Dr. İlyas UÇAR

Faydalı Bir Çalışma: Online Medieval Sources Bibliography

Teknolojinin ilerlemesiyle günden güne, çalışmalarımıza ışık tutacak, işimizi kolaylaştıracak yepyeni projeler ve araçlar (tools) ile karşılaşıyoruz. Bugün onlardan birini sizlere tanıtmak istiyorum, çalışmanın adı: Online Medieval Sources Bibliography

Özellikle Ortaçağ Tarihi kaynaklarının ve künye bilgilerinin, çevirilmiş ise çeviri bilgilerinin ve kısa özetlerinin olduğu güzel bir sayfa. Üst menüde yer alan kaynak ve yazar aramasıyla saniyeler içerisinde detaylı pek çok bilgiye ulaşabiliyorsunuz.

Erişim için lütfen tıklayınız: An Annotated Bibliography of Printed and Online Primary Sources for the Middle Ages
Dr. İlyas UÇAR

“İslam Klasikleri” ve “Oryantalist Klasikleri” Projesi

“İslam Klasikleri” ve “Oryantalist Klasikleri” Projesi

Editörlüğünü Prof. Dr. Mehmet Azimli‘nin yaptığı, basımını Ankara Okulu Yayınları‘nın üstlendiği 100 kitap hedefliOryantalist Klasikleri” serisinin ilk kitapları okuyucuyla buluştu. Daha önceden başlatılan, içerisinde benim de İbnü’l-Kelbî‘nin “Mesâlibu’l-Arab” adlı eseriyle yer aldığım ve yine 100 kitap hedefliİslam Klasikleri” serisiyle beraber devam edecek bu çalışmaların akademi dünyasına büyük katkı sağlayacağını ümit ediyorum.

Kitaplar çıktıkça her iki listeyi de güncellemek üzere konuyu buraya sabitliyorum. (Güncelleme tarihi: 11.05.2019)

Dr. İlyas UÇAR

1. GRUP: İSLAM KLASİKLERİ

Yayınlananlar

 1. Salim b. Zekvan, (70/689), es-Sire, (Arapçası ile) çev. Harun Yıldız.
 2. İbnü’l-Kelbi, (204/820), Kitabu’l-Esnam, (Arapçası ile), çev. Beyza Bilgin.
 3. Kasım b. Sellam, (224/838), Kitabu’l-Emval, çev. Cemalettin Saylık.
 4. Zühri, (124/741), el-Meğazi, (Arapçası ile), çev. Muhammet Nur Akdoğan.
 5. İbn Hibban, (354/965), es-Siretu’n-Nebeviyye, çev. Harun Bekiroğlu.
 6. Ezraki, (250/864), Ahbaru Mekke, çev. Yunus Vehbi Yavuz.
 7. Ebu Hanife Dineveri, (282/895), el-Ahbaru’t-Tıval, çev. Zekeriya Akman, Hüseyin Siyabend Aytemür.
 8. İbn Kuteybe, (276/889), el-İmame ve’s-Siyase, çev. Cemalettin Saylık.
 9. İbn Rüsteh, (300/912), el-Alaku’n-Nefise, (Arapçası ile), çev. Ali Fuat Eker.
 10. Minkari, (212/827), Vakatu Sıffin, çev. Cemalettin Saylık.
 11. İbn Zebale, (199/814), Ahbaru’l-Medine ve Ezvacu’n-Nebi, (Arapçası ile), çev. Fatih Mehmet Yılmaz.
 12. Yahya b. Adem, (203/818), Kitabu’l-Haraç, (Arapçası ile) çev. Osman Eskicioğlu.
 13. İbn Habib, (245/859), el-Muhabber, çev. Adem Apak-İsmail Güler.
 14. İbn Ebi Davut, (316/927), Kitabu’l-Mesahif, (Arapçası ile), çev. Abdülkadir Karakuş.
 15. Taberi, (310/923) Tarihu’l-Ümem ve’l-Mülûk, çev. Cemalettin Saylık. (Şu an 1 ve 2. ciltler yayında)
 16. Hayyat, (300/912), el-İntisar, (Arapçası ile), çev. Metin Yıldız.

Baskıya Hazırlananlar

 1. İbn Abdurrabbih, (328/940) el-İkdu’l-Ferid, çev. Musa Kazım Yılmaz.
 2. Muhammet Şeybani, (189/803), es-Siyeru’l-Kebir, çev. İbrahim Sarmış, Said Şimşek.
 3. İbn Ebi Şeybe, (230/845), Kitabu’l-Meğazi, (Arapçası ile) çev. Ramazan Önal.
 4. İbn Sellam İbazi, (273/887), Kitabun fihi Bedu’l-İslam, (Arapçası ile), çev. Selim Yılmaz, Nurullah Aydın.
 5. Taberani, (360/971), el-Evail, (Arapçası ile) çev. Hakan Temir.
 6. İbn Şebbe, (262/876), Tarihu’l-Medineti’l-Münevvera, çev. Şahin Bal, Bilal Abır.
 7. İbn Asem, (320/932), el-Fütuh, çev. Mehmet Cevher Caduk.

Çevirisi Yapılmakta Olanlar

 1. Abid b. Şeriyye, (67/686), el-Ahbar, çev. Fatih Çakmak
 2. Süleym b. Kays el-Hilali, (76/695), es-Sakife, çev. Muhammed Nur Akdoğan.
 3. İbn İshak, (151/768), Siretü İbn İshak, çev. Selahattin Yıldırım.
 4. Mamer b. Raşid, (153/770), el-Cami, çev. Ahmet Oğuz.
 5. Ebu Mihnef, (157/774), Maktelu Hüseyin, çev. Fahrettin Haliloğlu.
 6. Rebi b. Habib, (180/796), Müsned, çev. Fuat Koca, M. Emin Eren.
 7. Seyf b. Ömer, (180/796), Kitabu’l-Cemel, çev. Sıddık Korkmaz.
 8. Ebu Yusuf, (182/798), Kitabu’l-Asar, çev. Yahya Solmaz.
 9. Ebu Yusuf, (182/798), Kitabu’l-Haraç, çev. Süleyman Şahin, Mustafa Yüceer.
 10. Ebu Yusuf, (182/798), er-Reddü ala Siyeri’l-Evzai, çev. İbrahim İlhan.
 11. Muhammet Şeybani, (189/803), Kitabu’l-Hiyel, çev. Saffet Köse.
 12. İbnü’l-Kelbi, (204/820), Mesalibu’l-Arab, çev. İlyas Uçar.
 13. Vakıdi, (207/823), Fütuhu’ş-Şam, çev. Musa Bağra.
 14. İbn Hişam, (218/833), es-Siretü’n-Nebeviyye, çev. Cahit Külekçi.
 15. Ezdi, (231/846), Futuhu’ş-Şam, çev. Ali Dadan.
 16. İbn Hayyat, (240/854), Tarih, çev. Ömer Sabuncu, Mahmut Sabuncu.
 17. İbn Habib, (245/859), el-Munemmak, çev. Adem Apak-İsmail Güler.
 18. İbn Habib, (245/859), el-Müğtâlîn, çev. Adem Apak-İsmail Güler.
 19. İbn Zenceveyh, (251/865) el-Emval, çev. Ahmet Yıldırım.
 20. Cahız, (255/869), el-Osmaniyye, çev. Muhammed Nur Akdoğan.
 21. Cahız, (255/869), el-Beyan ve’t-Tebyin, çev. İsmail Araz.
 22. İbn Abdülhakem, (257/892), Futuhu Mısr ve’l-Mağrib, çev. Mustafa Kılıç.
 23. İbn Abdülhakem, (268/882), Siretü Ömer b. Abdülaziz, çev. Hüseyin Arı.
 24. Zubeyr el-Bekkar, (256/870) el-Muvaffakiyyat, çev. Yalçın Atalık.
 25. Fakihi, (275/888) Ahbaru Mekke, çev. Mehmet Yalar, Hasan Taşdelen.
 26. İbn Kuteybe Dineveri, (276/889), el-Mearif, çev. Harun Bekiroğlu.
 27. İbn Kuteybe Dineveri, (276/889), Uyunu’l-Ahbar, çev. İsmail Araz.
 28. İbn Kuteybe Dineveri, (276/889), Fazlu’l-Arab ve’t-Tenbih ala Ulumiha, çev. İsmail Araz.
 29. İbn Tayfur, (280/893), Kitabu Bağdat, çev. Mustafa Hizmetli.
 30. Ebu Zura Dımeşki, (281/894) Tarihu Ebu Zura, çev. Edip Akyol.
 31. İbn Ebi’d-Dünya, (281/894), Hilmu Muaviye, Maktelu İmam Ali, çev. Halil Ortakçı.
 32. İbnu’l-Fakih, (290/902), Kitabu’l-Buldan, (Arapçası ile), çev. H. Avni Güllü.
 33. Yakubi, (294/905), et-Tarih, çev. Murat Ağarı, Sedat Seçkin Bozkurt.
 34. İbn Hayyan el-Vekii, (306/918), Ahbaru’l-Kuzat, çev. Yunus Kocabıyık.
 35. Kudame b. Cafer,(319/931) el-Harac, çev.  Nuri Güler.
 36. Cehşiyari, (331/942), Kitabu’l-Vüzera ve’l-küttab, çev. Selahattin Polatoğlu, M. Şirin Aladağ.
 37. Mağribi, (333/944), el-Mihan, çev. Mehmet Kavşut.
 38. Hemdani, (334/945), Sıfatu Cezirati’l-Arab, çev. Hayri Alkan.
 39. Mesudi, (345/956), Mürucu’z-Zeheb, çev. Heyet.
 40. Mesudi, (345/956), et-Tenbih ve’l-İşraf, çev. Mikdat Eser.
 41. Yazarı Meçhul, (350/961), Kitabu’l-Uyun ve’l-Hadaik fi Ahbari’l-Hakaik, çev. Saim Yılmaz.
 42. Makdisi, (355/966) el-Bed ve’t-Tarih, çev. Heyet.
 43. Ebu’l-Ferec Isfahani, (356/967), Mekatilu’t-Talibiyyin, çev. Cemil Keskin.
 44. Hamza Isfehani,(360/970), Tarihu Sini Müluku’l-Arz ve’l-Enbiya, çev. Habib Demir.
 45. İbn Nedim, (385/995), el-Fihrist, çev. Tahsin Koçyiğit.
 46. İbn Miskeveyh, (421/1030), Tecaribu’l-Umem, çev. Heyet
 47. Yazarı Meçhul, Ahbaru’l-Beramika, çev. Zeynep Dağ.
 48. Biruni, (453/1061), el-Kanunu’l-Mesudi, çev; Seher Parlak.
 49. İbn Abdilber, (463/1071), el-Kasdü’l-Ümem ve’l-İnbah ve’d-Dürer, çev. Hakan Temir.
 50. Beyhaki, (470/1077), Tarih-i Beyhak, çev. Yeser Savaş.
 51. Gırnati, (566/1171), el-Muğrib, (Arapçası ile) çev. Seher Parlak.
 52. İbn Adim, (660/1262) Buğyetü’t-Taleb fi Tarih-i Haleb, çev. Hayri Alkan.
 53. İbn Vasıl, (697/1298), Müferricü’l-kürub fî ahbari Beni Eyyub, çev. İlhan Baran.
 54. Yazarı Meçhul, (763/1362)  Ahbaru’d-Devleti’l-Abbasiyye, çev. Ahmet Nuri Koca.

2. GRUP: ORYANTALİST KLASİKLERİ

Yayınlananlar

 1. (E) Arthur Stanley Tritton, İslâm Kelâmı, çev. Mehmet Dağ.
 2. (E) De Lacy O’leary, İslâm Düşüncesi ve Tarihteki Yeri, çev. Hüseyin Yurdaydın-Yaşar Kutluay.
 3. (E) Joseph Horovitz, İslamî Tarihçiliğin Doğuşu, çev. Ramazan Özmen, Ramazan Altınay.

Yayına Hazırlananlar

 1. (E) Julius Wellhausen, Arap Devleti ve Yıkılışı, çev. Celal Emanet.
 2. (E) Gibb Hamilton, Orta Asya’da Arab Fetihleri, çev. Hasan Kurt.
 3. (F) Jean Sauvaget, İslâm Dünyası Kısa Kronoloji, çev. Suut Kemal Yetkin, Faik Reşit Unat.
 4. (G) Julius Wellhausen, İslam’ın En Eski Tarihine Giriş, çev. Fikret Işıltan.
 5. (G)Julius Wellhausen, Arap Putperestliğinin Kalıntıları, çev. Zeki Cemil Arda.
 6. (G) Ernst Honigmann, Bizans Devletinin Doğu Sınırı, çev. Fikret Işıltan.
 7. (E) Uriel Heyd, Türk Hukuk ve Kültür Tarihi Üzerine, çev. Ferhat Koca.
 8. (E)H.A. Juynboll, Oryantalistik Hadis Araştırmaları, çev. Mustafa Ertürk.
 9. (E) Daniel Brown, Sünneti Yeniden Düşünmek, çev. Salih Özer, Sabri Kızılkaya.
 10. (E)H.A. Juynboll, Hadis Tarihinin Yeniden İnşası, çev. Salih Özer.
 11. (E) Montgomery Watt, Müslüman Aydın, çev. Hanefi Özcan.
 12. (E) Noel J. Coulson, İslam Hukuk Biliminde İhtilaflar ve Gerilimler, çev. Ferhat Koca.
 13. (E) Kister, İslam Tarihi üzerine Makaleler-I, çev. Ali Aksu.

Çevirisi Devam Edenler

 1. (E) Margolıouth, Muhammet and İslam’ın Yükselişi, çev. Muhammet İkbal Saylık.
 2. (G) Ignaz Goldziher, Müslümanlara Göre Kur’an’ın Tefsiri, çev. Yusuf Gürsey.
 3. (İ) Leone Caetani, İslam Tarihi, çev. Hüseyin Cahit Yalçın.
 4. (E) Arthur Jeffery, Bir Kutsal Metin Olarak Kur’an, çev. Ersin Kabakçı.
 5. (E) Arthur Jeffery, Kur’an’daki Yabancı Kelimeler, çev. Şahin Bal.
 6. (G) Sprenger, Muhammed, çev. Aysun Bahadır.
 7. (G) Abraham Geiger, Muhammed Yahudilikten ne aldı? çev. Osman Erarslan
 8. (G) Nöldeke, Muhammed’in Hayatı, çev. Fahrettin Haliloğlu.
 9. (G) Gustav Weil, Kur’an’a Tarihsel Kritik Giriş, çev. Hüseyin Yaşar.
 10. (E) William Muir, Muhammet’in Hayatı, çev. Sena Özkurt.
 11. (E) Kister, İslam Tarihi üzerine Makaleler-II, çev. Celal Emanet.
 12. (E) De Lacy O’leary, Muhammet Öncesi Arabistan, çev. Faysal Murat Demir.
 13. (E) Margoliouth, Amedroz, Abbasi Halifeliğinin Düşüşü, çev. Kübra Beşer.
 14. (E) Robert Roberts, Musa’nın Yasası, çev. Kübra Beşer.
 15. (E) Claır Tısualla, Müslümanlığın Hristiyanlığa Karşı Önemli İtirazlarının Rehberi, çev. Zümrüt Aysun Caba.
 16. (E) Henry Stubbe, Muhammediliğin Gelişim ve Yükselişinin İzahı, çev. Yusuf Gürsey.
 17. (E) Benedict Koehler, İslam’ın Erken Döneminde Kapitalizmin Doğuşu, çev. İsmail Kurun.
 18. (F) Reinhart Peter Anne Dozy, İslam Tarihi, çev. Abdullah Cevdet.
 19. (F) Max Nordau, Medeniyet Yalanları, çev. Ahmet Selahattin.

Derin Tarih Özel Sayısı: Dört Halife Devri

Daha önceleri pek çok konuda özel sayı çıkaran Derin Tarih dergisi 2019 yılında yeni bir özel sayıyla okuyucuya sesleniyor.
Alanın çalışanlarına özellikle Ortaçağ İslam Tarih araştırmacılarına hitab eden sayıda ülkemizin en önde gelen hocaları yer alıyor.
Editörlüğünü Prof. Dr. Adnan Demircan’ın yürüttüğü özel sayının kapağında hocaların hocası olarak anılan Prof. Dr. Mustafa Fayda’nın “Ömer (r.a) anılınca adalet anılmış olur” sözü dikkat çekiyor.
Dr. İlyas UÇAR

Hugh Kennedy’nin “Muslim Spain and Portugal: A Political History of al-Andalus” kitabı artık Türkçe

Ortaçağ Tarihi Profesörü Hugh Kennedy’nin Muslim Spain and Portugal: A Political History of al-Andalus kitabı, Ayşenur Demir’in Endülüs: Müslüman İspanya ve Portekiz’in Siyasi Tarihi şeklindeki çevirisiyle artık Türkçe okunabilecek. Dergah yayınlarından çıkan kitap 334 sayfa.

Hugh Kennedy’nin bu kitabı, İber yarımadasının Müslümanların egemenliğindeki kısmı olan Endülüs’ün siyasi tarihini, 711’deki ilk Müslümanların gelişinden 1492’de son bağımsız Müslüman güç olan Gırnata (Granada) Krallığı yıkılına kadar geçen süreci anlatıyor.Hanedan aileleri, onların kökenleri, en güçlü destekçilerinin kim olduğu, gücü ele almak için kullandıkları gerekçeler ve meşrulaştırma çabalarının yanında yerel elitlerin ve baskı gruplarının yapılarının ve güçlerinin incelendiği bu eserde, Endülüs’ün entelektüel ve kültürel tarihinden ancak siyasi gelişmeleri etkiledikleri oranda bahsedilmiştir.

Kitap, Kurtuba Halifesi ve Gırnata Krallığı gibi bilinen konuların yanı sıra kıyıda kalmış ancak önem arz eden konuları da (Muvahhidler ve Murabıt Devletleri gibi) ele alıyor. Doğrudan ve açıklayıcı bir üslupla yazılmış bu eser, döneme ait önemli kaynakların çevirilerini de içeriyor.

Yale Üniversitesi’nden Ücretsiz Ortaçağ Kursu (The Early Middle Ages, 284–1000)

İlgilenenler için incelenebilecek bir paylaşımda bulunmak istiyorum.

Yale Üniversitesi tarafından Prof. Paul Freedman başkanlığında Ortaçağ’ın 284-1000 yıllarını kapsayan ücretsiz kurs (Open Yale Course), eminim araştırmacılarımızın ve akademisyenlerimizin ilgisini çekecektir.

Kursun konuları arasında Avrupa’nın Hristiyanlığa dönüşümü, Roma İmparatorluğu’nun yıkılışı, İslam’ın ve Arapların yükselişi, “Karanlık Çağlar”, Charlemagne ve Carolingian rönesansı ile Viking ve Macar istilaları yer almaktadır.

Haftada iki kez 50’şer dakikalık dilimlerle ders olarak öğrencilere verilen bu kursun materyallerinden faydalanmak istiyorsanız lütfen bu linke tıklayınız.

Video olarak tüm oturumları seyretmek istiyorsanız işte size hazır liste:

Lecture 1 Course Introduction: Rome’s Greatness and First Crises
Lecture 2 The Crisis of the Third Century and the Diocletianic Reforms
Lecture 3 Constantine and the Early Church
Lecture 4 The Christian Roman Empire
Lecture 5 St. Augustine’s Confessions
Lecture 6 Transformation of the Roman Empire
Lecture 7 Barbarian Kingdoms
Lecture 8 Survival in the East
Lecture 9 The Reign of Justinian
Lecture 10 Clovis and the Franks
Lecture 11 Frankish Society
Lecture 12 Britain and Ireland
Lecture 13 Monasticism
Lecture 14 Mohammed and the Arab Conquests
Lecture 15 Islamic Conquests and Civil War
Lecture 16 The Splendor of the Abbasid Period
Lecture 17 The Crucial Seventh Century
Lecture 18 The Splendor of Byzantium
Lecture 19 Charlemagne
Lecture 20 Intellectuals and the Court of Charlemagne
Lecture 21 Crisis of the Carolingians
Lecture 22 Vikings / The European Prospect, 1000

Tarih Nedir?

Mevcut bilgi ve birikimimiz tarihin tarih boyunca farklı şekillerde formüle edildiğini göstermektedir.
Çoğunlukla geçmişle ilgili bir kavram olarak insan ve insan topluluklarının bütün faaliyetlerini yer ve zaman göstererek, sebep-sonuç ilişkisi kurarak, belge ve bulgular ışığında inceleyen bilim dalı kabul edilen tarih, ayrıca bazen bugün bazen de yarın ile ilintilendirilebilmektedir.

Bu başlık altında özellikle Edward Hallet Carr’ın aynı soruya cevap aradığı kitabından tarih tanımlarını paylaşmak istiyorum. Çünkü “Tarih Nedir?” adlı çalışma dünya çapında tarih ve tarih felsefesi alanında büyük ufuklara kapı aralamıştır. Seviyesi ne olursa olsun tüm okur kitlesine hitap etme özelliğinde olan “Tarih Nedir?”, Carr’ın zaman zaman verdiği konferansların bir denemesinden oluşan bir yöntembilim çalışması olma özelliğini taşımaktadır. Yazar, tarihin ne olduğunu irdelediği kitabında, farklı tarih tanımlarına yer verirken, okurlarına kendine özgü bir tarih felsefesi armağan etmektedir.

 • Nasılsa öyle gösterilendir.
 • Doğrulanmış bir olgular kümesidir.
 • Tarih olguları, herhangi bir tarihçi için, kendisi onları yaratıncıya kadara varolmazlar.
 • Tarihi üstünde çalıştığı düşüncenin, tarihçinin zihninde yeniden oluşmasıdır.
 • Tarihçilerin yaşantısıdır. Tarihçiden başkası onu yapamaz.
 • Tartışmalı olgularca çevrelenmiş yorum çekirdeğidir.
 • Tarihçinin yaptığı şeydir.
 • İstediğimiz her kelimeyi yazabileceğimiz, bir çocuğun harf kutusudur.
 • Tarihçi ile olgular arasında kesintisiz bir karşılıklı etkileşim süreci, bugün ile geçmiş arasında bitmez bir diyalogtur.
 • Bir dönemin öbüründe kayda değer bulduklarını yazımıdır.
 • Tarihi anlamlılık terimleriyle yapılan bir seçme sürecidir.
 • Gerçekliğe yalnızca bilimsel değil, aynı zamanda nedensel yaklamışların seçmeci bir sistemidir.

Tarih ve  İslam Tarihi, Kültür, Medeniyet, Coğrafya Dergileri

Tarih ve  İslam Tarihi, Kültür, Medeniyet, Coğrafyası hakkında makale sunan kitaplar hakkında daha önceden bir araştırma notu eklemiştim. Ancak zaman zaman makalelere ulaşmak noktasında zorluklar yaşandığını gördüm. Bu yüzden makalelere online ulaşabileceğiniz dergileri de sizlere kolaylık olması amacıyla liste halinde sunmak istedim.

 1. İstem Dergisi: http://www.istem.org/tr/default.asp
 2. Usûl Dergisi: http://www.usuldergisi.com
 3. İslam Araştırmaları Dergisi – İSAM: http://dergipark.gov.tr/isad
 4. Milel ve Nihal Dergisi: http://www.milelvenihal.org/milel-ve-nihal-dergisi.html
 5. Marmara İlahiyat Fakültesi Dergisi: http://dergipark.gov.tr/maruifd
 6. Darulfunun İlahiyat Dergisi: http://dergipark.gov.tr/darulfunun
 7. İlahiyat Tetkikleri Fakültesi Dergisi: http://dergipark.gov.tr/ilted
 8. Ankara İlahiyat Fakültesi: http://dergipark.gov.tr/auifd
 9. Uludağ İlahiyat Fakültesi Dergisi: http://dergipark.gov.tr/uluifd
 10. Wittenberg University:http://www5.wittenberg.edu/academics/hist/archive.html
 11. The Medieval History Journal: http://mhj.sagepub.com/content/by/year
 12. Tarih Okulu Dergisi: http://www.johschool.com/OncekiSayilar.aspx
 13. Tarih İncelemeleri Dergisi: http://www.egeweb2.ege.edu.tr/tid/onceki_sayilar.htm
 14. The Medieval History Journal: http://mhj.sagepub.com/content/by/year
 15. Digital Commons Network:http://network.bepress.com/arts-and-humanities/history/
 16. Washington University: http://openscholarship.wustl.edu/do/discipline_browser/articles?discipline_key=489
 17. World Journal of Islamic History and Civilization (WJIHC):http://www.ilyasucar.com/kitap/diger-kaynaklar/103-web-siteleri/410-world-journal-of-islamic-history-and-civilization-wjihc.html
 18. Cambrige: http://journals.cambridge.org/action/login
 19. Oxford: http://www.oxfordjournals.org
 20. Jstor: www.jstor.org
 21. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi: http://itobiad.com
 22. İslam Medeniyeti Dergisi: İlk olarak Ağustos 1967’de yayımlanmıştır. 5 yayın dönemi dâhilinde, Eylül 1982’ye kadar yayımlanmış, 44 sayı basılmıştır. İslam Medeniyeti mecmuası, en başta öğrencilerin gayretiyle, daha sonra ilahiyat fakültelerine dönüştürülecek olan Türkiye İslam Enstitüleri Talebe Federasyonu adına çıkarılan bir dergidir.: http://idp.org.tr/dergiler/islam-medeniyeti
 1. Malezya İslam Üniversitesi Makale veritabanı: http://irep.iium.edu.my/
 2. Bilimname Dergisi: http://www.bilimname.com.tr
 3. Dokuz Eylül İlahiyat Fakültes Dergisi: http://dergipark.gov.tr/deuifd
 4. Türk-İslam Araştırmaları Dergisi: http://www.tidsad.com/OncekiSayilar.aspx
 5. Selçuklu Araştırmaları Dergisi: http://usad.selcuk.edu.tr/usad/issue/archive
 6. Hadis ve Siyer Araştırmaları Dergisi: http://www.hadisvesiyer.info/sayilar
 7. History Studies: http://www.historystudies.net
 8. Tarih Okulu: http://www.johschool.com/Anasayfa.Aspx
 9. Journal of Near Eastern Studies:https://www.journals.uchicago.edu/toc/jnes/current

Hazırlayan: Dr. İlyas UÇAR

Güncelleme: 04.03.2019

Kitâbü’l-Kariyer: Lisansüstü Eğitim Yapmak İsteyenlere Yol Haritası

Bana da çok sık sık sorulan bir sorudur: “Lisanüstü Eğitim (y. lisans, doktora) yapmak istiyorum, hocam ne yapmalıyım?

Elimizden ve dilimizden geldiğince herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz ama Prof. Dr. Adnan Demircan bu tip sorular için güzel bir yol haritası hazırlamış. Akademik yolculuğa çıkmak isteyenler bu yazıyı dikkatlice okusun:

Birinci Aşama:
1. Önce neden lisansüstü eğitime devam etmen gerektiğini, bunun senin hedeflerine uygun olup olmadığını iyice düşün.
2. Lisansüstü eğitimin meşakkatli bir iş olduğunu, seni birçok zevkinden mahrum edebileceğini unutma.
3. Eğitimini tamamlasan dahi alacağın diplomanın işe yarayacağından çok emin olma. Son dönemlerde üniversiteye adımını atan her öğrenci hemen yüksek lisans yapıyor havalarına giriyor.
4. Hocaların nazı çekilmez. Onları memnun etmek, deveye hendek atlatmaktan zordur.
5. Ücretli bir işin yoksa bu yaşında birkaç yıl daha baba parası yemeye devam edeceksin. Bu işin sonunda baba dayağı yeme ihtimali de var.
6. Hoca ile her görüştüğünde sana bir sürü kitap adı söyler, bunları okuman lazım diyerek yönlendirir. Kendisi okumasa da senden sürekli okumanı ister. Çaresiz harçlığını götürüp kitaba verirsin. Kitaba verdiğin parayla yiyemediğim yemekler gözünde tüter.
6. Aylarca göz nuru dökerek hazırladığın tezi Hoca’ya götürürsün, masasında iki sene beklese umurunda olmaz. Gider gelirsin, sonunda Hoca’yı bıktırırsın. Sen ondan, o senden bıkar.
Bütün bunlara rağmen hala Yüksek Lisans yapmaya kararlıysan yazının devamını oku. Vazgeçtiysen karar vermenin dayanılmaz hafifliğini yaşa, kalk kendine bir kahve yap ve face’de sörfe devam et.

İkinci Aşama:
1. Madem hala devam etmek istiyorsun, o zaman kendine bir alan belirle.
2. Alanını belirlerken iyi düşün, sonra karar ver. Maymun iştahlı ve kararsız olma. En kötü karar, kararsızlıktan iyidir (Not: Öyle olduğunu zannetmiyorum, ama bu satırları yazarken bu söz de aklıma geldi, yazdım.)
3. Alanla ilgili olarak kendini yetiştirmek için yatay ve dikey okumalar yap. Alanınla ilgili daha fazla okuma yaparken, diğer alanlarla ilgili okumalara da devam et.
4. Lisansüstü eğitim yapmak istediğin alanın Hocalarını ziyaret ederek onlardan tavsiyeler al (Tabii onları bulabilirsen!). Hocaları seninle kafa bulma zevkinden mahrum etme. Belki bu da güleryüz gibi sadaka hükmüne geçer diye düşün.
5. Ciddi bir inceleme yapmadan kitap almak yerine sana lazım olan ve okuyacağın kitapları satın al. Bir kitabı okumadan ikinci kitabı satın alma. Korkma, memlekette müşterisi en az olan şey kitaptır. Almak istediğin kitabın baskısı bitmeden bulursun. Bulamazsan bile kütüphaneden bulabilirsin.
6. Aklı bir karış havada olan arkadaşlarını yavaş yavaş değiştir. Okumayı seven, genellikle gözlüklü arkadaşlarla dostluğunu ilerletmeye bak. Okuduğun kitapları onlarla tartış.
7. Herkesin söylediğinin tersini söylemeye çalış. Söylediklerinin ilk defa söylendiği havasını vermeye bak. Bayağı havalı oluyor.

Hala devam etmek istediğinden emin misin? O zaman aşağıdaki satırları da oku, belki işine yarar.

Üçüncü Aşama:
1. İlahiyat alanında uzmanlaşacaksan Arapçayı bilmen gerekir. İyi bir İlahiyatçı olmayı hedeflemişsen bir de İngilizceyi öğrenmelisin. Bu sebeple iki dili de geliştirmek için uzun yıllar sürecek bir eğitime ya da takviye eğitimine başlamalısın. Bunların yanına Farsça, Fransızce ve Almancayı eklersen artık kim tutar seni!
2. Öğrendiğin dört kelimeden sonra dili bildiğin havasını verebilirsin, ancak attığın havayı gerçek zannetmemelisin.

Bu işe baş koydum, devam edeceğim diyorsan, günah benden gitti, son aşamayı da oku o zaman…

Dördüncü Aşama:
1. İyi bir göz doktoru ve fizik tedavi uzmanı ile ahbab olmaya bak. (Gerçi doktorlardan kolay kolay ahbab olmaz, çünkü mesleki yoğunluktan dolayı boşa geçirecek vakitleri yoktur.). İleride gözünün bozulma ve boyun fıtığı olma ihtimalin yüksektir. Bilgisayarın başında saatlerce oturacaksın.
2. Zengin bir kız (kızlar için: koca) bulsan iyi olacak. Bunu beceremediysen kıt kanaat geçinmeyi öğreneceksin.
3. Benim bu konularla işim olmaz, gözüm kariyerden başka bir şey görmez diyorsan, o zaman kesin evde kaldın.

Sonuç:
Bütün şartları kabul ediyorsan en kısa zamanda bir doktora görünsen iyi olur. Doktor sana hasta teşhisi koyarsa hemen tedavi ol. Sağlıklı olduğunu söylerse beni bul. Başına okuyup üfleyeyim.