, s. 278-290.
6. M. Tayyib Okiç, “Hadîste Tercüman”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1966, cilt: XIV, s. 27-52.
7. Johann W. Fueck, “Hadisçiliğin İslam Geleneğinin Oluşumundaki Rolü” (çev. Seda Ensarioğlu), HTD, 2003/2, s. 145-165.
8. Annemaria Schimmel, “Müslüman Hayatının ve Düşüncesinin Bir Merkezi Olarak Hz. Muhammed (s.a.v.)”, çeviren: Zülfikar Durmuş, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, 2002, cilt: III, sayı: 9, s. 395-415.
9. Erdinç Ahatlı, “Cumhuriyet Dönemi Hadis Şerhçiliği Bibliyografyası”, (Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi (TALİD)

ARAP DİLİ VE BELAĞATI

BELAGAT
1. Ali el-Carim, el-Belâğatu’l-vâzıha.
2. Nusrettin Bolelli, Belâğat.
3. Ahmed el-Hâşimî, Cevâhiru l-belâğa fi’l-meânî ve’l-beyân ve’l-bedî`.

DİLBİLGİSİ
4. Ahmed b. İbrahim b. Mustafa el-Hâşimî, el-Kavâ’idu’l-esâsiyye lil-luğati’lArabiyye.
5. İbn Hişam, Ķatru’n-nedâ ve bellu’s-sadâ.
6. Ahmed el-Hamlavî, Şeza’l-‘arf fi fenni’l-sarf.
7. İbn Fâris, Sâhıbî fi fıkhi’l-luga.
8. İbnü’l-Enbârî, Esrâru’l-arabiyye.
9. Kenan Demirayak- Selami Bakırcı, Arap Dili Grameri Tarihi: (Başlangıçtan Günümüze).
10. Soner Gündüzöz, Arapçada Kelime Türetimi: Kavramlar Kuramlar.

ARAP EDEBİYATI TARİHİ-LİTERATÜR
11. Kenan Demirayak- M. Sadi Çöğenli, Arap Edebiyatında -Kaynaklar.
12. Ignace Goldziher, Klasik Arap Literatürü.
13. Hannâ el-Fâhûrî, Târîhu’l-edebi’l-arabî.
14. Ahmet Suphi Furat, Arap Edebiyatı Tarihi I- II.
15. Nihad Çetin, Eski Arap Şiiri.
16. Muallim Naci, Arap edebiyatında deyimler ve atasözleri Sanihatü’l-Arab.

YAN OKUMALAR
17. Harun Öğmüş, Kur’an Yorumunda Şiirin Yeri.
18. Zekiyyüddin Şa’bân, İslam Hukuk İlminin Esasları.
19. Mustafa Öztürk, Kur’an Dili ve Retoriği.
20. Mehmet Şirin Çıkar, Nahivciler ile Mantıkçılar Arasındaki Tartışmalar.
21. Necip Üçok, Genel Dilbilim.
22. Doğan Aksan, Her Yönüyle Dil.
23. Yusuf el-Karadavi, Sünneti Anlamada Yöntem
24. İsmail R. Faruki, İslam Kültür Atlası

Makaleler
1- Fuad Sezgin, Orjinallik ve İntihal Arasında Eski Arap Şiiri, çeviren: Hasan Taşdelen, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1993, cilt: V, sayı: 5, s. 311-316.
2- Fuat Sezgin, İsnadın Arap Dili ve İslâmî İlimlerdeki Önemi, çeviren: Hüseyin Kahraman, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1993, cilt: V, sayı: 5, s. 301-310.
3- Mustafa el-Alvanî, Arap Dilinde Teradüf (Eşanlamlılık), çeviren: Galip Yavuz, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1996, sayı: 1, s. 231-236.
4- Muammer Sarıkaya, Araplarda Fonetik İlminin Doğuşu, Bilimname: Düşünce Platformu, 2004/1, cilt: II, sayı: 4, s. 117-131.
5- M. Cevat Ergin, Basra ve Kûfe Ekollerinin Kullandıkları Farklı Nahiv Terimleri, Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2003, cilt: V, sayı: 1, s. 39-66.
6- Tâhâ Huseyn, el-Câhız’dan Abdulkâhir Dönemine Kadar Arap Belağatı, çeviren: M. Akif Özdoğan, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2006, cilt: IV, sayı: 8, s. 131-157.
7- Şahabettin Ergüven, Arap Dilinde Lahn’ın Ortaya Çıkışı ve İlk Görüntüleri, Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2007/1, cilt: VI, sayı: 11, s. 155-183.
8- Ahmet Aslan, Arap Dilinde Sözlük Çalışmaları, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1997, sayı: 3, s. 348-357.
9- Roger Allen, Edebiyat Tarihi ve Arap Romanı, çeviren: Faruk Çiftçi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2005, cilt: III, sayı: 6, s. 129-149.

DİA Maddeleri:
1- Arap Maddesi: III\ 276-309.
2- Basriyyûn Maddesi: V\ 117-118.
3- Belâgat Maddesi: V\ 380-383.
4- Kûfiyyûn Maddesi: XXVI\ 345-346.
5- Nahiv Maddesi: XXXII\ 300-306.
6- Sarf Maddesi: XXXVI\ 136-137.
Halîl b. Ahmed, İbn Cinnî, İbn Mâlik, İbn Manzûr, Sîbeveyh, Sekkâkî ve benzeri ileri gelen dil alimlerinin ve şairlerin hayatları ve kitapları ile ilgili maddeler.

İSLAM TARİHİ VE SANATLARI TARİHİ

1. İslami İlimlerde Metodoloji Meselesi (2005), İstanbul: Ensar Yayınları.
2. Togan, Zeki Velidi (1981): Tarihte Usul, İstanbul: Enderun Yayınları.
3. Şeşen, Ramazan (1998), Müslümanlarda Tarih-Coğrafya Yazıcılığı, İstanbul: İsar Yayınları.
4. Humphreys, Stephen (2004), İslam Tarih Metodolojisi, İstanbul: Litera Yayıncılık.
5. Horowitz, Josef (2002), İslam Tarihçiliğinin Doğuşu, Ankara: Ankara Okulu.
6. Öz, Şaban (2008), İlk Siyer Kaynakları ve Müellifleri, İstanbul: İsar Yayınları.
7. Hamidullah, M. (2004): İslam Peygamberi, İstanbul: Beyan Yayınları.
8. Fayda, Mustafa (1989), Hz. Ömer Zamanında Gayr-ı Müslimler, İstanbul.
9. Fayda, Mustafa (2014), Hulefâ-yı Râşidîn Devri, İstanbul: Kubbealtı Yayınları.
10. Hitti, Philip K. (1981), Siyâsî ve Kültürel İslam Tarihi (trc. Salih Tuğ), I-IV, İstanbul.
11. Hodgson, M.G.S., İslâm’ın Serüveni (1995), I-III, İstanbul: İz Yayınları.
12. Öztürk, Levent (2012), İslam Toplumunda Hristiyanlar, İstanbul: Ensar Yayınları.
13. Öztürk, Levent (2013), İslam Tıp Tarihi Üzerine İncelemeler, İstanbul: Ensar Yayınları.
14. İslâm Kurumları Tarihi (2013), Ankara: Grafiker Yayınları.
15. Grabar, Oleg (1998), İslam Sanatının Oluşumu, İstanbul: Hürriyet Vakfı Yayınları.
16. Mülayim, Selçuk (2010), İslam Sanatı, İstanbul: İsam Yayınları.
17. Can, Yılmaz– Gün, Recep (2000), İslam Sanatına Giriş, İstanbul: Dem Yayınları.
18. Kütükoğlu, Mübahat S. (1998), Osmanlı Belgelerinin Dili, İstanbul: Kubbealtı.
19. Serin, Muhittin (2010), Hat Sanatı Ve Meşhur Hattatlar, İstanbul: Kubbealtı.
20. Bilal Kemikli (2010), Türk İslâm Edebiyatı Giriş, Bursa: Emin Yayınları.
21. Nihad Sami Banarlı (2001), Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul.
22. Fuad Köprülü (1999), Edebiyat Araştırmaları, Ankara.
23. A. Sırrı Levend (1998), Türk Edebiyatı Tarihi, Ankara.
24. A. Atilla Şentürk-Ahmet Kartal (2009), Eski Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul.
25. Abdurrahman Güzel (2002), Dini Tasavvufi Türk Edebiyatı, Ankara: Akçağ Yayınları.

Okuduğum Kitapların Yıllara Göre dağılım listesi

Özellikle hocam “daha çok neler okuyorsunuz” diyenler için okuma listelerimi aşağıda sunuyorum

2019’da Okuduklarım (Tıklayınız) – Toplam: 19 Kitap

İslam Tarihi ve Medeniyeti Külliyatı (1. cilt)
İslam Medeniyet Tarihi – M. Fuad Köprülü
Sultanın Casusları – Emrah Safa Gürkan
Emeviler – İsmail Yiğit
Tarih Nedir? – E. H. Carr
Tarih Nasıl Yazılır? – Ed. Ahmet Şimşek
Tarih – Herodot
Hz. Muhammed’in Hayatı – Martin Lings
Dönüşüm – Franz Kafka
Bir Ömür Nasıl Yaşanır – İlber Ortaylı
Tarih Peşinde – John Tosh
Tarih ve Tarihçiler – Mark. Gilderhus
Tarih Savunusu – Marc Bloch
Tarih Tetkiklerine Giriş – Langlois-Seignobos
Tarih Yazıcılık Üzerine – İlber Ortaylı
Tarih Üzerine Yazılar – Fernand Braudel
Tarih Tasarımı – R. G. Collingwood
Tarih Felsefesi – Doğan Özlem
Hz. Adem İlk İnsan – Mustafa Erdem

2018’de Okuduklarım (Tıklayınız) – Toplam: 44 Kitap, – 15 Makale

Hadislerle İslam (IV)
Hadislerle İslam (V)
Hadislerle İslam (VI)
Hadislerle İslam (VII)
İlk Dönem İslam Tarihi – Abdulaziz Duri
İlk Vahiy – Şükran Adıgüzel
Hz. Peygamber Devrinde Kadınların Süslenmesi – Fatımatüzzehra Kamacı
Buhari’nin Kaynakları – Fuad Sezgin
Medine Müdafaası / Çöl Kaplanı Fahrettin Paşa – İsmail Bilgin
İki Cihan Devleti Arasında Hz. Muhammed (sas.) – Mahmud Esad
Azize’nin Son Günü – Cihan Aktaş
Kürk Mantolu Madonna – Sabahattin Ali
Hayvan Çiftliği – George Orwel
İnsan Ne İle Yaşar – Tolstoy
Başlangıç – Dan Brown
Dokuzuncu Hariciye Koğuşu – Peyami Safa
Tanrının Tarihi – Karen Armstrong
Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu – Stefan Zweig
Melekler ve Şeytanlar – Dan Brown
1984 – George Orwell
Abum Rabum – İskender Pala
İslam Tarih Metodolojisi – R. S. Humphreys
Memlüklü Diplomat: İbn Kesir – Adnan Kara
Hz. Muhammed Döneminde Yahudiler – Nuh Arslantaş
İslam İktisat Düşüncesi Tarihi – Cengiz Kallek
İslam Peygamberi-I – Muhammed Hamidullah
İslam Peygamberi-II – Muhammed Hamidullah
İslam Tarihinin İlk Yıllarında İskan – Tahsin Koçyiğit
Kur’an Tarihi – Mustafa Öztürk
Malcom X – Alex Haley
Hz. Aişenin Sahabeye Yönelttiği Eleştiriler – Zerkeşi
Yahudi Kültürü ve Hadisler – Hıdır Özcan
Muhammad and Jews – Barakat Ahmad
Kur’an’da İslam Öncesi Kültür – Emrah Dindi
Momo – Micheal Ende
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed’in Hayatı-I – İzzet Derveze
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed’in Hayatı-I – İzzet Derveze
Keşşaf-I – Zemahşeri
Mekanın Üretimi – Henri Lefebvre
Tarih Yazımında Yeni Yaklaşımlar – Komisyon
Kültür ve Gündelik Hayat – Andre Benett
Gündelik Hayatın Eleştirisi-I – Henri Lefebvre
Modern Dünyada Gündelik Hayat – Henri Lefebvre
Gündelik Hayatın Felsefesi – John Roberts

-2018 Yılında Okuduğum Makalelerin Listesi-

Toplam: 15 Makale

Din Adamları ve Din Eğitimcilerinin Yetişmesinde Kültür-Sanat Eğitiminin Önemi
İhtikar – DİA
Rüşvet – DİA
Hırsızlık – DİA
Kumar – DİA
Hz. Muhammed’in Ümmî Olması Kur’ân-I Kerîm’in Peyderpey Nâzil Olmasının Hikmetlerinden Biri Midir? Furkân Sûresi’nin 32. Âyeti Bağlamında Müfessirlerin Hz. Muhammed’in Ümmîliği Meselesine Yaklaşımlar – Necmettin Gökkır
Kur’an’da Hz. Peygamberin Beşer ve Ümmî Oluşu – Remzi Kaya
Hz. Peygamber’in Ümmiliği – Ahmet Önkal
Hz. Peygamber’in Ümmiliği Hakkında Bir Tartışma – Abdulvahap Özsoy
Kur’an’da Ümmi Kavramı ve Hz. Peygamber’in Ümmiliği – Ziya Şen
Peygamber Hz. Muhammed’in Okuma-Yazma Bilip Bilmediğine Dâir Rivayetler, Bu Konuda Ebü’l-Velîd El-Bâcî Tarafından Yazılan Risâle – Ramazan Şeşen
Hz. Peygamber’in Ümmiliği Meselesi – Zeynel Abidin Aydın
Ümmî Kavramı ve Hz. Muhammed’in (S.A.S) Ümmîli – Emine Demil
Seleme b. Ekva’ – Dia
Zeyd b. Sâbit – Dia

2017’de Okuduklarım (Tıklayınız) – Toplam: 10 Kitap, – 12 Makale

Tarihu Medineti’l-Münevvere – İbn Şebbe (1. cilt)
Tarihu Medineti’l-Münevvere – İbn Şebbe (1. cilt)
Behcetü’n-Nüfûs – Mercâni (1. cilt)
et-Ta’rif – Matarî
Siyeri Farklı Okumak – Mehmet Azimli
Farklı Siyeri Okumak – Şaban Öz
İstiab – İbn Abdilber
Semhudi ve Medine Tarihi – İbrahim Barca
Ahbâru’l-Medine – İbn Zebâle
Hurma Deve Deri – Tahsin Koçyiğit

-2017 Yılında Okuduğum Makalelerin Listesi-

Toplam: 12 Makale

Medine’deki Uygulamalarından Hareketle- Hz. Peygamber’in Şehir Tasavvuru Hakkında Bazı Değerlendirmeler – Tahsin Koçyiğit
Hz. Peygamber’in Medine’yi İslamlaştırması ve Hicret Projesi – Mustafa Ağırman
Hz. Peygamber’in Hicret Sonrası Medine’de Örnek Toplum Oluşturma Adımları Üzerine – Adem Apak
Hz. Peygamber ve Çevre Bilinci – Fatih Erkoçoğlu
İbrahim – DİA
Übey b. Kab – DİA
Hilf – DİA
Muahat – DİA
Hz. Peygamber Döneminde Hukuksal Gelişim ve Yargısal Örgütlenme – Hüseyin Vehbi İmamoğlu
Hz. Peygamberin Medine Döneminde tesis ettiği kardeşleştirme projesi – Saffet Sancaklı
İlk İslam Toplumunun İnşa Sürecinde Kardeşlik Projesi – Fatih Açık
Muhacirun-Ensar Kardeşliğinin Serüveni – Mehmet Akbaş

2016’da Okuduklarım (Tıklayınız) – Toplam: 36 Kitap, 13 Makale

Kütüb-i Sitte – İbrahim Canan (2. Cild)
Kütüb-i Sitte – İbrahim Canan (3. Cild)
Kütüb-i Sitte – İbrahim Canan (4. Cild)
Kütüb-i Sitte – İbrahim Canan (5. Cild)
Kütüb-i Sitte – İbrahim Canan (6. Cild)
Kütüb-i Sitte – İbrahim Canan (7. Cild)
Kütüb-i Sitte – İbrahim Canan (8. Cild)
Kütüb-i Sitte – İbrahim Canan (9. Cild)
Kütüb-i Sitte – İbrahim Canan (10. Cild)
Kütüb-i Sitte – İbrahim Canan (11. Cild)
Kütüb-i Sitte – İbrahim Canan (12. Cild)
Kütüb-i Sitte – İbrahim Canan (13. Cild)
Kütüb-i Sitte – İbrahim Canan (14. Cild)
Kütüb-i Sitte – İbrahim Canan (15. Cild)
Kütüb-i Sitte – İbrahim Canan (16. Cild)
Kütüb-i Sitte – İbrahim Canan (17. Cild)
Hz. Muhammed’in Başkenti Medine: İslam’ın Doğuşu ve Yayılışı – Faruk Ermemiş
Vefâu’l-Vefâ bi Ahbâri Dâri’l-Mustafa (1. Cild) – Semhûdî
İslam Peygamberi (1. cild) – Muhammed Hamidullah
İslam Peygamberi (2. cild) – Muhammed Hamidullah
Taberi Tarihi (3. cild) – Taberî
Dürretü’s-Semîne fî Ahbâri’l-Medîne – İbn Neccâr
Siyer Atlası – Sami el-Mağlus
İslam Tarihinde Ensar – Fethullah Zengin
Hz. Peygamber Döneminde Medine’nin Sosyal Yapısı – Mustafa Safa
Dört Halife Dönemi Medine’de Sosyal Hayat – Feyza Betül Köse
Hz. Muhammed Mekke’de – W. Montgomery Watt
Hz. Muhammed Medine’de – W. Montgomery Watt
Sahih-i Buhari Muhtasarı ve Tecrid-i Sarih Tercemesi (1. Cild)
Sahih-i Buhari Muhtasarı ve Tecrid-i Sarih Tercemesi (2. Cild)
Sahih-i Buhari Muhtasarı ve Tecrid-i Sarih Tercemesi (3. Cild)
Sahih-i Buhari Muhtasarı ve Tecrid-i Sarih Tercemesi (4. Cild)
Sahih-i Buhari Muhtasarı ve Tecrid-i Sarih Tercemesi (5. Cild)
Sahih-i Buhari Muhtasarı ve Tecrid-i Sarih Tercemesi (6. Cild)
Sahih-i Buhari Muhtasarı ve Tecrid-i Sarih Tercemesi (7. Cild)
İslam Tarih Metodolojisi – S. Humpreys

-2016 Yılında Okuduğum Makalelerin Listesi-

Toplam: 13 Makale

Hz. Peygamber Döneminde Kadınların El Sanatlarına İlgisi – Metin YILMAZ, Tuğba VELİOĞLU
Hadislerde Hastalık Adları – Veli Atmaca
XIII. Asır Kuzey Afrikasında Haçlı-Türk Mücadeleleri – Necmettin AYAN
Osmanlı Medreselerinde Okutulan Dersler ve Eserler – Mefail Hızlı
“Medrese” – Nebi Bozkurt, DİA, s. 323-340
Kuruluşundan Osmanlılara Kadar Medreseler – Mefail Hızlı
Fatih-Süleymaniye Medreseleri Ders Programları ve İcazetnameler – Hüseyin Atay
Medreselerde Okutulan Manzum Ders Kitapları – Muhittin Eliaçık
Medreselere ve Medreselerin Geçirdiği Safhalara Bir Bakış – M. Asım Köksal
Şemâil Nev‘inin Doğuşu ve Tirmizi’nin Kitâbu’ş-Şemâili – Ali Yardım
Ayn-ı Ekber Mehmed Efendi’nin Manzum Şema’il-i Şerif Tercümesi – Erdem Can Öztürk
Tercümeden Telife, Osmanlı’dan Günümüze Siyer Yazıcılığında Ne(ler) Değişti? – Berat Açıl
“Kumandan” Olarak Peygamber [Hz.] Muhammed: Birinci Dünya Savaşı Öncesinde Osmanlılar’da Siyer Yazıcılığı – Gottfried Hagen

2015’de Okuduklarım (Tıklayınız) – Toplam: 40 Kitap, 23 Makale

İslam Tarihi İlk Dönem – Sabri Hizmetli
Hz. Muhammed Yaşadığı ve Yön Verdiği Hayat – Celal Yeniçeri
Hz. Peygamberin Savaşları (Kitâbü’l-Meğazi) 1. Cild – Vâkıdî (Çev. Musa K. Yılmaz)
Hz. Peygamberin Savaşları (Kitâbü’l-Meğazi) 2. Cild – Vâkıdî (Çev. Musa K. Yılmaz)
Hz. Peygamberin Savaşları (Kitâbü’l-Meğazi) 3. Cild – Vâkıdî (Çev. Musa K. Yılmaz)
Siret-i İbn Hişâm islam Tarihi 2. Cild – İbn Hişam (Çev. Hasan Ege)
Siret-i İbn Hişâm islam Tarihi 3. Cild – İbn Hişam (Çev. Hasan Ege)
Siret-i İbn Hişâm islam Tarihi 4. Cild – İbn Hişam (Çev. Hasan Ege)
Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi: Muhammed’den Reform Çağına, Mircea Eliade, (Trc. Ali Berktay)
Peygamber ve Dört Halife Döneminde şehir Yönetimi ve Valilik – Ünal Kılıç
İslam Kültür Tarihinde Musiki – Pehlül Düzenli
Tabakâtü’l-Kübrâ 1. Cild – İbn Sa’d (Trc. Musa K. Yılmaz)
Tabakâtü’l-Kübrâ 2. Cild – İbn Sa’d (Trc. Musa K. Yılmaz)
Tabakâtü’l-Kübrâ 3. Cild – İbn Sa’d (Trc. Musa K. Yılmaz)
Tabakâtü’l-Kübrâ 4. Cild – İbn Sa’d (Trc. Musa K. Yılmaz)
Tabakâtü’l-Kübrâ 5. Cild – İbn Sa’d (Trc. Musa K. Yılmaz)
Tabakâtü’l-Kübrâ 6. Cild – İbn Sa’d (Trc. Musa K. Yılmaz)
Tabakâtü’l-Kübrâ 7. Cild – İbn Sa’d (Trc. Musa K. Yılmaz)
Tabakâtü’l-Kübrâ 8. Cild – İbn Sa’d (Trc. Musa K. Yılmaz)
Tabakâtü’l-Kübrâ 9. Cild – İbn Sa’d (Trc. Musa K. Yılmaz)
Tabakâtü’l-Kübrâ 10. Cild – İbn Sa’d (Trc. Musa K. Yılmaz)
İslam’ın İlk Döneminde Müslüman Yahudi İlişkileri – Eyüp Baş
Gündelik Hayat ve Dinsellik – Necdet Subaşı
el-Mesâlik ve’l-Memâlik (Yollar ve Ülkeler Kitabı) – İbn Hurdâzbih (ö. 300) (Trc. Murat Ağarı)
Son peygamber: Hz. Muhammed’in Hayatı – Kasım Şulul
Taberi Tarihi 1. cild – Taberî
Taberi Tarihi 2. cild – Taberî
İslam Kurumları Tarihi – Eyüp Baş
İslam Dünyasında Depremler ve Algılanış Biçimleri – Nuh Arslantaş
Peygamber Günlerinde Giyim, Kuşam ve Süslenme – Muhittin Uysal
İlk Dönem İslam Tarihinde Haberleşme Yöntemleri – Mehmet Şimşir
Bir Bibliyografik Bibliyografya Denemesi: Katip Çelebi Hayatı, Kişiliği Eserleri ve Keşfü’z-Zünûn’u – İsmail Güleç
Osmanlı Medine’si: XVI. Yy’da Mukaddes Bir Şehrin İdarî, Sosyal ve Ekonomik Yapısı – El-Kabashi
İslam’a Göre Cahiliye ve Ehl-i Kitab Örf ve Adetleri – Ali Osman Ateş
Kütüb-i Sitte (1. Cild) – İbrahim Canan
İslam’da Polis Teşkilatı (Hicri Dördüncü Asrın Sonuna Kadar) – Muhammed Şerif er-Rahmûnî (Çev. Abdulkerim Ünalan)
Osmanlı Türklerinde Arapça Tarih Yazıcılığı – Eyüp Baş
Hz. Peygamber’in Yönetimi (et-Terâtibü’l-İdâriyye – 1. Cild) – Kettânî (Çev. Ahmet Özel)
Hz. Peygamber’in Yönetimi (et-Terâtibü’l-İdâriyye – 2. Cild) – Kettânî (Çev. Ahmet Özel)
Kütüb-i Sitte – İbrahim Canan (1. Cild)

-2015 Yılında Okuduğum Makalelerin Listesi-

Toplam: 23 Makale

Hicret Öncesi Medine’de (Yesrib’de) Sosyal ve Dini Hayat – Mustafa SAFA
İbnü’n-Nedîm, Diyanet İslam Ansiklopedisi, C. XXI.
Arap Düşünce Tarihinin Ölümsüz Eseri: İbnu’n-Nedîm’in el-Fihrist’i – Muhammed Yûnus el-Huseynî (çev. Eyyüp Tanrıverdi)
Muhammed b. İshâq en-Nedîm ve İslam’ın İlk Dört Asrının Kültür Atlası Sayılan “el-Fihrist”ine Giriş – Dodge, Bayard, (Çev. Halit Furkan Yolcu)
En-Nedîm [İbn al-Nadim] ve el-Fihrist’inin İslam Kültür Tarihindeki Yeri (İslam Kültür Tarihinin Zamansal Haritası – Mehmet Yolcu
Kâtib Çelebi, Diyanet İslam Ansiklopedisi, C. XXV.
Keşfü’z-Zünûn, Diyânet İslam Ansiklopedisi, C. XXV.
İslamın İlk Devirlerinde Para ve Zekat Nisâbının Hesaplanması, Mehmet Erkal
Bir Künye Unsuru Olarak Arap Kültür ve Edebiyatı’nda Cansız Objeler, Bitkiler, İnsanlar, Fadime Kavak.
Arap Kültüründe Künyeleme Geleneği ve Çöl Faunası Üzerindeki Yansımaları, Fadime Kavak.
Klâsik İslamî Dönemde Güvenlik Güçlerinin Maaş ve Ücretleri – Metin Yılmaz ve Mustafa Zeki Terzi
Hz. Peygamber ve Dört Halife Döneminde Bekçilik/Özel Koruma – Metin Yılmaz
Kitâbiyât, DİA, C. XXVI
Kehhâle, Ömer, DİA, C. XXV.
el-A’lam, DİA, C. II.
Zirikli, DİA, C. XXXXIV.
Bağdatlı İsmail Paşa, DİA, C. IV
Keşfü’z-Zünûn, DİA, C. XXV.
İbnü’n-Nedîm, DİA, C. XXI.
Carl Brockelmann – Muhammed Hamidullah – İslâm Tetkikleri Enstitüsü Dergisi
Brockelman, Carl, DİA, C. VI.
Geschichte der Arabichen Litteratur, DİA, C. XIV.
Geschichte des Arabischen Schrifttums, DİA, C. XIV

2014’de Okuduklarım (Tıklayınız) – Toplam: 58 Kitap, 28 Makale

Kuran-ı Kerim ve Meali-Tefsiri (1 kez)
Abdülmümin b. Ali Döneminde Muvahhidler Devleti – Adnan Adıgüzel
Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı – İbrahim Sarıçam
Alemlere Rahmet Hz. Muhammed – DİB
Fütuhu’l-Büldân (Ülkelerin Fetihleri) – Belazurî
Peygamber Şehri Medine-i Münevvere – İrfan Küçükköy
Medine Toplumu – Ekrem Ziya Umeri
Emeviler Dönemi Bilim, Kültür ve Sanat Hayatı – Heyet
Siyer Atlası – Şevki Ebu Halil
Hz. Muhammed – Maxime Rodinson
Peygamber Günlerinde Kadın – Mehmet Birekul
Resulullah’ın Günlüğü – Mehmet Apaydın
Siyeri Farklı Okumak – Mehmet Azimli
Peygamberimiz ve Günlük Hayatı – H. Kâmil Yılmaz
Peygamber Efendimiz’in Günlük Hayatı, O’nun Gibi Yaşamak – Mustafa Gündoğdu
Peygamberler Peygamberi Hz. Muhammed ve İslamiyet, (II. Cilt) – Asım Köksal
İslam Tarihi: Başlangıçtan İlk Dört Halife Devri Sonuna Kadar) – Sabri Hizmetli
Peygamber ve Devlet Adamı Hz. Muhammed – W. Mongomery Watt
Oryantalistlerin Hz. Peygamber ile İlgili İddialarına Cevaplar – Ali Osman Ateş
İngiliz ve Alman Oryantalistlerin Hz. Muhammed Tasavvuru – İbrahim Sarıçam/Seyfettin Erşahin/Mehmet Özdemir
Hz. Peygamberin Seriyyeleri – Serdar Özdemir
İslam Tarihi – Mahmut Esat (1. cilt)
Peygamberimiz, İslam Dini ve Aşere-i Mübeşşere – Zekai Konrapa
Hazreti Muhammed – R.V.C. Bodley
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed’in Hayatı, (Çev. Mehmet Yolcu) – İzzet Derveze (3. cilt)
Hazreti Muhammed Mustafa – Mehmet Hüseyin Heykel
Peygamberimizin Hayatı – İrfan Yücel
Peygamberimiz’in Hayatından Dersler ve İbretler, (Çev. M. Fatih Saraç) – Mustafa Sıbâî
Ayet ve Hadislerle İslâmî Hayat – İzzeddin Belîk (Cilt-1)
Ayet ve Hadislerle İslâmî Hayat – İzzeddin Belîk (Cilt-2)
Ayet ve Hadislerle İslâmî Hayat – İzzeddin Belîk (Cilt-3)
Ayet ve Hadislerle İslâmî Hayat – İzzeddin Belîk (Cilt-4)
Hicri I. Asırda İslam Toplumu – Mücteba Uğur
İslam Şehirlerinin Fiziki Yapısı – Yılmaz Can
İlk Dönem İslam Toplumunun Şekillenişi – Mustafa Aydın
Bazı Hadis Meseleleri Üzerinde Tetkikler – M. Tayyib OKİÇ
Cahiliyeden Emevilerin sonuna kadar Haremeyn – Mustafa Sabri Küçükaşçı
el-Bidaye ve’n-Nihaye – İbn Kesir (3. cilt)
Hz. Muhammed Devrinde Mescid Ve Fonksiyonları – Mustafa Ağırman
Hz. Peygamber’in Çevreciliği, Spor Etkinlikleri ve Kur’an’da Çevrecilik – Celal Yeniçeri
Hz. Peygamber Döneminde Sağlık Hizmetlerinde Kadınların Yeri – Levent Öztürk
Hz. Muhammed Devrinde Kadın – Rıza Savaş
Peygamber Döneminde Gençlik – Seyfullah Kara
İlk Dönem İslam Eğitim Tarihi (Hz. Peygamber Döneminde Eğitim Öğretim) – Şakir Gözütok
Asr-ı Saadet’te Yönetim-Piyasa İlişkisi – Cengiz Kallek
Hz. Peygamber Döneminde Çalışma Hayatı ve Meslekler – Elnure Azizova
Kitâbu’l-Meğâzî (1.cilt)- Vâkıdî (Marsden Jones Nüshası)
Sâhihu’l-Buhârî
Hz. Peygamber ve Hulefa-i Raşidin Döneminde Askeri Teşkilat – M. Zeki Terzi
Kur’an Yorumunda Sîret-Nüzul İlişkisi – Muhammed Coşkun
Hz. Peygamber Devrinde Münafıklar – Adnan Demircan
Hz. Peygamber’in Mescid-i Nebevi’deki Günlük Hayatı – Fatımatüzzehra Kamacı
Târihu Halîfeti b. Hayyât (Halîfe b. Hayyât Tarihi) – Halife b. Hayyât
Asr-ı Saadette Ticaret ve Tüccar Sahabiler – Muhammed Emin Yıldırım
Siyasî Dini Kültürel Sosyal İslam Tarihi (1. Cilt) – Hasan İbrahim Hasan
Hz. Muhammed’in Hayatı (2.cilt) – Celaleddin Vatandaş
Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi (1.cilt) – Hakkı Dursun Yıldız
Asr-ı Saadet Asrında Türkler: İlk Tür Sahabe, Tabi ve Tebeu’t-Tabiileri – Zekeriya Kitapçı

-2014 Yılında Okuduğum Makalelerin Listesi-

Toplam: 28 Makale

“Murabıtlar-Muvahhidler”, Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi – Jean Brignon
Hz. Peygamber Döneminde Kadın – Zekeriya Akman
Hz. Peygamber Döneminde Sağlık Hizmetlerinde Kadınların Yeri – Levent Öztürk
İngiliz ve Alman Oryantalistlerin Hz. Muhammed Tasavvuru – Heyet
Müzakere ve Tartışma Arasında Medine Sözleşmesi – Necdet Subaşı
Hz. Peygamber’in Yerleşim ve Şehirleşmeye Yönelik Çabaları: Medine Örneği – Mustafa Karataş
The “Constitution of Medina” Some Notes – Uri RUBİN
İslâmiyette İlk Nüfus Sayımı – M. Tayyib Okiç
Hz. Peygamber (s.a.v)’in Medine Dönemi Faaliyetleri – İsmail Yiğit
Muhacirlerin Medine’ye İntibakının Psiko-Sosyo-Ekonomik Problemleri ve Çözümleri – İzzet Er
Hz. Peygamber Döneminde Cenazeler ve Kabirler: Bakî‘a Uçan Vücûd-ı Câvidânîler – Levent Öztürk
Hz. Muhammed’in Arap Toplumunda Meydana Getirdiği Sosyal Değişim: Medine Örneği – Nuri Tuğlu
Hz. Peygamber’in Hicret Sonrası Medine’de Örnek Toplum Oluşturma Adımları Üzerine – Adem Apak
Hz. Peygamber Döneminde Medine’nin Su Kaynakları – Yaşar Çelikkol
VII. Yüzyılda Medine’de Sosyal ve Dini Yapılar – Yaşar Çelikkol
Hz. Peygamber’in (s.a.s) İnsanlara Yaklaşım Tarzı ve Bu Bağlamda Medine’ye Gelen Hey’etlerle Diyaloğu – Yener Öztürk
Asr-ı Saadet’te Okuma-yazma Faaliyetleri – M. Hanefi Palabıyık
Bir Tacir Olarak Hz. Peygamber – Ahmet Turan Yüksel
Hz. Peygamber ve Sahabe Devrinde Kitabet Sanatı – Muhammed Hamidullah
Tarihsel Mekân Fenomenolojisi: Bir Giriş Denemesi – Burhanettin Tatar
Hz. Peygamber Döneminde Mecusiler – Mahfuz Söylemez
İslamın İlk Devirlerinde Para ve Zekat Nisâbının Hesaplanması – Mehmet Erkal
İlk Dönem İslam Dünyasında Musiki Çalışmalarına Bakış – Ahmet Hakkı Turâbî
Hz. Peygamber Devrinde Göktürkler ve Türk Kültürü – Kemal Göde
İslâm Tarihinin İlk Üç Asrında Hapishanelere ve Mahkumların Durumlarına İnsan Hakları Bağlamında Genel Bir Bakış – Metin Yılmaz
Hz. Peygamber’in Bir Günü Üzerine – M. Mahfuz Söylemez
Asr-ı Saadet’te Okuma-Yazma Faaliyetleri – M. Hanefi PALABIYIK
Hicret Öncesi Medine’de (Yesrib’de) Sosyal ve Dini Hayat – Mustafa Safa

2013’de Okuduklarım (Tıklayınız) – Toplam: 42 Kitap, 60 Makale

Kur’an-ı Kerim ve Meali (3 kez)
Cevâmiu’s-Sîre (Siyerin Özü) – İbn Hazm (Çev.: Salih Arı) – Çıra Yayınları-2004
es-Siretü’n-Nebeviyye I. Cild (Hz. Muhammedin Hayatı) – İbn Hişam (Çev.: İzzet Hasan – Neşet Çağatay) – Ankara-1971
es-Siretü’n-Nebeviyye II. Cild (Hz. Muhammedin Hayatı) – İbn Hişam (Çev.: Yusuf Velişah Uralgiray) – Riyad-1985
Arapça Modern Metinler – Emrullah İşler, Musa Yıldız – Elif-2005
Ebu’l-Ferec Tarihi – Gregory Ebu’l-Ferece, Türk Tarih Kurumu-1945
Anahatlarıyla İslam Tarihi (Başlangıçtan 1918’e Kadar) – Nuri Ünlü – İFAV – İstanbul-1984
İslam Tarihi Dersleri – Hüseyin G. Yurdaydın – Ank. Üni. İlahiyat Fak. Yay. – Ankara-1971
Hz. Peygamber’in Hadislerinde Türkler – Zekeriya Kitapçı – Yedikubbe – Konya-2004
İstanbul’un Fethi Hadisi – Hasan İbik – İlahiyat – Ankara-2004
Hilafet Ordusunun Menkıbeleri ve Türklerin Faziletleri – Cahız (Çev.: Ramazan Şeşen) – Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü – Ankara-1988
İslamiyet ve Türkler – Hakkı Dursun Yıldız – Çağrı – İstanbul-1980
Antik Mısır – Sophie Desplancques – Dost – Ankara-2006
İslam Tarihinin İlk Asrında İktidar Mücadelesi – Adnan Demircan – Beyan – İstanbul-1996
Haçlılar – Cecile Morrisson (Çev: Nermin Acar) – Dost – Ankara-2005
Kitâbu’l-İtibar (İbretler Kitabı) – Üsame b. Münkız (Çev: Yusuf Ziya Cömert), Kitabevi-2012
Mağrib Medeniyetinin Zirvesi: Muvahhidler Kuruluş Dönemi – Adnan Adıgüzel, Araştırma-2011
İslam Coğrafyalarına Göre Türkler ve Türk Ülkeleri – Ramazan Şeşen – Türk Tarih Kurumu-2001
Siyasi ve Kültürel İslam Tarihi (Cilt-1) – Philip Hitti (Çev: Salih Tuğ), Boğaziçi-1980
Siyasi ve Kültürel İslam Tarihi (Cilt-2) – Philip Hitti (Çev: Salih Tuğ)
Siyasi ve Kültürel İslam Tarihi (Cilt-3) – Philip Hitti (Çev: Salih Tuğ)
Siyasi ve Kültürel İslam Tarihi (Cilt-4) – Philip Hitti (Çev: Salih Tuğ)
Büveyhilerin Şii-Sünni Siyaseti – Ahmet Güner – İzmir-1999
İslam Toplumları Tarihi (Cilt-1) – Ira M. Lapidus – İletişim
Anadolu Aleviliğinin Tarihi Arka Planı – Mehmet Saffet Sarıkaya – Ötüken-2003
Saltanata Giden Yolda Muaviye Bin Ebi Süfyan – İrfan Aycan
İslam Peygamberi (Cilt-1) – Muhammed Hamidullah
Endülüs Müslümanları: Medeniyet Tarihi – Mehmet Özdemir
Endülüs Müslümanları: İlim ve Kültür Tarihi – Mehmet Özdemir
Endülüs Müslümanları: Siyasi Tarih – Mehmet Özdemir
Emevilerde Günlük Yaşam – Ramazan Altınay
Reconquista: Endülüst’te Müslüman-Hıristiyan İlişkileri – Lütfi Şeyban
Bütün Yönleriyle Asr-ı Saadette İslam (Cilt-1) – (Editör) Vecdi AKYÜZ
Bütün Yönleriyle Asr-ı Saadette İslam (Cilt-2) – (Editör) Vecdi AKYÜZ
Bütün Yönleriyle Asr-ı Saadette İslam (Cilt-3) – (Editör) Vecdi AKYÜZ
Bütün Yönleriyle Asr-ı Saadette İslam (Cilt-4) – (Editör) Vecdi AKYÜZ
İslam Peygamberi (Cilt-2) – Muhammed Hamidullah
Medine Toplumu – Ekrem Ziya Umeri
Hz. Peygamberin Yönetimi (et-Teratibül İdariyye)-1, Muhammed Abdülhay el-Kettânî
Hz. Peygamberin Yönetimi (et-Teratibül İdariyye)-2, Muhammed Abdülhay el-Kettânî

-2013 Yılında Okuduğum Makalelerin Listesi-

Toplam: 60 Makale

İslam Tarihinin Ana Kaynakları ve Müracaat Eserleri – Ömer Ferruh (Çev.: Adem Apak)
Hz. Peygamber (sav)’in Şairleri (Kitap Tanıtımı) – İclal Arslan
Haccac b. Yusuf es-Sakafî – Ahmet Lütfi Kazancı
Büyük İslam Tarihçileri ve Eserleri – Süleyman Tülücü
Şakku’l-Kamer Olayı Çerçevesinde Bazı Mülahazalar – Mehmet Azimli
Kırtâs Hadisesi Ve İlgili Rivayetlerin Tenkîdi –İbn Sa‘d Özelinde- Şaban Öz
Hicret Sonrasında Medine’de Meydana Gelen Bazı Olaylar Üzerine Mülahazalar – Mehmet Azimli
Anadolu Selçukluları ve Beylikleri Döneminde Kütüphaneler, Kitap Koleksiyonları ve Telif Edilen Eserlere Kısa Bir Bakış – Şeyda Algaç
Türkiye (Anadolu) Selçukluları Tarihine Dair Bazı Kaynak Çalışmaları ve Menakıbnamelerle Fütüvvetnameler – Mehmet Şeker
Endülüs Tarihinin Mevcut Kaynakları Üzerine (I) – Mehmet Özdemir
Haçlı Seferleri Tarihinin Kaynakları – Güray Kırpık
Klasik Bizans Tarihleri – Feridun Dirimtekin
Hz. Peygamberin Ümmiliği Hakkında Bir Tartışma – Abdülvahap Özsoy
Dinlerarası Diyalog Bağlamında Hz. Muhammed’in Hıristiyanlarla İlişkileri – Ramazan Hurç
Endülüs’te Tarih ve Kehhâle’ye Göre Endülüslü Tarihçiler – Şaban ÖZ
Genel Olarak Raşid Halifeler Dönemi Olayları – Sabri Hizmetli
Hz. Aişe Kaç Yaşında Evlendi? Dokuz mu? Ondokuz mu? – Bünyamin Erul
Haçlılar – Işın Demirkent
Türklerin islamiyeti Kabulü – Abdülkerim Özaydın
Emevîler Dönemi Sonuna Kadar Müslüman Arapların Türklerle İlk Münasebetleri – İrfan Aycan
Asırlar Boyu Tanrı RE – Mürüvvet Karhan
Eski İmparatorluk Devrinde Tanrı Re – Mürüvvet Karhan
Eski Mısır Kraliyet Tanrısı Ptah – Mürüvvet Karhan
Kutsal(laştırılmış) Bir Mekan: Kerbela (Osmanlı Hâkimiyetinin Sonuna Kadar) – Fatih Erkoçoğlu
İbn Battuta’nın Karadeniz Seyahati Üzerine Bazı Mülahazalar – Tahsin Koçyiğit
Abdulmümin Bin Ali Döneminde Endülüs – Adnan Adıgüzel
William Montgomery Watt ve İlk Devir İslam Tarihine Tarihselci Bakış – Hasan Hüseyin Adalıoğlu
Müslümanlarla Bizans Arasındaki Yermûk Savaşı’nı Anlatan En Eski Süryanice Metin – Abdurrahman Acar
Emevîler Döneminde Kadının Durumu – Ali Aksu
İslam Tarihi Araştırmalarında ve İslam Tarihi Dokümanlarının Değerlendirilmesinde – Hüseyin Algül
Abbâsîler ve Fâtımîler Döneminde Yahudiler (132-656/750-1258) – Nuh Arslantaş
Selçuklu Türkleri’nin Mezhepler Arası Barışı Sağlamaya Yaptıkları Katkılar – Seyfullah Kara
Ehl-i Beyt’in Kurduğu İlk Devlet: İdrisîler – Mehmet Azimli
Endülüs Adının Kökeni Üzerine – Ali Dadan
Hz. Peygamber’e Yönelik Nezaketsizliklere Karşı Sahabe-i Kiramın Tepkileri – Mahmut Kavaklıoğlu
Abbasiler Döneminde Türklerden Oluşturulan Ordu (Hassa Ordusu) – Mehmet Azimli
Cahiliye’den İslam’a Sütanneliği Geleneği Üzerine Bazı Notlar – Elnure Azizova
Hz. Peygamber’in Bazı Uygulamaları ve Hadîsleri Çerçevesinde İfade Hürriyeti – Kasım Şulul
Hz. Osman Dönemi Fetihleri – Adem Apak
Neden “İslâm Tarihi”? – Mehmet Şeker
İslam Dünyasında Kadınlarla İlgili Olarak Yazılmış Önemli Kaynak Eserler – Rıza Savaş
Hulefâ-i Râşidin Döneminde Ortaya Çıkan Ordugâh Şehir Modeli Üzerine Bir Değerlendirme – Yılmaz Can
Hz. Peygamber’in Ümmiliği Meselesi – Zeynel Abidin AYDIN
Osmanlı Tarihçiliği ve Tarihi Kaynakları – Abdulkadir Özcan
Tatarlar: Moğol mu, Türk mü? – Mehmet Maksutoğlu
Suriye’deki İlmî Dergilerde İslam Tarihi Alanında Yayınlanmış Bazı Makaleler – İsmail Hakkı Atçeken
Câhiliyye Araplarında Kız Çocuklarını Gömerek Öldürme Âdeti – Adnan Demircan
Kerbela’dan Önce Hz. Hüseyin’i Doğru Anlamak – Mustafa Özkan
Siyer Literatüründe Kullanılan Terimler ve Özel İsimler Sözlüğüne Dair – Kasım Şulul
Buhârî’nin Sahîh’indeki Siyer ve Meğâzî Rivayetleri – Mustafa Zeki Terzi
Nutuk’da İslam Tarihi ile İlgili Motifler – Ethem Ruhi Fığlalı
XIII. Yüzyılda Eyyûbîler, Memlûkler ve Latin Doğu – R. Stephen Humpreys
Hz. Peygamber ve Dönemi ile İlgili Türkçe Yazılmış veya Türkçe’ye Aktarılmış Olan Eserler ile İlgili Bibliyografya Denemesi – Mahfuz Söylemez
Alevi Telakkide Hz. Muhammed – Cenksu Üçer
İlmî Araştırmalarda Kullanılan Fişleme Usûlü – Zekeriya Arslantürk
Siyer Literatüründe Kullanılan Terimler ve Özel İsimler Sözlüğüne Dair – Kasım Şulul
Emevi İktidarına Karşı Kûfe’den İlk Sivil Muhalefet, Hucr b. Adiy Hareketi – Mahfuz Söylemez
Endülüs’te Coğrafya ve Coğrafyacılar – M. Bahaüddin Varol
İSLÂM ÖNCESİ VE İSLÂM’IN İLK DÖNEMİNDE MEDİNE/YESRİB PAZARI ÜZERİNE, Prof. Dr. Michael Lecker (Çev.: M. Mahfuz Söylemez)
Medine Şehir Devleti – Mevlüt Koyuncu

2012’de Okuduklarım (Tıklayınız) – Toplam: 47 Kitap, 21 Makale

Kur’an-ı Kerim ve Meali Hakim (6 Kez)
Abide Şahsiyetleri ve Müesseseleriyle Osmanlı – Osman Nuri Topbaş – Erkam Yayınları
Kuruluş ve İmparatorluk Sürecinde Osmanlı – Halil İnalcık – Timaş Yayınlar
Od – İskender Pala – Kapı Yayınları
İslam Ceza Hukuku – Yaşar Yiğit
Usu’l al-Fıqh (Islamic Jurisprudence) (İngilizce) – Shah Abdul Hannan
Religion and Society (İngilizce) – Ali Bardakoğlu – DİB Yayınları
Uncovering Islam (İngilizce) – Şaban Ali Düzgün, Eşref Sağlık – DİB Yayınları
Fıkıh Usulü – Hayrettin Karaman – Ahmed Said Matbaası-1964
Hadis Usûlü ve Tarihi – Selman Başaran, M. Ali Sönmez – Uludağ Üniversitesi Basımevi-2001
İslam Hukuk Tarihi – Hayreddin Karaman – İz Yayıncılık-1999
İslam Hukuk Tarihi – Ekrem Buğra Ekinci – Arı Sanat Yayıncılık
el-İhtiyar Metni el-Muhtar (Arapça-Türkçe) – Celal Yeniçeri – Şamil Yayınevi-2010
A Short History of Islam (İngilizce) – Sayyid Fayyaz Mahmud – Oxford University-1960
Dini Kavramlar Sözlüğü – İsmail Karagöz – Diyanet İşleri Başkanlığı-2005
Tarih Araştırma ve Yazma Metodu – Tuncer Baykara – Akademi Kitabevi
Tarih Yazıcılık Üzerine – İlber Ortaylı – Cedit Neşriyat-2009
Osmanlı Toplumunda Aile – İlber Ortaylı – Pan-2001
Batılı Kadın Seyyahların Gözüyle Osmanlı Kadını – Filiz Barın Akman – Etkileşim-2011
Osmanlı Müesseseleri Tarihi – Mehmet Ali Ünal – Fakülte Kitabevi-2002
Osmanlı’dan Cumhuriyete Kadının Tarihi Dönüşümü – Yıldız Ramazanoğlu – Pınar-2000
Meşâhiru’n-Nisâ I-II. Ciltler – M. Zihni Efendi – Şamil-1982
Osmanlı Kadını: Efsane ve Gerçek – Aslı Sancar – Kaynak-2010
Osmanlılar’da Yüksek Din Eğitim – Hüseyin Atay – Dergah-1983
Osmanlı Dönemi İslam Hukuku Çalışmaları – Recep Cici – Arasta-2001
Osmanlı Tarihi 1. Cilt – İsmail Hakkı Uzunçarşılı – Türk Tarih Kurumu-1988
XI ve XII. Asırlarda Karahanlılar Devrinde İslâm Hukukçuları – Yusuf Ziya Kavakçı – Sevinç Matbaası – Ankara-1976
Osmanlı’da Kırk Hadis Çalışmaları-1 – Selahattin Yıldırım – Osmanlı Hadis Araştırmaları- İstanbul-2000
Tarih Metodu – Komisyon – Anadolu Üniversitesi Yayınları
İslam Tarihi ve Tarihçileri – Ahmet Emin – Ankara Din Görevlileri Yardımlaşma Derneği Yayınları
How to Study History – Norman F. Cantor, Richard Schneider – 1967
İslam Tarihçiliği Üzerine – Sabri Hizmetli – Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları-1991
İslami Tarihçiliğin Doğuşu – Josef Horovitz – Ankara Okulu Yayınları-2002
İslam Tarihinin İlk Kaynakları: Tarih ve Müverrihler – M. Şemseddin Günaltay – Endülüs Yayınları-1991
Amurrular: Araplar’ın En Eski Ataları – Ekrem Memiş, Cemil Bülbül – Orta Doğu Araştırmaları Merkezi Yayınları-2012
İslam Tarih Metodolojisi – R. Stephen Humphreys – Litera Yayıncılık-2004
İslam Tarihi El Kitabı – Editör: Eyüp Baş – Grafik Yayınları-2012
Türk-İslam Tarihine Eleştirel Bir Yaklaşım “Maziden Âtiye” – M. Şemseddin Günaltay, Akçağ-2003
İslam Tarihine Giriş – Muhammed Hamidullah – Beyan-1999
Tevratta Geçen Kavim Adları ve Bunların Eskiçağ Tarihindeki Rolleri – Özlem Deniz – Y. Lisans Tezi, Afyon-2009
İslam Tarihi Öğretiminin Problemleri Kolokyumu – Ankara-2009
Siyer – Muhammed Hamidullah (Çev. Sezai ÖZEL) – Akabe-1988

Toplam: 21 Makale

Some Misconceptions about Women in Islam
The Muslim Women’s Dress According to the Quran and Sunnah – Dr. Jamal A. Badawi, Kuwai
Lecture on the Education of Females, George B. Emerson, Boston 1831
İslam Tarihinde Eğitim-Öğretim Kurumları, Chikh Bouamrane, (Çvr.: Nesimi Yazıcı)
İslam Tarihçiliği ve Tarihlerine Bir Bakış, Chikh Bouamrane, (Çvr.: Nesimi Yazıcı)
İslam Tarihinin Kaynağı Olmak Bakımından Hadis, M. Fuad Sezgin,
İslam Tarihinde Rivayetlerin Değeri, M. Fuad Sezgin, (Tebliğ)
Tarih Yazıcılığında İsnad’ın Kullanılışı ya da Rivayetçi Metod, Ali Çelik
Fil Hadisesi Hakkında Bazı Mülahazalar
Gadir-i Hum Meselesi, İsmail Sofuoğlu
İbn İshak ve Hadis Rivayetindeki Yeri, Abdullah Ünalan
Hz. Muhammed’in Hayatına Dair Arapça Yazılmış Modern Biyografiler, Antonie Wessels (Çev.: İlhami Oruçoğlu)
Cahiliyye Kelimesinin Mana ve Menşei, Nafiz Danışman
Tarih-Mekan İlişkisi: Uhud Savaşı’nın Mekanı Üzerine Bazı Mülahazalar, Fatih Erkoçoğlu
Hz. Muhammed’in Vahiy Öncesi Dönemi, Ramazan Boyacıoğlu
Hz. Muhammed’in Necranlı Hristiyanlarla Görüşmesi ve Mübâhele, Mustafa Fayda
Hz. Muhammed’in Vefatından Sonraki Hilafet Tartışmaları, Mehmet Atalan
Risalet Öncesinde Arap Yarımadasındaki Dinler ve Bir Peygamber Beklentisi, Sıddık Ünalan
İlk Dönem Müslüman Tarih Yazıcılığı Hakkında Bazı Metodolojik Görüşler, Nisar Ahmed Faruki, (Çev.: Muhittin Kapanşahin)
Siyer Sahasındaki İlk Telif Çalışmaları, Mustafa Fayda
Câhiliyye ve Hz. Peygamber Döneminde Çok Kadınla Evlilik, Adnan Demircan

2011’de Okuduklarım (Tıklayınız) – Toplam: 41 Kitap

Kur’an-ı Kerim ve Meali Hakim (7 Kez)
Ahkam Ayetleri Tefsiri – Mukâtil B. Süleyman – İşaret Yayınları
İslam’ın Işığında Kadın – Kollektif – Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları
Mektubât – Bediüzzaman Said Nursi – Sözler Neşriyat
Muhâsebe – Mahmud Sami Ramazanoğlu – Erkam Yayınları
Kur’ân’ı Anlamak Kırk Ayet ve Yorumu – İsmail Karagöz – Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları
Yaşayan Dünya Dinleri – Şinasi Gündüz – Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları
Hıristiyanlık – Şinasi Gündüz – İsam Yayınları
el-Milel ve’n-Nihâl – Şehristani – Litera Yayıncılık
Çağımızda Îtikâdî İslam Mezhepleri – Ethem Ruhi Fığlalı – İzmir İlahiyat Vakfı Yayınları
Yahudilik – Salime Leyla Gürkan – İsam Yayınları
Büyük Türk Âlimi Mâturîdî ve Mâturîdîlik – Ahmet Ak – Yeni Zamanlar Neşriyat
Selçuklular Döneminde Mâturîdîlik – Ahmet Ak – Yayın Evi Yayınları
İmam Mâturîdî ve Mâturîdîlik – Sönmez Kutlu -Kitabiyât
Fıkıh Usûlünde Kıyas Metodu (Zâhiru’r-Rivâye Örneği) – Fatih Orum – Yalın Yayıncılık
Fıkıh Usülünde İstihsan Metodu (Bedâiu’s-Sanâi Örneği) – Fatih Orum – Yalın Yayıncılık
Yahudi Kaynaklarına Göre Tevrat – Baki Adam – Seba Yayınları
Türk Feylesofları Antolojisi-1 – Hilmi Ziya Ülken – Yeni Kitabcı Yayıncılık
İslam Hukuku (Umûmî Esaslar) – Ekrem Buğra Ekici – Arı Sanat Yayınları
İslam Hukuk Tarihi – Ekrem Buğra Ekici – Arı Sanat Yayınları
Osmanlı Müellifleri (1. cild) – Bursalı Mehmed Tâhir Efendi – Meral Yayınevi
Osmanlı Müellifleri (2. cild) – Bursalı Mehmed Tâhir Efendi – Meral Yayınevi
Osmanlı Müellifleri (3. cild) – Bursalı Mehmed Tâhir Efendi – Meral Yayınevi
Nebiler Silsilesi-1 – Osman Nuri Topbaş – Erkam Yayınları
Kuduri (arapça metin)
Nuru’l-İzah (arapça metin)
Revâiu’l-Beyân fi tefsir-i ayâti’l-ahkâm (arapça metin) – Sâbunî
İslam’a Giriş – KomisyonDiyanet İşleri Başkanlığı Yayınları
Hz. Ömer – İbrahim Sarıçam – Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları
Kalplerin Cilası – İmam Birgivi – Dehliz Kitapları
Faydalı İlimler Risalesi – Gümülcineli Mustafa Efendi – Dehliz Kitapları
Faziletler Kitabı – Aziz Mahmud Hüdayi – Dehliz Kitapları
Tasavvufun Esasları – İmam Gazali – Dehliz Kitapları
Ebu Hanife ve Eserleri – Abdulvahab Öztürk – Şamil Yayınevi
İhtiyâr (İmam Azam’ın İctihad ve Görüşleri – arapça metinli) – Trc. Celal Yeniçeri – Şamil Yayınevi

2010’da Okuduklarım (Tıklayınız) – Toplam: 41 Kitap

Kuran-ı Kerim Meali (6 kez)
Makyaj Yapan Ölüler – Ali Ural = 165 sayfa
Maskeli Tarih – Mustafa Yahya Coşkun = 151 sayfa
Keşf-i Kadîm – Dücane Cündioğlu = 184 sayfa
Cümle Kapısı – Nazan Bekiroğlu = 208 sayfa
Yakın Tarih Ansiklopedisi-1 – Komisyon = 415 sayfa
İslam Hukuk Okulları ve 8 Büyük İmam – Muhammed Ebu Zehra = 822 sayfa
İhyâu Ulûmi’d-Dîn (Cilt:1) – İmam Gazâli = 416 sayfa
İhyau Ulumi’d-Din (Cilt:2) – İmam Gazali =
Kur’an Yolu Meal ve Tefsir 1. cilt – Diyanet = 747 sayfa
İslam Tarihinden Yapraklar – Bekir Topaloğlu = 268 sayfa
Hac Rehberi – Mustafa Polat = 237 sayfa
En güzel örnekten rahmet damlaları – Yaşar Yiğit = 240 sayfa
Kıl Beni Ey Namaz – Senai Demirci = 160 sayfa
Peygamberimizin Hayatı – İrfan Yücel = 280 sayfa
İmandan İhsana Tasavvuf – Osman Nuri Topbaş = 533 sayfa
Hazret-i Muhammed Mustafa 1.cilt – Osman Nuri Topbaş = 552 sayfa
Hazret-i Muhammed Mustafa 2.cilt – Osman Nuri Topbaş = 632 sayfa
Üsve-i Hasene – Ömer Çelik, Mustafa Öztürk, Murat Kaya = 524 sayfa
Câriyeler ve Sörülen Cinsellikleri – Ali Rıza Demircan = 175 sayfa
Kur’an Okuma Adabı – İmam Nevevi = 156. sayfa
Arayışlar Kitabı – İmam Gazali = 87 sayfa
Delilleriyle Aile İlmihali – Hamdi Döndüren = 640 sayfa
Bilgi ve Hikmet Boyutuyla Namaz – Ömer Müftüoğlu = 79 sayfa
Arayışlar Kitabı – İmam Gazali = 87 Sayfa
Bilgi, Fıkıh ve İçtihat – Faruk Beşer = 232 sayfa.
Emeviler – İrfan Aycan, İbrahim Sarıçam = 163 sayfa
Hadis Problemleri – Enbiya Yıldırım = 300 sayfa
Endülüs Müslümanları 1. cilt – Mehmet Özdemir = 245 sayfa
Yeni Gelişmeler Karşısında İslam Hukuku – Hayreddin Karaman = 144 sayfa
Anahatlarıyla İslam Tarihi-1 – Adem Apak = 332 sayfa
Anahatlarıyla İslam Tarihi-2 – Adem Apak = 433 sayfa bitti .
Kur’an ve Tarihsellik Yazıları – Ömer Özsoy = 176 sayfa
Şah&Sultan – İskender Pala = 400 sayfa
İslami Türk Edebiyatı – Necla Pekolcay = 660 sayfa
İlk Türk-İslam Devletleri Tarihi – Nesimi Yazıcı = 447. sayfa

Siyer Çalışmak, Okumak İsteyenlere Kaynak Tavsiyesi

İslam Tarihi/Siyer sahasında çalışmak veya Hz. Muhammed (s.a.v)’in hayatını okumak/araştırma isteyen ama belli bir yol takip etmekte zorlanan takipçilerimizden gelen sorulara cevap ve taleplere karşılık olması amacıyla hazırlamış olduğum bu listeyi sizlere takdim etmek istiyorum.

NOT: Burada sunduğum eserlerin bir kısmı doğrudan, bir kısmı da barındırdığı bölüm/kısım itibariyle temel siyer kaynağı niteliğindedir:

 1. Sîretü İbn İshâk: Detay için tıklayınız.
 2. Sîretü İbn Hişâm: Detay için tıklayınız.
 3. Meğâzî: Vâkıdîye ait eserin detayı için tıklayınız.
 4. Tabakâtü’l-Kübrâ: Detay için tıklayınız.
 5. Cevâmiu’s-Sîre: Detay için tıklayınız.
 6. Ed-Dürer: Detay için bakınız.
 7. Ensâbü’l-Eşrâf: İlk kısmı siyere aittir. Detay için bakınız.
 8. Tarihu’r-Rusul ve’l-Mulûk: Bir kısmı siyere aittir. Detay için bakınız.
 9. Târihû Halife b Hayyat: Detay için bakınız.
 10. el-Kâmil fi’t-Târîh: Bir kısmı siyere aittir. Detay için bakınız.
 11. Uyûnu’l-Eser: İbn Seyyidi’n-Nas ait eserdir. Kendinden önceki meğazi kitaplarından çokça nakilde bulunmuştur.
 12. el-Bidâye ve’n-Nihâye: Detay için bakınız.
 13. el-Mevâhibü’l-Ledünniyye: Detay için bakınız.
 14. Zâdu’l-Meâd: İbn Kayyım el-Cevziyye ait meşhur eserdir. Türkçesi mevcuttur.
 15. el-Fusûl fî Sîretü’r-Râsul: İbn Kesir’e ait bir eserdir.
 16. es-Siretün-Nebeviyye ve Ahbâru’l-Hulefa: Siyer kısmı mevcuttur. Detay için bakınız.
 17. es-Sîre el-Halebiyye: Burhanuddin el-Halebiye ait olup için lüzumsüz söz ve israili hikayeler mevcuttur.
 18. es-Sîretü’n-Nebeviyye: Zehebi’ye aittir.
 19. Meğazî Rasulillah: Urve b. Zubeyr’e aittir.

Bu ana/temel kaynakların yanında ülkemizde son zamanlarda pek çok akademik Türkçe Siyer Kitabı ve Ansiklopedisi yayınlanmıştır. Bu çalışmalara imza atan isimler arasında pek çoğu hala üniversiteler aktif olarak çalışan ve çoğunlukla çalışma alanı siyer/ilk dönem islam tarihi olan Adem Apak,Adnan Demircan, Ahmet Önkal, Ahmet Turan Yüksel, Cafer Acar, Casim Avcı, Eyüp Baş, Fatih Erkoçoğlu, Fatımatüz Zehra Kamacı, Hüseyin Algül, Hüseyin Güneş, İbrahim Sarıçam, İhsan Süreyya Sırma, İrfan Aycan, İsmail Hakkı ATÇEKENİsrafil Balcı, Kâsım Şulul, Levent Öztürk, Mahmut Kelpetin, M. Hanefi PALABIYIK, M. Mahfuz Söylemez, Mehmet Azimli, Mehmet Ali Kapar, Mehmet Şeker, Mithat Eser, Mustafa Fayda, Mustafa Zeki Terzi, Nuh Arslantaş, Rıza Savaş, Sabri Hizmetli, Şaban Öz,  gibi hocalarımızın kitaplarına/makalelerine müracaat edilebilir.

Yukarıda ismi geçen hocalarımız dışında araştırmacıların yaygın olarak başvurulabilecek çalışmalar arasında Muhammed Hamidullah’ın “İslam Peygamberi“, Mustafa Asım Köksal’ın “İslam Tarihi Ansiklopedisi“, Philip K. Hitti’nin “Siyâsî ve Kültürel İslam Tarihi” editörlüğünü Vecdi Akyüz’ün yapmış olduğu “Asr-ı Saadette İslam“, editörlüğünü Hakkı Dursun Yıldız’ın yapmış olduğu “Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi” gibi ansiklopediler ile Türkçe ve Türkçe’ye çevrilmiş Siyer Atlasları sayılabilir.

Bunların yanında hemen hemen herkese hitap eden, çok fazla akademik olmayan ama içeriğiyle okuyucuya siyer ile ilgili güzel bilgiler sunan,  bazı Türkçe/Türkçeleşmiş eserlere de müracaat edilebilir:

 1. Hz. Muhammed’in Hayatı – Martin Lings
 2. İslâm’ın Serüveni – M.G.S Hodgson
 3. Peygamberimizin Hayatı – İrfan Yücel
 4. Hâtemü’l Enbiya Hz. Muhammed ve Hayatı – Ali Himmet Berki
 5. Büyük İslam Tarihi – Abdurrahman Zapsu
 6. Rasûlullah’ın Günlüğü – Mehmet Apaydın
 7. Son Peygamber Hz. Muhammed – Muhammed Ebu Zehra
 8. Son Peygamber Hz. Muhammed – Mevlânâ Şiblî Numân
 9. Tevhid Mücadelesi ve Hz. Muhammed’in Hayatı (Mekke) – Mevdûdi
 10. Hz. Muhammed’in Hayatında Dersler ve İbretler – Mustafa Sıbai
 11. Peygamberimiz ve Günlük Hayatı – H. Kâmil Yılmaz
 12. Emsâlsiz Örnek Şahsiyet: Muhammed Mustafa – Osman Nuri Topbaş
 13. Fıkhu’s-Sîre – Ramazan el-Bûtî
 14. Doğumdan Hicrete, Hicretten Vefata Siret – Ali Şeriati
 15. Çöle İnen Nur, Necip Fazıl Kısakürek
 16. Rahmet Peygamberi – Ebu’l Hasan Ali Nedvi
 17. Kur’an’a Göre Hz. Muhammed’in Hayatı – İzzet Derveze
 18. İnsanlık Tarihinin En Büyük Lideri Allah’ın Rasûlü Hz. Muhammed – Sevim Asımgil
 19. Peygamberimiz (s.a.v.), İsmail Özcan
 20. Zâdü’l-Meâd – İbn Kayyım el-Cevziyye
 21. Mekanlar ve Olaylarla Hz. Muhammed’in Hayatı (Mekke-Medine) – Talha Uğurluel
 22. Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Hz. Muhammed O’nun Peygamberidir – Annemarie Schimmel
 23. Cennetin Gülü Hz. Muhammed (s.a.v.) – Sinan Yağmur
 24. Allah’ın Elçisi Hz. Muhammed (s.a.v.)’in Hayatı (İki Cilt Bir Arada) – Salih Suruç
 25. Hz. Muhammed – Ünlü Rus Yazarın İslam Peygamberi İle İlgili Kayıp Risalesi- – Lev N. Tolstoy
 26. Hz. Muhammed (s)’in Hayatı – Celaleddin Vatandaş
 27. Siyer-i Nebi (2 Cilt Takım) – Ali Muhammed Sallabi
 28. Hz. Muhammed (s.a.v.)Yaşadığı ve Yön Verdiği Hayat – Celal Yeniçeri
 29. Allah’ın kulu ve Resulü Hz. Muhammed – Afzalurrahman
 30. Kâinatın Efendisi Peygamberimiz’in Hayatı (2 cilt) – Salih Suruç
 31. Son Peygamber Hz. Muhammed – Muhammed Ebû Zehra

Not: Liste zamanla güncellenmektedir.

Hazırlayan: İlyas Uçar
21.02.2016